Zondag 1 mei. 2016.
Jaargang 8 : 384 Week 17

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst               9.30 uur

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. veldman-Klinkhamer
Organist: Dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: Dhr. P. Ritzema
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. S. Waltje
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8: Corrie Kooi en Gerda Wiersema
Tienernevendienst: Astrid Pestman
Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Weima en Lieke Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. P.A. Datema-Smit
reserve: Mw. E. Pastoor-Herder
Lied met de kinderen: geen

De Heilige Doop
is aangevraagd door, JP en Maaike Baar, Tuinbouwweg 35 voor hun zoons Gerben en Tiemen,
geboren 7 oktober 2015

Orde van dienst
Afkondiging
-Openingspsalm: NLB 139: 9, 8, 7
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Drempelgebed
-Zingen: Leven is van zeven dagen, couplet 1, 3 en 4
Bediening van de Doop
-De ouders en het broertje en zusje van Gerben en Tiemen verzamelen zich rond de doopvont, ook alle kinderen mogen naar voren komen
-De doopvont wordt gevuld met water
-Onderwijzing
-Zingen: NLB 444: 1, 2 en 4
-Openingsgebed (door Marjolein)
-Presentatie (door de ouderling van dienst)
-Doopvragen
-Maaike leest de doopbelofte voor
-Doopgebed
-Zingen: NLB 354: 1, 3, 4
-Belijdenis
-De gemeente gaat zitten
-Bediening van de Heilige Doop aan Gerben en Tiemen Baar
-Zingen: Hemelhoog 500
-Geloften
-Verwelkoming, de gemeente gaat staan
-Kinderlied: Hemelhoog 503
-De kinderen gaan naar de Kindernevendienst
-Gebed om de Heilige Geest
-Schriftlezing: Mattheüs 7:24-27
-Zingen: NLB 313: 1, 3 en 4
-Overdenking
-Zingen: NLB 939
-Gedicht
-De kinderen komen terug in de dienst en overhandigen iets aan de doopouders
-Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: ELB 270
-Zegen, gevolgd door ‘Amen, amen, amen’
-Wilhelmus
-Gelegenheid om de familie de hand te schudden. Ondertussen speelt Roderik op de piano

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de doopouders.

 

Erediensten 5 mei 9.30 uur ds. J.C. Schimmel Hemelvaartsdag kerk in Losdorp
                    8 mei 11.00 uur ds. P.S. van Dijk, Sauwerd

 

Informatie over de kandidaatstelling van ambtsdragers.
Ter vervulling van de vacatures verheugt het ons dat we u de volgende kandidaten voor kunnen stellen:
voor ouderling: mevr. M. de Winter-van Esch, Korenhornsterweg 8
en als jeugdouderling mw. A. Pestman-Galema, Westersingel 14
Als diaken mw. G. Breedijk-Brontsema, Spijkster Oudedijk 2
en als ouderling kerkrentmeester dhr. A. Maarsingh, Hoofdweg Zuid 35.

Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging op 22 mei a.s. om half 10 plaatsvinden door ds. J.C. Schimmel
In deze dienst zal dhr. A. Maarsingh ook belijdenis doen van zijn geloof.

Mw. J. Smid heeft te kennen gegeven haar ambtstermijn als ouderling nog met 4 jaar te willen verlengen.
Dhr. J. Pijper wil zijn ambtstermijn eveneens met 4 jaar verlengen en dhr. J. Knook verlengt met 1 jaar beiden als ouderling-kerkrentmeesters.

De wijkbezoekers, mw. B. Bansema-Ronda en mw. G. Wiersema-Bouma, hebben toegezegd hun taak het komende jaar te continueren.
Mw. M. Wiersema-Everts stopt met haar werkzaamheden. Dhr. M. Bolt, Westersingel 3. is bereid gevonden haar taak over te nemen.
Mw. T. Swijghuizen-Blokzijl notuliste van de kerkenraad heeft te kennen gegeven te stoppen.

In de dienst van 22 mei nemen we afscheid van: dhr. P.M. Wiersema (ouderling), mw. E.J. Flikkema-Rollema (scriba), mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. E.D. Blokzijl en dhr. M. Kroeze beiden ouderling-kerkrentmeester.
Ook nemen we afscheid van mw. M. Wiersema-Everts en mw. T. Swijghuizen-Blokzijl.

Na de dienst is er koffiedrinken in Elim zodat u de scheidende ambtsdragers en de nieuw bevestigde ambtsdragers de hand kunt drukken.