Zondag 8 mei. 2016.
Jaargang 8 : 3845 Week 18

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 11.00 uur

Voorganger: Ds. P.S. van Dijk
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: Dhr. J.Cijsouw
Ouderling van dienst: Dhr. P. M. Wiersema
Diaken: Mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: Dhr. B. de Vries
Kindernevendienst gr. 1-8 Henny Maarsingh en Corrie Kooi
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. . E. Vos-Dijkstra
reserve: Mw. M. Sikkema-Kap
Lied met de kinderen: Evang Liedbundel 444: 1 - 4
n.a.v. Johannes 14:15-21

zondag na Hemelvaart,
ook wel “Zondag vraagt” genoemd. In de Middeleeuwen werd op de dagen tussen Hemelvaart en deze zondag gebeden voor een goede oogst en voor vrede. In de lente, als de wegen opgedroogd waren, begonnen de oorlogen vaak weer.
Een andere naam is:” Verkondigt met luide stem!” De Heer is ten hemel gestegen. Het komt nu aan op ons getuigenis. Omwille van deze naam zingen we ook: Kondig het jubelend aan.

-

Orde van dienst

orgelspel
welkom en mededelingen
zingen 659 uit het Nieuwe Liedboek (Kondig het jubelend aan)
stil gebed
votum en groet
allen gaan zitten
Drempelgebed
zingen Psalm 65: 1, 2 (De stilte zingt U toe, o Here)
de kinderen komen naar voren/rondom de kinderen
gebed
zingen Evangelische Liedbundel 444: 1 t/m 4
tijdens het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte
eerste lezing: 1 Samuel 12: 20-24 door de lector
zingen lied 662: 1 (Heer, komt in deze tijd)
tweede lezing: Johannes 14: 15-21
zingen lied 662: 3, 4
preek
zingen lied 706 (Dans mee met Vader, Zoon en Geest)
dank- en voorbeden
stil gebed
Onze Vader
collecte (de kinderen komen terug in de kerk)
zingen lied 687: 1, 2 (Wij leven van de wind)
zegen
Wilhelmus Lied 708: 1, 6

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M. v.d. Linde-Poort, W. de merodelaan 3.

 

Erediensten 15 mei 10.00 uur Clusterdienst kerk inde Geref.kerk in 't Zandt
                  16 mei 9.30 uur 2e Pinksterdag kerk in Losdorp

 

PINKSTEREN vieren we SAMEN !!
Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze (samen het cluster Hogeland-Oost) op zondagmorgen 15 mei. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt (Hoofdstraat 58).
Thema van deze dienst is: Kom naar het feest! Voorgangers zijn kerkelijk werker Anne Nijland, ds Jake Schimmel en ds Marco Roepers. De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Jan Smid en door een muziekgroep van jongeren uit de verschillende kerken onder leiding van Theo Uil.
Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 tot en met 5 van de basisschool.
Na afloop van de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen. En voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank met koek of cake, dat gebakken is door gemeenteleden van de verschillende kerken.

Dienst 1e Pinksterdag
We verzoeken de gemeenteleden die naar 't Zandt gaan om even langs Pro Rege te rijden om te zien of er nog gemeenteleden zijn, die mee willen rijden.
b.v.d. de kerkenraad

Informatie over de kandidaatstelling van ambtsdragers.
Ter vervulling van de vacatures verheugt het ons dat we u de volgende kandidaten voor kunnen stellen:
voor ouderling: mevr. M. de Winter-van Esch, Korenhornsterweg 8
en als jeugdouderling mw. A. Pestman-Galema, Westersingel 14
Als diaken mw. G. Breedijk-Brontsema, Spijkster Oudedijk 2
en als ouderling kerkrentmeester dhr. A. Maarsingh, Hoofdweg Zuid 35.

Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging op 22 mei a.s. om half 10 plaatsvinden door ds. J.C.Schimmel.
In deze dienst zal dhr. A. Maarsingh ook belijdenis doen van zijn geloof.

Mw. J. Smid heeft te kennen gegeven haar ambtstermijn als ouderling nog met 4 jaar te willen verlengen.
Dhr. J. Pijper wil zijn ambtstermijn eveneens met 4 jaar verlengen en dhr. J. Knook verlengt met 1 jaar beiden als ouderling-kerkrentmeesters.

De wijkbezoekers, mw. B. Bansema-Ronda en mw. G. Wiersema-Bouma, hebben toegezegd hun taak het komende jaar te continueren.
Mw. M. Wiersema-Everts stopt met haar werkzaamheden. Dhr. M. Bolt, Westersingel 3. is bereid gevonden haar taak over te nemen.

Mw. T. Swijghuizen-Blokzijl notuliste van de kerkenraad heeft te kennen gegeven te stoppen.
Mw. A. Oosterhuis-Flikkema, Grote Dijkstraat 16 neemt haar taak over.

In de dienst van 22 mei nemen we afscheid van: dhr. P.M. Wiersema (ouderling), mw. E.J. Flikkema-Rollema (scriba), mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. E.D. Blokzijl en dhr. M. Kroeze beiden ouderling-kerkrentmeester.Ook nemen we afscheid van mw. M. Wiersema-Everts en mw. T. Swijghuizen-Blokzijl.

Na de dienst is er koffiedrinken in Elim zodat u de scheidende ambtsdragers en de nieuw bevestigde ambtsdragers de hand kunt drukken.