Zondag 5 juni. 2016.
Jaargang 8 : 388

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze TENTdienst aanvang 11.00 uur
Helaas is deze dienst niet te volgen via kerkomroep

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Muzikale begeleiding: Muziekver. CBS o.l.v. Simon Visser
Ouderling van dienst: Mw. P.A. Datema-Smit
Collectanten: Mw. M. Kooistra-Jordan en dhr. A. Maarsingh
Lector: Mw. M. Hoving-Baar
Kindernevendienst gr. 1-8: Rieneke Doorn en Gerda Wiersema
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. .M. Hoving-Baar
reserve: Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman
Lied met de kinderen: NLB 218: 1-5

Orde van dienst

Voor de dienst speelt CBS
Welkom en mededelingen
Openingslied: NLB 110: 1, 2 en 4
Bemoediging en groet
Lied: Opwekking 194
Gebed
Sketch
Kinderlied: NLB 218 1-5
Lied: Opwekking 672
Schriftlezing: Exodus 40: 34-38
Lied: NLB 801: 1, 2, 5 en 7
Schriftlezing: Handelingen 17: 22-28
Lied: NLB 823: 1 en 2
Overdenking - kinderen gaan er even uit
Lied: Opwekking 761
Dankgebed
Collecte - CBS speelt
Slotlied: NLB 150
Zegen
CBS speelt

Collecte
De rondgaande collecte is voor de KIA werelddiaconaat en de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. B. v.d.Laan, Tuinbouwweg 31
.
Meeleven
Mw. M. Heun-Riepma, Havenweg 14 is ongelukkig gevallen. Na een korte opname in het OZG te Wintschoten is ze is voor revalidatie opgenomen in BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, kamer 101, 9933 KJ Delfzijl.

Erediensten     12 juni 9.30 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen          HA

Voor ouders en (gedoopte) kinderen van 6-12 jaar:
Avondmaalscatechese op dinsdagavond 7 juni van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Andreaskerk.