Zondag 7 febr. 2016.

Jaargang 7 : 373Week 6

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                             9.30 uur              

Voorganger:

ds. R. Fortuin

Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: : mw. J. Smid
Diakenen: mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: mw. M. Hoving-Baar
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Corrie Kooi en Gerda Wiersema
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen:               mw. P.A. Datema-Smit
reserve: mw. E. Pastoor-Herder

KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen:

Jelena Brontsema

NLB 531:1  n.a.v. Lucas 5:1-11

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Eerste lied: NLB 139 vers 1, 2, en 4     (wie kan gaat staan)

Groet en bemoediging

v.   De Heer zij met u

a.  ook met u is de Heer!

v.   Ons begin is in de Naam van God.

a.  Hemel en aarde bestaan niet zonder Hem

v.   Die genadig is en ruimte geeft,

die ons draagt in leven en sterven.

a.  Gij zijt de God van mijn heil,

     U verwacht ik de ganse dag.

Gebed van toenadering

(De gemeente gaat zitten.)

Lied: NLB 217 – De dag gaat open voor het Woord

Gebed om ontferming

Iedere intentie wordt besloten met “zo bidden wij U en zingen”, waarna kyrie:

Loflied: NLB 528  - Omdat Hij niet ver wou zijn

Gebed bij de opening van de Schriften (Gebed van de zondag)

Voor de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we:Lied: NLB 531:1 – Jezus, die langs het water liep

Eerste lezing: Jesaja 6, 1-8  (volgens Oecumenisch Leesrooster)

Schriftlied: NLB 978 – Aan U behoort, o Heer der heren

Tweede lezing: Lucas 5,1-11 (volgens Oecumenisch Leesrooster)

Lied: 119A vers 1 en 4 – Uw Woord omvat mijn leven

Uitleg en verkondiging: “Vissers van mensen”

Kort meditatief orgelspel –

Lied: NLB 362 vers 2 en 3 – Hij die gesproken heeft

Dankzegging en voorbeden:   Na iedere gebedsintentie zegt de voorganger: 'zo bidden wij U zingend' waarna de gemeente: de aangegeven regels zingt ;  Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van gaven, de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: NLB 1010 – Geef vrede, Heer, geef vrede

Zending en zegen:

g.  (zingt) Amen

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor KIA-Werelddiaconaat en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mw. I.Baar, Hoge Akkers 11.

 

Erediensten    14 febr. 9.30 uur                       ds. J.C. Schimmel                                   kerk in 't Loug


Talstelling

In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid

gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.

U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt

tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

Aftredend zijn;

ouderling: dhr. P.M. Wiersema, mw. J.Smid en mw. E.J.Flikkema-Rollema

diaken: mw. M. Kooistra-Jordan

ouderling kerkrentmeester: dhr. M. Kroeze, dhr. J.D. Pijper, dhr. E.D. Blokzijl en dhr. J. Knook

Leeskring Stefan Paas: ‘Vreemdelingen en priesters’

Ik heb vanuit de werkgemeenschap de opdracht gekregen om op 18 mei het boek ‘Vreemdelingen en priesters’ voor een groep predikanten in te leiden. Een spraakmakend boek, over hoe je als christenen in deze tijd een “hoopvolle minderheid” kunt zijn. Dit boek heb ik zelf nog niet gelezen. Nu dacht ik: misschien vindt een aantal gemeenteleden het interessant om dit boek met mij te lezen en erover in gesprek te gaan! We lezen steeds zelf thuis een gedeelte van het boek en komen dan een aantal keer (eens in de twee-drie weken) bij elkaar om het te bespreken. Een gelegenheids-leeskring. Mocht je mee willen doen, stuur dan een mail naar . Vriendelijke groeten, ds. Jake Schimmel

 

Geef voor gezond eten.

Op zondag 7 februari a.s. houdt de Diaconie en ZWO een collecte voor het werelddiaconaat.

Werelddiaconaat Trakajaya, partner van Kerk in Actie op Centraal Java, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte op zondag 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor ander werelddiaconale projecten van Kerk inActie.                                                                                               

De Diaconie en ZWO van Spijk – Losdorp beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Werkzaamheden in de kerk.

In de afgelopen week zijn in het kerkgebouw werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de installatie van het nieuwe beeld- en geluidsysteem. De bekabeling en kabelgoten zijn aangelegd. We hebben ons best gedaan om de zaak weer netjes achter te laten, maar het kan zijn dat het toch niet overal even schoon is. Onze excuses hiervoor.

 Er liggen aan de zijkanten diverse kabels.

Wij vragen u vriendelijk deze te laten liggen en er niet aan te trekken of te peuteren.

Ook de komende weken zal er nog aan gewerkt worden.

Volgens planning zal het nieuwe systeem in de week van 15 februari worden geïnstalleerd en getest.

Op zondag 21 februari is dan het resultaat te bewonderen.

Het “klusteam”