Zondag 28 febr. 2016.
Jaargang 7 : 375 Week 8

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger:                    ds. J.C. Schimmel
Koster:                           mw. W. Veldman-Klinkhamer
Muzikale medewerking:    praiseband “The Messengers” uit Garrelsweer
Ouderling van dienst:      mw. I. Ernsten-ten Hove
Diakenen:                      mw. M. Kooistra-Jordan
Lector:                          dhr. A. Maarsingh
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8
Kinderoppasdienst:         Janny Flikkema-Dijkman en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen:         mw. B. Bansema-Ronda
reserve:                         mw. T.v.d.Ploeg-Bronsema
Lied met de kinderen:
KND Belarus-gasten:       Jelena Brontsema

Tijdens deze dienst zingt en speelt praiseband “The Messengers” uit Garrelsweer een aantal mooie liederen met ons. Liederen die je kent van de radio, maar toch net iets anders! En we staan stil bij het thema “Wij zijn uniek!”. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld, en toch heeft ieder mens iets unieks, waarmee we elkaar en God mogen dienen.

Orde van dienst

Praiseband: Love shine a light
Welkom en mededelingen
Praiseband: opwekking 167: Samen in de naam van Jezus
Bemoediging en groet
Gebed
Kinderlied: U weet wat ik denk
Praiseband: ik volg U Heer
Lezing: brief aan God (naar Psalm 139;Joh 3:16
Praiseband; Opwekking 559: Nog voordat je bestond
Lezing: 1 Kor 12: 12-22 (Bijbel in gewone taal)
Overdenking
Praiseband: Medley
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zegen
Praiseband: Opwekking 58 couplet 3: Ontvang mijn Geest

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor KIA-binnenlands diakonie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst geven we mee aan Jelena Brontsema, met een hartelijke groet en als teken van dank van onze gemeente voor haar inzet tijdens de kindernevendienst voor de gastkinderen uit Belarus.
Ook gaan er bloemen naar mw. E. Vos-Dijkstra, Hoofdweg Z die thuis gekomen is uit het ziekenhuis.

Erediensten 6 maart. 9.30 uur mw. S. Werkman, Stedum
9 maart 19.00 uur ds. J.C.Schimmel Biddag
gemeenteavond

 

Uitnodiging gemeenteavond
Op woensdag 9 maart 2016 nodigt de kerkenraad u uit om na afloop van de dienst voor gewas en arbeid,
samen te komen in Pro Rege. Hier krijgen we een uitleg over de actie 'Zip your lip'. . Een presentatie door Marleen Kooistra en Jolanda Flikkema

 

Beeld en Geluid.
Zoals u kunt zien en horen is ons nieuw beeld- en geluidssysteem voor het eerst in gebruik.
De afgelopen week hebben technici van de fa. SchaapSound alles geïnstalleerd, nadat al het kabelwerk is aangelegd door een paar vrijwilligers. Alle apparatuur is vernieuwd: microfoons, versterkers, luidsprekers en honderden meters kabel.
De apparatuur voor de ringleiding en kerkomroep zijn niet vervangen. Deze is aangesloten op het nieuwe systeem, uitgebreid getest en blijkt gelukkig uitstekend te werken.

Het gebruik van een beamer is in deze kerk moeilijk te realiseren. We hebben er daarom voor gekozen om over te gaan op beeldschermen. Er zijn (slechts) enkele plekken in de kerk waar het beeld moeilijk te zien is, maar dit is helaas niet op te lossen. Het is in ieder geval veel beter dan met een beamer. Ook is er op enkele plekken nog een weerspiegeling van de ramen te zien. We gaan proberen dit op te lossen.
In een (gewone) dienst zoals deze wordt er geen gebruik gemaakt van de beeldschermen. Maar omdat dit de eerste keer is en iedereen uiteraard nieuwsgierig is (en wij ook, naar uw reacties) hebben we gemeend toch een heel eenvoudige presentatie te moeten geven, waarbij ook gebruik zal worden gemaakt van de camera.
Het geluid kunnen we uiteraard niet laten zien. Dit is een ervaring die een ieder persoonlijk beleeft.

Alles is geïnstalleerd en ingesteld specifiek voor deze ruimte. Dit houdt niet automatisch in dat het ook optimaal is. We willen van u heel erg graag reacties horen (ook positieve, mag ook). Over een aantal weken komen de technici terug voor een evaluatie. We gaan dan uw opmerkingen meenemen om te proberen alles te optimaliseren.
U opmerkingen kunt u na de dienst kwijt aan Ebo Blokzijl of John Veldman. U kunt natuurlijk ook later contact met hen opnemen. Dit geld ook voor onze luisteraars van de kerkomroep en gebruikers van de ringleiding.
We hopen (en verwachten) dat we heel veel jaren plezier mogen beleven aan deze investering.

 

Verkiezing ambtsdragers
Na de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag kunnen wij u melden dat mw. M. Kooistra-Jordan (diaken), dhr. P.M. Wiersema (ouderling) mw. E.J.Flikkema-Rollema (scriba), dhr. M. Kroeze en dhr E.D. Blokzijl (beiden ouderling kerkrentmeester periodiek aftreden. Dhr. J. Knook (ouderl-kerkrentmeester) heeft besloten zijn ambtsperiode met één jaar te verlengen. Dhr. J.D. Pijper (ouderl-kerkr.) en mw. J.Smid (ouderling) verlengen beiden met vier jaar hun ambtsperiode.
Dit jaar zijn er 19 briefjes ingeleverd met mogelijke nieuwe namen voor ambtsdragers
De komende periode gaan kerkenraadsleden bezoekjes afleggen bij gemeenteleden die voorgedragen zijn.

Om de kerkenraad op sterkte te houden vragen we 2 ouderlingen, 2 diakenen en 1 ouderling-kerkrentmeester.
Wij hopen dat u, mocht u de vraag krijgen, bedenkt dat God geen perfecte mensen zoekt voor het ambt. maar dat je als kerkenraad, als college de taken samen doet. Samen kunnen we heel veel.!

We hopen u spoedig nieuwe ambtsdragers te kunnen voorstellen.
de kerkenraad