Zondag 29 mei. 2016.
Jaargang 8 : 387

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus
Koster: Dhr. J.B. Doorn
Organist: Dhr. J. Cijsouw
Ouderling van dienst: Dhr. P.J. Ritzema
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. J.D. Pijper
Kindernevendienst gr. 1-8: Gerda Wiersema en Kornelia Keizer
Tienernevendienst: Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: Janny Flikkema-Dijkman en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. .E. van Lune-Pieterman
reserve: Mw. A. Reijerse-Liebeton
Lied met de kinderen: NLB 136: 1,4,6,8

- Orde van dienst

Lied van de intocht: lied 942 : 1,3
Onze Hulp, drempelgebed, groet.
Vg. Onze hulp is in de naam van de HEER
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. God, wat zijn wij zonder U
Onze geest heeft uw hulp nodig,
Onze wil uw kracht,
Onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand
Gem: en neem alles wat verkeerd was van ons weg.
STILTE
Vg. Verander ons zodat wij gaan lijken op Jezus Christus,
Gem: opdat wij echt uw kinderen zullen zijn
En U liefhebben en dienen met al onze kracht.
Vg. Ik groet u: God is met u
Gem. en met u. Amen

Toelichting op de dienst
Kyriëgebed met daarin 3 x na: zo roepen wij: zingen Kyrië eleison
Glorialied: lied 704 : 1 , 2
Gebed bij de opening van Gods Woord
Na het zingen van NLB 136 : 1 , 4 ,6,8 kinderen naar eigen dienst
Lezen: Psalm 42 : 1 – 5 ( vertaling Ida Gerhardt)
Zingen: lied 944: 1
Lezen: Psaalm 42: 7 - 12 oet Biebel ( Gronings) (lector)
Zingen: Psalm 42 : 1 , 5 (Oude berijming)
Lezen: Psalm 43 ( vertaling Ida Gerhardt)
Zingen: Psalm 43: 2 , 3
Overdenking
Zingen : Lied 708: 6
voorbereiding HA
Gebeden,
Stilgebed
Onze Vader, tekst NLB 369d
Inzameling van de gaven, kinderen komen terug in de dienst
Slotlied: lied 413: 1 , 2
Wegzending en zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. H.G. Scholten, Gr. Dijkstraat 3. Hij is aan zijn knie geopereerd, en mag nu langzaam weer thuis wat mobiliseren.
De tweede bos bloemen is voor mw. B. Uilhoorn-Bos, Ripperdaweg 7, zij is de afgelopen week weer thuis gekomen.

 

Erediensten 5 juni 11.00 uur ds. J.C. Schimmel tentdienst m.m.v. CBS
na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

 

Voor ouders en (gedoopte) kinderen van 6-12 jaar:
Avondmaalscatechese op dinsdagavond 7 juni van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Andreaskerk.

 

Spiekster kookboekje
Na de vele bestellingen worden de Spiekster kookboekjes nu gedrukt.
De kookboekjes zijn 28 mei op de Spijkster Jaarmarkt bij de kraam van het jeugdwerk af te halen.
Bent u niet in de gelegenheid om hier te komen worden ze via
een afspraak thuisbezorgd.
De kosten zijn € 7,95 euro per kookboekje.
Marleen Kooistra en Brenda Heun

 

Het schermteam
Dinsdag 7 juni a.s. komen de leden van het schermteam om 20.00 uur bij elkaar in Pro Rege.
Duurt Stoppels zal uitleg geven over het maken van een PowerPoint en we proberen met elkaar te werken aan eenheid in beeld en geluid.
Zijn er andere gemeenteleden die belangstelling hebben? Ieder is van harte welkom.