Zondag 31 jan. 2016.

Jaargang 7 : 372Week 5

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                         9.30 uur       HA     kerk in 't Loug

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: Mw. G. Wiersema-Bouma

Ouderling van dienst:

Aanwezig ouderling:

mw. P.A. Datema-Smit

mw. E.J. Flikkema-Rollema

Diakenen:

mw. C. Scheele-Zijlstra, mw. M. Kooistra-Jordan en

dhr. J.W. Rijzinga

Lector: Dhr. B. de Vries
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Rieneke Doorn en Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Weima en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen:               mw. M. Hoving-Baar
reserve: mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen:

geen, omdat CBS-leden (gastouders) medewerking verlenen aan de kerkdienst in Bierum

Evangelisch liedbundel 459

 

 

Orde van dienst

- Inleidend orgelspel .

-Welkom en mededelingen

-Aanvangslied: Lied 133

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Zingen: Lied 836: 1, 2, 4 en 5

-Gebed

-Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Exodus 19:3-6

-Zingen: Lied 968: 1, 2, 3

-Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10

-Zingen: ELB 390 – Maak ons tot een stralend licht

-Verkondiging

-Zingen: Lied 971

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Zingen: Lied 386 (de organist speelt het eerst een keer voor)

-De diakenen maken de tafel gereed

-Nodiging en tafelgebed

-Delen van brood en wijn

-Dankzegging

-Slotlied: Lied 134

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte

De rondgaande collecte is voor de diakonie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar dhr. F. Bultena, Hoofdweg N. 18, en naar dhr. S. Waltje, Tuinbouwweg 8 die thuis gekomen zijn uit het ziekenhuis.

 

 

Erediensten   07 febr. 9.30 uur  ds. R. Fortuin, Groningen   werelddiakonaat       kerk in 't Loug


Talstelling

In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid

gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.

U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt

tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

Aftredend zijn;

ouderling: dhr. P.M. Wiersema, mw. J.Smid en mw. E.J.Flikkema-Rollema

diaken: mw. M. Kooistra-Jordan

ouderling kerkrentmeester: dhr. M. Kroeze, dhr. J.D. Pijper, dhr. E.D. Blokzijl en dhr. J. Knook

 

Hetzelfde Spoor nr. 1

In het preekoverzicht zijn de aanvangstijden van de kerkdiensten weggevallen. U vindt deze ook op KERKnieuws, de bordjes bij de kerk en op de website.

Men heeft in sommige HzSp de tijden met de hand bijgeschreven.......hierin is een foutje gemaakt

Op 28 febr. begint de meezingdienst om 9.30 uur en niet om 11.00 uur.

 

Taarten bakkers/kopers gezocht

 De groep kinderen en hun begeleiders uit Wit-Rusland zijn alweer ruim 2 weken bij ons.

Maar toch zijn we alvast begonnen met de voorbereidingen voor de afscheidsavond.

Wie wil  een taart  sponseren?

Per kerk ontvangen we graag 4 taarten.

Ze mogen zelf gebakken zijn, maar gekochte taarten zijn ook prima.

De sponsors kunnen ze za. 27 febr. van 14.00 uur t/m 17.00 uur brengen naar

de Baptistengemeente Joh. v.d. Kornputplein 8. te Delfzijl  of 's morgens afgeven bij Jolanda Flikkema

Voor deze dag zoeken we ook nog vrijwilligers vanaf 14.00 uur t/m 22.00 uur, 
om de zalen  te versieren, tafels dekken, soep serveren, koffie schenken, opruimen en schoonmaken.

Opgave bij Jolanda Flikkema 0596-591529 of 06-12782621

 

Leeskring Stefan Paas: ‘Vreemdelingen en priesters’

Ik heb vanuit de werkgemeenschap de opdracht gekregen om op 18 mei het boek ‘Vreemdelingen en priesters’ voor een groep predikanten in te leiden. Een spraakmakend boek, over hoe je als christenen in deze tijd een “hoopvolle minderheid” kunt zijn. Dit boek heb ik zelf nog niet gelezen. Nu dacht ik: misschien vindt een aantal gemeenteleden het interessant om dit boek met mij te lezen en erover in gesprek te gaan! We lezen steeds zelf thuis een gedeelte van het boek en komen dan een aantal keer (eens in de twee-drie weken) bij elkaar om het te bespreken. Een gelegenheids-leeskring. Mocht je mee willen doen, stuur dan een mail naar . Vriendelijke groeten, ds. Jake Schimmel

 

Geef voor gezond eten.

Op zondag 7 februari a.s. houdt de Diaconie en ZWO een collecte voor het werelddiaconaat.

Werelddiaconaat Trakajaya, partner van Kerk in Actie op Centraal Java, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken.

De collecte op zondag 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor ander werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

De Diaconie en ZWO van Spijk – Losdorp beveelt deze collecte van harte bij u aan.