Zondag 14 febr. 2016.

Jaargang 7 : 374Week 7

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                  9.30 uur              

Voorganger: ds. J.C. Schimmel
Koster: Dhr. M. Ritzema
Organist: dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: : Dhr. P.J. Ritzema
Diakenen: mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: mw. P.v. Keulen

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Tienernevendienst:

Astrid Pestman en Corrie Kooi

Tjitske Burgstra

Kinderoppasdienst: Kornelia Keizer en Lieke Thijssen
Bloemen bezorgen:               mw. M. Sikkema-Kap

KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen:

Jelena Brontsema

Projectlied  Lucas 6:27-35 Liefde is....goed zijn voor ieder

Orde van dienst

Inleidend orgelspel .

-Welkom en mededelingen

-Aanvangslied: Psalm 57: 1, 5 en 6

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: NLB 561: 1, 2, 4, 5

-Gebed

-Kinderprojectlied bij Pasen, op de wijs van ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’.

-Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

-Schriftlezing, gelezen door de lector: Lukas 7:36-50

-Lied: NLB 908: 1, 2, 6 en 7

-Verkondiging

-Ds. Jake Schimmel zingt/speelt: “Aan de voet van het kruis”

-Lied: NLB 791: 1, 3, 4, 6

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: NLB 704

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en als teken van bemoediging van onze gemeente naar Mw. B. Vos-Dijkstra, Hoofdweg Z 17.  Zij mocht begin deze week naar huis in afwachting van een oproep voor een operatie.

Paasproject

Vandaag is het de eerste lijdenszondag. De kindernevendienst start vandaag met het paasproject. Het hoofdthema is:" JEZUS IS LIEFDE'.
Iedere week wordt dit thema omgezet naar het thema:" Liefde is.... "   Vandaag is het thema "Liefde is...goed zijn voor iedereen". De verhalen komen uit het Lucas evangelie.
Ook zingen we een projectlied die speciaal gemaakt is op het onderwerp. Dit is op de melodie van "Als je geen liefde hebt voor elkaar".
  We hopen met elkaar op een gezegende periode op weg naar Pasen!
De leiding van de kindernevendienst.

Erediensten    21 febr.             9.30 uur                       ds. W.T. Spoelstra-Postmus                         


Talstelling

In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid

gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.

U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt

tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

Aftredend zijn;

Ouderling: dhr. P.M. Wiersema, mw. J.Smid en mw. E.J.Flikkema-Rollema

Diaken: mw. M. Kooistra-Jordan

Ouderling kerkrentmeester: dhr. M. Kroeze, dhr. J.D. Pijper, dhr. E.D. Blokzijl en dhr. J. Knook

Bericht van de Diaconie en ZWO.

Mocht u geen spaardoosje hebben ontvangen en toch graag willen meesparen dan graag een berichtje naar de contactpersoon van uw wijk.

Werkzaamheden in de kerk.

Er worden in het kerkgebouw werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de installatie van het nieuwe beeld- en geluidsysteem. Ook de komende weken zal er nog aan gewerkt worden.

Volgens planning zal het nieuwe systeem in de week van 15 februari worden geïnstalleerd en getest.

Op zondag 21 februari is dan het resultaat te bewonderen.

Vandaag zondag 14 febr. is er geen kerkomroep i.v.m. de werkzaamheden.

Het “klusteam”

Zip your Lip

Op donderdag 18 februari  19.00 uur in Pro Rege organiseert de jeugdraad Spijk-Losdorp een informatie avond over de actie Zip your lip. Er komen medewerkers van World Vision bij ons voor een Zip Your Lip Xperience tour. Dit is een interactief programma om kinderen meer bewust te maken van de omstandigheden waarin de mensen moeten leven in Zuid-Soedan. Na deze avond krijgen de kinderen een sponsorlijst. Hiermee komen ze langs om te vragen of u ze wilt sponsoren voor deze actie.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 2 (die loopt van 6 maart. t/m 10 april. 2016) kan tot

22 febr. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2, of