Zondag 10 jan. 2016.

Jaargang 7 : 369Week 2

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                      9.30 uur                 kerk in 't Loug

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: Dhr. P.J. Ritzema
Diakenen: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: dhr. A.R. Maarsingh
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: mw. A. Stoppels-v.d.Ploeg en Marjan Kooistra
Bloemen bezorgen:               mw. T. West-Kolk
reserve: mw. C. Knook-Nieuwkerk

Tienernevendienst:

Lied met de kinderen:

Astrid Pestman

NLB 359 :1-2 n.a.v. Matt.3:1-4 en 13-17

Orde van dienst

Inleidend orgelspel

-Aanvangslied: Psalm 116: 1, 3 en 4

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: NLB 313: 1, 2 en 5

-Gebed

-Kinderlied, waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Genesis 3:1-11

-Lied: ELB 246 (Ik bouw op U)

-Tweede Schriftlezing: Lukas 3:21-22; Lukas 4:1-13

-Lied: NLB 538: 1, 3 en 4

-Verkondiging

-Lied: NLB 839

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: NLB 16B, 2x in het Duits, 2x in het Nederlands (Behüte mich, Gott)

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. H.v.d.Ploeg-Brontsema, Achteromweg 12.

Erediensten    17 jan.       9.30 uur    ds. G.A. Segger, Uithuizen                   kerk in 't Loug

                                                          

1905   Kerkgebouw Gereformeerde Kerk Spijk   2015

 In januari wordt de laatste kerkdienst in het kerkgebouw aan de Hoofdweg Zuid gehouden. Op 30 november 1905 werd de kerk in gebruik genomen en op 24 januari 2016 wordt het kerkgebouw nahonderdtien jaar gesloten, en wordt de kerk in ’t Loug ons vaste kerkgebouw.

Meer info op de volgende KERKnieuws en in Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 1 (die loopt van 24 jan. t/m 28 febr. 2016) kan tot

11 jan. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2, of

VESPERVIERING  Spijk 10 januari 2016

De werkgroep Vespervieringen, bestaande uit leden van de Protestantse kerken Bierum / Holwierde / Krewerd, Delfzijl en Spijk organiseert dit seizoen een zestal regionale Vespervieringen.

Op zondag 10 januari wordt er weer een Vesperviering gehouden in de Andreaskerk in Spijk.

Aanvang 17.00 u.

Muzikale medewerking:

De cantorij Delfzijl o.l.v. Tjerk de Vries

De bezinning zal worden verzorgd door da. W. Heeren

Iedereen is van harte welkom!    

Eritrees en Ethiopisch Kerstfeest – 14 januari 2016

De datum van het Kerstfeest van de Orthodoxe Kerk in Eritrea en Ethiopië valt dit jaar op 8 januari.  Omdat er in het Asielzoekerscentrum in Delfzijl een grote gemeenschap is van Eritrese en Ethiopische christenen is, hebben de kerken in Delfzijl een kerkgebouw ter beschikking gesteld voor een viering van Kerst volgens de Orthodoxe traditie in Eritrea en Ethiopië.

Wanneer:          donderdag 14 januari 2016

Hoe laat:           13.00 uur

Waar:               Hoeksteenkerk, Tichelwerk 15, Delfzijl

De gemeenschap van Eritreeërs en Ethiopiërs hebben ons laten weten dat geïnteresseerde mensen uit de kerken van Delfzijl bijzonder hartelijk welkom zijn deze viering mee te maken. Het is niet persé nodig de hele viering – die ongeveer 3 uur kan duren – bij te wonen: men is er aan gewend dat mensen later binnen komen of eerder weg gaan.

Na de viering wordt er feestelijk gegeten vanaf ongeveer 16.00 uur. Ook hiervoor willen de Eritreeërs en Ethiopiërs Nederlandse gasten van harte uitnodigen. Zij beschouwen het als een eer wanneer anderen belangstelling tonen voor hun geloof, hun tradities en hun gemeenschap.