Zondag 15 en 16 mei. 2016.
Jaargang 8 : 385 Week 19

PINKSTEREN vieren we SAMEN !!
Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze (samen het cluster Hogeland-Oost) op zondagmorgen 15 mei. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt (Hoofdstraat 58).
Thema van deze dienst is: Kom naar het feest! Voorgangers zijn kerkelijk werker Anne Nijland, ds Jake Schimmel en ds Marco Roepers. De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Jan Smid en door een muziekgroep van jongeren uit de verschillende kerken onder leiding van Theo Uil.
Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 tot en met 5 van de basisschool.
Na afloop van de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen. En voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank met koek of cake, dat gebakken is door gemeenteleden van de verschillende kerken.

De dienst is te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl zoek op: Loppersum- klik aan Petrus en Pauluskerk.

Gemeenteleden die een 'kerkkastje' hebben kunnen de dienst helaas niet beluisteren omdat deze alleen is aangesloten op de Andreaskerk.

Voorganger: Ds. Marco Roepers en ds. Jake Schimmel
Organist: Jan Smid
Lector:Gerda Potze
Kinderverhaal:Anne Nijland
Jeugdcombo: o.l.v.Theo UilDe bloemen

 

De bloemen

De bloemen uit onze gemeente gaan met een hartelijke groet naar. de fam. P.J. Flikkema, Westersingel 2.

 

16 mei,              kerk in Losdorp 9.30 uur

Voorganger: ds. J.C. Schimmel
Koster:   mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J. Cijsouw
Ouderling van dienst: mw. J. Smid
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Mw. A. Dijkman-Keizer

- Orde van dienst
Thema: je handen, ogen, oren en je hart openzetten.

Welkom en mededelingen
Intochtslied: NLB 105: 1 en 2
Stil gebed, drempelgebed
Bemoediging en groet
Lied: NLB 672: 1, 3 en 7 – Komt laat ons deze dag
Gebed
Lied: NLB 680: 1, 2 en 4 – Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods
Bijbelgedeelte: Handelingen 2:43-47
Lied: NLB 975: 1 en 2 – Jezus roept hier mensen samen
Bijbelgedeelte: Romeinen 8:14-17
Lied: NLB 681 – Veni Sancte Spiritus, 3x
Overdenking
Lied: NLB 695 – Heer, raak mij aan met uw adem
Dankgebed, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: NLB 687 – Wij leven van de wind
Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

Erediensten 22 mei       9.30 uur ds. J.C. Schimmel                         bevestigingsdienst

 

Informatie over de kandidaatstelling van ambtsdragers.
Ter vervulling van de vacatures verheugt het ons dat we u de volgende kandidaten voor kunnen stellen:
voor ouderling: mevr. M. de Winter-van Esch, Korenhornsterweg 8
en als jeugdouderling mw. A. Pestman-Galema, Westersingel 14
Als diaken mw. G. Breedijk-Brontsema, Spijkster Oudedijk 2
en als ouderling kerkrentmeester dhr. A. Maarsingh, Hoofdweg Zuid 35.

Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging op 22 mei a.s. om half 10 plaatsvinden door ds. J.C.Schimmel.

In deze dienst zal dhr. A. Maarsingh ook belijdenis doen van zijn geloof.

Mw. J. Smid heeft te kennen gegeven haar ambtstermijn als ouderling nog met 4 jaar te willen verlengen.
Dhr. J. Pijper wil zijn ambtstermijn eveneens met 4 jaar verlengen en dhr. J. Knook verlengt met 1 jaar beiden als ouderling-kerkrentmeesters.

De wijkbezoekers, mw. B. Bansema-Ronda en mw. G. Wiersema-Bouma, hebben toegezegd hun taak het komende jaar te continueren.
Mw. M. Wiersema-Everts stopt met haar werkzaamheden. Dhr. M. Bolt, Westersingel 3. is bereid gevonden haar taak over te nemen.
Mw. T. Swijghuizen-Blokzijl notuliste van de kerkenraad heeft te kennen gegeven te stoppen.
Mw. A. Oosterhuis-Flikkema, Grote Dijkstraat 16 neemt haar taak over.

In de dienst van 22 mei nemen we afscheid van: dhr. P.M. Wiersema (ouderling), mw. E.J. Flikkema-Rollema (scriba), mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. E.D. Blokzijl en dhr. M. Kroeze beiden ouderling-kerkrentmeester.
Ook nemen we afscheid van mw. M. Wiersema-Everts en mw. T. Swijghuizen-Blokzijl.

Na de dienst is er koffiedrinken in Elim zodat u de scheidende ambtsdragers en de nieuw bevestigde ambtsdragers de hand kunt drukken.

 

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 4 (die loopt van 5 juni. t/m 10 juli.2016) kan tot
23 mei. 12.00 uur, bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

 

Voor ouders en (gedoopte) kinderen van 6-12 jaar:
Avondmaalscatechese op dinsdagavond 7 juni van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Andreaskerk.

 

Spiekster kookboekjeNa de vele bestellingen worden de Spiekster kookboekjes nu gedrukt.
De kookboekjes zijn 28 mei op de Spijkster Jaarmarkt bij de kraam van het jeugdwerk af te halen.
Bent u niet in de gelegenheid om hier te komen worden ze via
een afspraak thuisbezorgd.
De kosten zijn € 7,95 euro per kookboekje.