Zondag 21 febr. 2016.
Jaargang 7 : 375 Week 8

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: ds. W. Spoelstra-Postmus
Organist: mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst: : dhr. P.M. Wiersema
Diakenen: dhr. J.W. Rijzinga
Lector: dhr. J.D. Pijper
Kinderoppasdienst: mw. A.Stoppels-v.d.Ploeg-
Bloemen bezorgen:mw. C. Knook-Nieuwkerk
Reserve: mw. T. West-Kolk
KND voor de gasten uit Belarus: Jelena Brontsema

Projectlied Lucas 18:9-14 Liefde is....nooit zonder Hem

 

Orde van dienst

Lied van de intocht: psalm 25 : 1 , 2
Als gebed om ontferming zingen we: lied 997 helemaal
Kinderlied
1.e lezing door de lector: Psalm 49 : 1 – 10 + 16
Zingen: Lied 797 : 1 , 7, 8
2.e lezing: Marcus 10 : 32 – 45
Zingen: Lied 536 : 1, 4
Uitleg/verkondiging
Zingen: Lied 1000 helemaal
wij verzoeken u (indien mogelijk) te gaan staan
-In memoriam van dhr. H. v.d. Ploeg, gevolgd door het zingen van NLB 886
Slotlied: Lied 791 : 1 , 2 ,
Gezongen Amen

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diakonie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mw. R. de Groot-Rowaan, Parklaan 6.

Paasproject
.Het hoofdthema is:" JEZUS IS LIEFDE'.
Iedere week wordt dit thema omgezet naar het thema:" Liefde is.... "
Vandaag is het thema "Liefde is...nooit zonder Hem". De verhalen komen uit het Lucas evangelie.
Ook zingen we een projectlied die speciaal gemaakt is op het onderwerp.
Dit is op de melodie van "Als je geen liefde hebt voor elkaar".
We hopen met elkaar op een gezegende periode op weg naar Pasen!
De leiding van de kindernevendienst.

Erediensten 28 febr. 9.30 uur ds. J.C. Schimmel
m.m.v. praiseband “The Messengers” uit Garrelsweer

Op 28 februari organiseert de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp een Meezingdienst. Tijdens deze dienst zingt en speelt praiseband “The Messengers” uit Garrelsweer een aantal mooie liederen met ons. Liederen die je kent van de radio, maar toch net iets anders! En we staan stil bij het thema “Wij zijn uniek!”. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld, en toch heeft ieder mens iets unieks, waarmee we elkaar en God mogen dienen.
Wij verheugen ons erg op de dienst. Hopelijk ben jij of bent u ook van de partij! De viering begint om 09:30 uur in de Andreaskerk (’t Loug) in Spijk.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 2 (die loopt van 6 maart. t/m 10 april. 2016) kan tot
22 febr. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2, of

Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 23 febr. vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in Pro Rege.

Oproep van de werkgroep erediensten
Al een poosje zijn we op zoek naar mensen die zich aan willen sluiten bij de werkgroep erediensten. Het is leuk en goed om je te verdiepen in hoe je een ‘bijzondere’ kerkdienst vorm kunt geven.
Aarzel je omdat je denkt: “Ja maar, ik wil niet voorlezen in de kerk of zo”. Dat hoeft dan echt niet, dan neemt iemand anders dat voor zijn of haar rekening.
Aarzel je omdat je denkt: “Ja maar, dat kost me te veel tijd”.
Om je een indruk te geven: We vergaderen drie of vier keer per jaar. Dan worden de diensten verdeeld. Twee of drie leden van de werkgroep bereiden samen met een dominee de dienst voor. Meestal kom je daarvoor één of twee keer bij elkaar.
Aarzel je omdat je denkt: “Ja maar, ik heb geen ideeën, ik ben niet creatief”.
Dat is echt geen vereiste, meedenken is ook heel waardevol! En in de praktijk blijkt dat je vaak veel creatiever bent dan je denkt!
We hopen dat we hiermee een aantal drempels hebben weggenomen en dat we je kunnen verwelkomen in de werkgroep.
Reageren kan door een mail te sturen naar Anneke Kroeze:
of te bellen: 0596-851394.

Werkgroep Hulp Tsjernobyl Kinderen Delfzijl
A.s zaterdag 27 februari zal er een afscheidsavond worden georganiseerd voor de kinderen uit Wit Rusland en hun gastgezinnen.
Om hiervan een leuke avond te maken zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers die willen helpen met:
Vanaf 14.00 uur de zaal versieren, tafels dekken
Vanaf 17 uur soep serveren, koffie schenken

Misschien kunt/wilt u een uur of meerdere uren helpen, dan kunt u dat doorgeven aan Jolanda Flikkema 591529 of Nelly Bilder 06-13787984
De avond wordt gehouden in de Baptistengemeente aan de Joh. v.d. Kornputplein 8 te Delfzijl.