Zondag 6 maart. 2016.
Jaargang 8 : 376 Week 9

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: mw. S. Werkman
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst: mw. E.J. Flikkema-Rollema
Diakenen: dhr. J.W. Rijzinga
Lector: dhr. B. de Vries
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Tjitske Burgstra en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen: mw. E.v.Lune-Pieterman
reserve: mw. A. Reijerse-Liebeton
Lied met de kinderen: Projectlied Lucas 22:39-46. “Liefde is … soms moeilijk”

Orde van dienst

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Lied 283: 1, 2, 4 en 5 (In de veelheid van geluiden)
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyrielied Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5 (Wij zoeken hier uw aangezicht)

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderen gaan naar de kindernevendienst:
Uitleg Paasproject
Zingen projectlied kindernevendienst “Jezus is liefde, in overvloed” (melodie Als je geen liefde hebt voor elkaar

1ste lezing (door de lector):- Jesaja 2:1-5
Zingen Lied 1010: 1, 2 en 3 (Geef vrede Heer, geef vrede)
2de lezing:- Johannes 2:1-11
Zingen Lied 525: 1, 3, 5 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn)
Overdenking
Orgelspel

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden
Kinderen komen terug uit kindernevendienst     Inzameling van de gaven
Uittochtslied Gezang 474: 1, 2 en 3 (God roept ons broeders tot de daad) NB! OUDE LIEDBOEK
Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor KIA-zending en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitaties van de gemeente naar de fam. H.G. Scholtens-Borchers, Grote Dijkstraat 3 i.v.m. hun 40 jarig huwelijks jubileum jl zaterdag 5 maart.
De andere bos bloemen gaat naar mw. Stoppels-Bos, Nesweg 18 .

Eredienst 9 maart 19.00 uur ds. J.C.Schimmel Biddag aansluitend een gemeenteavond

Eredienst 13 maart 9.30 uur een kerkdienst die wordt verzorgd door het jarige Chr. Gemengd Koor Spijk.
                               Thema: Doe ons recht, geef ons toekomst

Uitnodiging gemeenteavond
Op woensdag 9 maart 2016 nodigt de kerkenraad u uit om na afloop van de dienst voor gewas en arbeid,
samen te komen in Pro Rege. Hier krijgen we een uitleg over de actie 'Zip your lip'. . Een presentatie door Marleen Kooistra en Jolanda Flikkema

Verkiezing ambtsdragers
Na de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag kunnen wij u melden dat mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. P.M. Wiersema (ouderling) mw. E.J.Flikkema-Rollema (scriba), dhr. M. Kroeze en dhr E.D. Blokzijl (beiden ouderling kerkrentmeester periodiek aftreden. Dhr. J. Knook (ouderl-kerkrentmeester) heeft besloten zijn ambtsperiode met één jaar te verlengen. Dhr. J.D. Pijper (ouderl-kerkr.) en mw. J.Smid (ouderling) verlengen beiden hun ambtsperiode met vier jaar.
Dit jaar zijn er 19 briefjes ingeleverd met mogelijke nieuwe namen voor ambtsdragers
De komende periode gaan kerkenraadsleden bezoekjes afleggen bij gemeenteleden die voorgedragen zijn.

Om de kerkenraad op sterkte te houden vragen we 2 ouderlingen, 2 diakenen en 1 ouderling-kerkrentmeester.
Wij hopen dat u, mocht u de vraag krijgen, bedenkt dat God geen perfecte mensen zoekt voor het ambt. maar dat je als kerkenraad, als college de taken samen doet. Samen kunnen we heel veel.!

We hopen u spoedig nieuwe ambtsdragers te kunnen voorstellen.
de kerkenraad.