Zondag 24 jan. 2016.

Jaargang 7 : 371Week 4

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst              9.30 uur         koffie          kerk aan de HZ

                                                                                         10.30 uur afscheidsdienst

 

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Dhr. J.B. Doorn en mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.Cijsouw en dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: mw. A. Dijkman-Keizer
Diakenen: mw. C. Scheele-Zijlstra en dhr. J.W. Rijzinga
Lector: mw. P. Pijper-Bultena
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Gerda Wiersema en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen:               mw. A. Reijerse-Liebeton
reserve: mw. E.v.Lune-Pieterman

KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen:

Jelena Brontsema

geen

 

 

Orde van dienst

-Welkom en mededelingen

-Intochtslied: Lied 723

-Bemoediging en groet

-Woorden van welkom

-Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 6 en 7

-Gebed

-Het lied “In het huis van de eeuwige” wordt voorgelezen, onder begeleiding van zacht orgelspel.

-Moment voor de kinderen, dan gaan zij naar de nevendienst

-Eerste Schriftlezing: Psalm 135:1-4; 13-14 (in het Gronings

-Zingen: Lied 84: 1, 3, 4

-Tweede Schriftlezing: Hebreeën 11:8-10; 13-16 (NBV)

-Zingen: Lied 90a: 1, 2, 5, 6

-Verkondiging

-Gedicht door Astrid Pestman

-Zingen: Lied 136: 1, 4, 8, 12, 13

Voorbereiding HA

-Dankgebed

-Inzameling van de gaven, kinderen komen terug in de kerk

-Woorden van dank door de voorzitter van de kerkenraad

-Zingen: Lied 801: 1 en 2

-Zegen

We verlaten de kerk en zingen daarbij Lied 801: 3-7

De voorzitter van de kerkenraad sluit de deur en geeft de sleutel

aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

We lopen samen naar de Andreaskerk

Alles wat meegenomen is krijgt een plaats

Zingen Lied 686

Gedicht: "Oefening van hoop"

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mw. M. v.d.Linde-Poort, W. de Merodelaan 3.

 

 

Erediensten   31 jan.               9.30 uur  ds. J.C. Schimmel       HA       kerk in 't Loug


 

website
Onze nieuwe website is online.
Heeft u de oude site onder favorieten opgeslagen op uw computer, dan deze verwijderen en opnieuw inloggen op www.pkn-spijklosdorp.nl. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de nieuwe site.

 

 

Talstelling

In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid

gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.

U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt

tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

Aftredend zijn;

ouderling: dhr. P.M. Wiersema, mw. J.Smid en mw. E.J.Flikkema-Rollema

diaken: mw. M. Kooistra-Jordan

ouderling kerkrentmeester: dhr. M. Kroeze, dhr. J.D. Pijper, dhr. E.D. Blokzijl en dhr. J. Knook

 

Herinnering

Denkt u aan het inleveren van de briefjes voor het groothuisbezoek ( vóór 25 jan.)

 

 

Hetzelfde Spoor nr. 1

In het preekoverzicht zijn de aanvangstijden van de kerkdiensten weggevallen. U vindt deze ook op KERKnieuws, de bordjes bij de kerk en op de website.

Men heeft in sommige HzSp de tijden met de hand bijgeschreven.......hierin is een foutje gemaakt

Op 28 febr. begint de meezingdienst om 9.30 uur en niet om 11.00 uur.

 

Laatste weeksluiting in Luingaborg

Vrijdag 29 jan. gaat drs. F. Postema voor in de laatste weeksluiting in Luingaborg.

De weeksluitingen zijn opgezet door de kerken van Bierum-Holwierde en Krewerd in sept. 2006, in febr. 2007 heeft onze kerk zich daarbij aangesloten.
We hebben het al die jaren met veel liefde en plezier gedaan en we willen vanaf deze plaats ook alle vrijwilligers die hun medewerking hebben verleend van harte dank zeggen.      .

 

Gasten van harte welkom. De dienst begint om 15.30 uur, inloop vanaf 15.00 uur.

Namens de werkgroep weeksluitingen Luingaborg,

Pie Pijper-Bultena