Zondag 3 jan. 2016.

Jaargang 7 : 368 Week 1

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                 kerk in 't Loug

Voorganger: Ds. K.G. Pieterman
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: mw. E.J. Flikkema-Rollema
Diakenen: dhr. J.W. Rijzinga
Lector: dhr. J.W. Rijzinga
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Corry Kooi en Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: Rieneke Doorn en Lieke Thijssen
Bloemen bezorgen:               mw. M. Sikkema-Kap
reserve: mw. E. Vos-Dijkstra
Lied met de kinderen:

NLB 520 :1-3 n.a.v. Matt.2:1-12 geleerden uit het oosten

Orde van dienst

-Inleidend orgelspel

-Predikant en leden kerkenraad nemen plaats op voorste bank.

-Welkom en mededelingen door ouderling van dienst; aanvangslied wordt aangekondigd

-Handdruk ouderling en predikant; predikant neemt plaats op de kansel

-Aanvangslied LB 514a / Ps 72: 1 / LB 514a / Ps 72: 5 / LB 514a

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied Ps 72: 6

-Gebed om ontferming

-Glorialied LB 305

-Gebed om de Heilige Geest

-Kinderlied NLB 520:1-3, waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector Jesaja 60, 1- 6

-Lied LB 496

-(Evt.) tweede Schriftlezing Matteüs 2, 1- 12

-(Evt.) Lied LB 506

-Verkondiging

-Lied LB 520: 4-7

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied LB 526: 1

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

LB 416

Collecte

De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

Na de dienst is er koffiedrinken in Pro Rege.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van onze gemeente naar
de fam. P. van Lune-Pieterman, Ubbenasingel 41 die 29 dec. jl 45 jaar waren getrouwd
en er gaan bloemen naar de fam. G.R. Dijkhuizen-Pieterman die 30 dec. jl. eveneens 45 jaar waren getrouwd.

 

   Erediensten 10 jan.            9.30 uur   ds. J.C. Schimmel                kerk in 't Loug

                                                          

 

1905   Kerkgebouw Gereformeerde Kerk Spijk   2015

In januari wordt de laatste kerkdienst in het kerkgebouw aan de Hoofdweg Zuid gehouden. Op 30 november 1905 werd de kerk in gebruik genomen en op 24 januari 2016 wordt het kerkgebouw nahonderdtien jaar gesloten, en wordt de kerk in ’t Loug  ons vaste kerkgebouw.

Om deze laatste dienst te accentueren is een commissie in het leven geroepen die een feestelijke dienst voorbereidt.

In deze dienst willen we stil staan bij de dingen wat er in honderdtien jaar is gebeurd. Dit zijn vreugdevolle momenten en verdrietige zaken. Er zullen veel mensen zijn die terugdenken aan de doop van hun kinderen, belijdenis, huwelijk, begrafenis, enz. Ondanks dat het een gebouw is van
hout en steen, is er ook sprake van een emotionele band met het gebouw.
De nadruk van de dienst ligt niet alleen op herinnering, maar ook op de toekomst: de gezamenlijke toekomst van onze kerk in Spijk.

Wanneer er fotomateriaal is van de buiten- of binnenkant van het kerkgebouw willen we dit graag van u ontvangen om hier een kleine expositie mee te kunnen inrichten. Uiteraard krijgt u het van ons terug. U kunt hierover contact opnemen met Jaap Rijzinga:

Graag nodigen we u uit om deze dienst bij te wonen. De dienst begint om 10.30u, maar de kerk is vanaf 9.30u geopend, zodat er tijd is voor koffie / thee en gesprek.

            

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 1 (die loopt van 24 jan. t/m 28 febr. 2016) kan tot
11 jan. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2, of