Zondag 20 maart. 2016.
Jaargang 8 : 378 Week 11

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 10.00 uur
voorbereiding HA

Voorganger: Gersom Westerkamp uit Houten van World Vision
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: Mw. A. Dijkman-Keizer
Diakenen: Mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: Mw. A. Dijkman-Keizer
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. E. Pastoor-Herder
reserve: Mw. P.A. Datema-Smit
Lied met de kinderen: Projectlied n.a.v. Lucas 23:33-43
"Liefde is....redding voor de wereld

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
Aanvangslied Lied 320: 1,2, en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 72: 1,4,7
Gebed om ontferming
Lied 997: 1,2,3,4
Gebed om de Heilige Geest
Lied....project
Kindermoment (Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Schriftlezing Rechters 6: 11-16
Lied 912: 1,4,6
Verkondiging 'Leven zoals Jezus deed'
Lied 300b: 1,3,4
Dankgebed en voorbede, stil gebed, afsluiten met Onze Vader
Kinderen komen terug in de kerk
Inzameling van de gaven World Vision
Aanbieden ingezamelde gelden
Slotlied 146: 1,4
Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)


Collecte
De rondgaande collecte is voor de diakonie/world vision en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. S. Pilon-Heun, 't Loug 19 die herstellende is van een operatie aan haar voet. Ook gaat er een attentie naar Susan Huttema, Ubbenasingel 6 die haar arm gebroken heeft.

 

Erediensten

24 maart 19.00 uur Witte Donderdag HA ds. J.C. Schimmel
25 maart......19.00 uur Goede Vrijdag ds. G.A. Segger, Uithuizen
26 maart......21.00 uur Stille Zaterdag ds. G.A. Segger, Uithuizen
27 maart.......9.30 uur 1e Paasdag ds. J.C. Schimmel
28 maart 9.30 uur 2e Paasdag Losdorp ds. J.C. Schimmel

Start nieuw project jeugdraad/diaconie/zwo.
Vandaag start het nieuwe project, dat twee jaar gaat duren , met een Zip your lipweekend. We komen in actie voor World Vision en wel voor het ondervoedingsprogramma in Zimbabwe.
World Vision is een Christelijke organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare kinderen in de wereld, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke voorkeur.
Gistermorgen deed de jeugd mee met de landelijke opschoondag.
’s Avonds was het vasten.! Vanmorgen heeft de diaconie/zwo voor het ontbijt gezorgd. Het bedrag dat is opgehaald bij de sponsoren voor deze actie en de opbrengst van de landelijke opschoondag zal bekend gemaakt worden tijdens deze dienst. De collecte tijdens deze dienst is ook bestemd voor deze actie.
We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Voor de Zip your lipactie is een kookboek gemaakt. U kunt het Spiekster Kookbouk bestellen door contact op te nemen met Brenda Heun of Marleen Kooistra. Ook kunt u uw naam noteren op de intekenlijst bij de ingang van de kerk. Hier is ook een proefexemplaar in te zien. De prijs voor dit kookbouk is € 7,95.
Dinsdag 29 maart ( na Pasen ) is er een flessenactie. Ook de opbrengst hiervan is voor het project.

Lege flessenactie
Dinsdag 29 maart ( dinsdag na Pasen) komt de jeugd van de jeugdraad PKN gemeente Spijk-Losdorp vanaf 18 uur bij u langs om lege statiegeld flessen en (frituur) vet/olie op te halen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de Zip Your Lip actie van World Vison.

De eerste Paasdag (Na deze dienst) willen we graag met de kinderen van de kindernevendienst een Paasgroet brengen bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
De kinderen kunnen zich na de dienst verzamelen bij Elim. De jongere kinderen worden weer thuis gebracht.
leiding van de kindernevendienst.

Paasontbijt
Ook dit jaar organiseert de kerkenraad weer een paasontbijt op eerste Paasdag. We beginnen om 8.30 uur. In de hal van de kerk ligt de deelnamelijst voor de Paasmaaltijd. U kunt zich hiervoor nog t.m. donderdag 24 maart opgeven. mailen of bellen mag ook. Vervoer is eventueel mogelijk.
of telefoonnr 591727.