Zondag 17 jan. 2016.
Jaargang 7 : 370 Week 3

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur kerk in 't Loug

Voorganger: Ds. G.A. Segger
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: mw. I. Ernsten - ten Hove
Diakenen: mw. M. Kooistra - Jordan
Lector: mw. I. Ernsten - ten Hove
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Tjitske Burgstra en Rieneke Doorn
Kinderoppasdienst: mw. J. Flikkema - Dijkman en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: mw. T. v.d.Ploeg-Bronsema
reserve: mw. B. Bansema-Knook
KND voor de gasten uit Belarus:

Lied met de kinderen: Jelena Brontsema

NLB 525 :1-4 n.a.v. Johannes 2:1-11

Orde van dienst
-Inleidend orgelspel
-Welkom en mededelingen
-Aanvangslied: NLB 96: 1 en 2 “Zing voor de Heer op nieuwe wijze”
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Lied (vervolg intochtspsalm): NLB 96: 6
-Gebed om ontferming, gesproken lofverheffing
-Glorialied: NLB 303 “Zonne en maan”
-Gebed om de Heilige Geest
-Kinderlied: NLB 525 : 1 t/m 4 , waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan
-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Johannes 2: 1-11
-Lied: NLB 526: 3 “In Kana was de gloed geweken”
-Verkondiging
-Lied: NLB 793: 1 en 3 “Bron van liefde, licht en leven”
-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader
-Kinderen komen terug in de kerk
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: NLB 791: 1, 4, 5 en 6 “Liefde, eenmaal uitgesproken”
-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte
De rondgaande collecte is voor Oecumene en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. S.Bakker-van Dueren den Hollander, Westersingel 9.

Erediensten 24 jan. 9.30 uur koffie/thee gelegenheid om elkaar te ontmoeten
10.30 uur ds. J.C. Schimmel kerk aan de HZ

1905 Kerkgebouw Gereformeerde Kerk Spijk 2015
In januari wordt de laatste kerkdienst in het kerkgebouw aan de Hoofdweg Zuid gehouden. Op 30 november 1905 werd de kerk in gebruik genomen en op 24 januari 2016 wordt het kerkgebouw nahonderdtien jaar gesloten, en wordt de kerk in ’t Loug ons vaste kerkgebouw.

Om deze laatste dienst te accentueren is een commissie in het leven geroepen die een feestelijke dienst voorbereidt.

In deze dienst willen we stil staan bij de dingen wat er in honderdtien jaar is gebeurd. Dit zijn vreugdevolle momenten en verdrietige zaken. Er zullen veel mensen zijn die terugdenken aan de doop van hun kinderen, belijdenis, huwelijk, begrafenis, enz. Ondanks dat het een gebouw is van hout en steen, is er ook sprake van een emotionele band met het gebouw.
De nadruk van de dienst ligt niet alleen op herinnering, maar ook op de toekomst: de gezamenlijke toekomst van onze kerk in Spijk.

Wanneer er fotomateriaal is van de buiten- of binnenkant van het kerkgebouw willen we dit graag van u ontvangen om hier een kleine expositie mee te kunnen inrichten. Uiteraard krijgt u het van ons terug. U kunt hierover contact opnemen met Jaap Rijzinga:

Graag nodigen we u uit om deze dienst bij te wonen. De dienst begint om 10.30u, maar de kerk is vanaf 9.30u geopend, zodat er tijd is voor koffie / thee en gesprek.

website
Onze nieuwe website is online.
Heeft u de oude site onder favorieten opgeslagen op uw computer, dan deze verwijderen en opnieuw inloggen op www.pkn-spijklosdorp.nl. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de nieuwe site.

Talstelling
In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers wordt de gemeente in de gelegenheid
gesteld namen door te geven voor de vacatures van een jeugdouderling, een ouderlingen, een diakenen en een ouderling kerkrentmeester.
U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt voordraagt
tot en met zondag 14 febr. inleveren tijdens de dienst in de collectezak of bij de scriba.

40-jarig ambtsjubileum
Maandagmorgen 4 januari kwam er een mail binnen van een oude bekende die mij feliciteerde met mijn 40-jarig ambtsjubileum. Ik legde uit dat ik indertijd op 4 januari 1976 in gemeente Garsthuizen-Eppenhuizen-Zandeweer bevestigd ben, 40 jaar geleden. Maar ik ben per 1 september 1990 van het ambt ontheven en een jaar en 7 maanden later ben ik opnieuw bevestigd in Ulrum.
Dinsdag 5 januari belde een verre vriend mij met de hartelijke gelukwensen. Ik deed hem hetzelfde verhaal. Woensdag 6 januari kwam er een mooi boeket bloemen van de synode en ’s zaterdag erna een brief van ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de synode.
Ik heb nog met het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht gebeld, of het wel klopt. Het zit zo, ik ben indertijd eervol ontheven van het ambt met de rechten als van een emeritus.

Ongeweten hebben wij op 3 januari jl. tijdens de dienst in Spijk en daarna onder het koffiedrinken samen mijn 40-jarig ambtsjubileum gevierd. Achteraf een gedenkwaardige morgen.
Ds. K.G. Pieterman
Kerkstraat 7, 9972 PC Niekerk

Namens onze gemeente zijn er felicitaties bloemen bij hem bezorgd.