Biddag voor gewas en arbeid, 9 maart. 2016.
Jaargang 8 : 377 Week 9

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst 19.00 uur

Voorganger: ds. J.C. Schimmel
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: mw. E.J. Flikkema-Rollema
Diakenen: mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: dhr. B. de Vries

Orde van dienst

-Inleidend orgelspel
- -Welkom en mededelingen -
-Aanvangslied: Lied 90:1 en 8
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Lied: Lied 91a: 1 en 3
-Gebed
-Schriftlezing: Johannes 16:16-28
-Lied: ELB 420 (Als je bidt zal Hij je geven)
-Verkondiging
-Lied: Lied 905: 1, 2, 3
-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: Lied 418: 1, 2, 3
-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diakonie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

Erediensten 13 maart 9.30 uur

een kerkdienst die wordt verzorgd door het jarige
Chr. Gemengd Koor Spijk.
Thema: Doe ons recht, geef ons toekomst

Uitnodiging gemeenteavond
De kerkenraad nodigt u van harte uit om na afloop van deze dienst voor gewas en arbeid,
samen te komen in Pro Rege. Hier krijgen we een uitleg over de actie 'Zip your lip'. .
Een presentatie door Marleen Kooistra en Jolanda Flikkema