Zondag 27 maart. 2016. 1e Paasdag
Jaargang 8 : 379 Week 12

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: Mw. I. Ernsten-ten Hove
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 geen
Kinderoppasdienst: Rieneke Doorn-Vos en Lieke Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. M. Sikkema-Kap
reserve: Mw. E. Vos-Dijkstra
Lied met de kinderen: Projectlied n.a.v. Lucas 23:56 en 24:12
"Liefde is....vertel het maar!

De eerste Paasdag (Na deze dienst) willen we graag met de kinderen van de kindernevendienst een Paasgroet brengen bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
De kinderen kunnen zich na de dienst verzamelen bij Elim. De jongere kinderen worden weer thuis gebracht. leiding van de kindernevendienst.

Orde van dienst
Thema: verrast door vreugde
Bijbelgedeelte: Lukas 24:1-12
-Intochtslied: U zij de glorie (634)
-Bemoediging en groet
-De Paaskaars wordt aangestoken
-Daarbij lezen kinderen een stukje voor
-Lied: This Little Light of Mine
-Gebed
-Project kindernevendienst.
-Projectlied
-Schriftlezing: Lukas 24:1-12
-Lied: 617: 1, 4, 5, 6, 7, 18
-Verkondiging
-Astrid Pestman zingt “Ik zal er zijn” van Sela
-Gedicht van de Kindernevendienst
-Lied: ELB 357: Vreugde, vreugde, louter vreugde
-Dankgebed; stil gebed; Onze Vader. Kinderen bidden mee met het gebed -Inzameling van de gaven
-Slotlied: Dit is de dag van het licht (Aan Jou Dit Lied nr. 20) – Melodie: gezang 434
-Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. F.H. Wiersema, Parklaan 4. Het bleek achteraf, -gelukkig- niet te gaan om een gebroken heup.
Er is ook een pakje bezorgt bij Noah van Dijken, Ubbenasingel 31 die na een val van de trap een nare breuk in haar voet had. Ze is nu aan het herstellen.
Mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Zuid 36 is eveneens thuis en ook voor haar zijn er bloemen met een hartelijke groet van de gemeente.

Verhuizingen vanuit Luingaborg
De (voorkeurs)leden van onze PKNgemeente wonend in Luingaborg zijn inmiddels allemaal verhuisd. Ze hebben elders een nieuwe woonplek gevonden.
Om ze een hart onder de riem te steken is bij ieder van hen in de afgelopen week een paasbakje bezorgd.
We hopen dat ze zich op het nieuwe adres ook weer thuis gaan voelen.

14 uur vasten redt 31 kinderen van de hongersnood.
Zaterdag 19 maart zijn de kinderen van de PKN gemeente Spijk/Losdorp begonnen met de start van een nieuw project van de diaconie/ZWO en het jeugdwerk.
Het project is van World Vision , dit is een wereldwijde organisatie die wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen.
Er is 45 euro nodig om 1 kind te redden.
De kinderen begonnen met de actie ZIP YOUR LIP.
Dit houdt in dat de kinderen 14 uur lang niet eten en alleen water of thee krijgen.
Om een beetje het hongergevoel te ervaren wat in ontwikkelingslanden heel normaal is.
De kinderen konden zich hiervoor laten sponsoren om geld in te zamelen.
Ook hebben ze met de landelijke opschoondag meegedaan en geld gekregen voor deze actie.
Zondag was er tijdens de kerkdienst nog een collecte voor World Vision.
Alles met elkaar is er al 1754 euro opgehaald voor dit project.
Waar een klein dorp groot in kan zijn .

 

Erediensten 28 maart 9.30 uur 2e Paasdag Losdorp ds. J.C. Schimmel
                      3 april 9.30 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen

 

Lege flessenactie
Dinsdag 29 maart ( dinsdag na Pasen) komt de jeugd van de jeugdraad PKN gemeente Spijk-Losdorp vanaf 18 uur bij u langs om lege statiegeld flessen en (frituur) vet/olie op te halen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de Zip Your Lip actie van World Vison.

 

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 3 (die loopt van 17 april. t/m 29 mei.2016) kan tot
4 april. 12.00 uur, bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

_____________________________________________________________________________________

Eredienst 28maart, 2e Paasdag kerk in Losdorp
Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Dhr. J. Cijsouw
Ouderling van dienst: Mw. J. Smid
Diakenen: Dhr. J.W. Rijzinga
Lector: Mw. T. Menninga-Bokje

Graag nodigen wij u uit voor een vrolijke paasdienst met samenzang en solozang in de Johanneskerk
te Losdorp.
Thema : een verborgen schat.