Zondag 27 dec. 2015.
Jaargang 7 : 367    Week 53

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                11.00 uur               kerk in 't Loug
 

Voorganger: Ds. C.G. Spijker
Koster: mw. W. Veldman-Klinkhamer
Organist: dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst:  dhr. P.M. Wiersema
Diakenen: mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: mw. M. Hoving-Baar
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:  Gerda en Petra Wiersema
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: mw. E. Pastoor-Herder
Reserve: mw. P.A. Datema-Smit
Lied met de kinderen: AWN deel 1 lied 16 n.a.v. Lucas 2: 15-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 75: 1 en 2  U alleen, U loven wij …
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 75: 7 God is ’t die ik loven zal …

Verootmoedigingsgebed
Zingen: Lied 903: 3 In het duister van de tijden …
Wetslezing/richtlijn ten leven: Rom. 13: 8 – 10

Zingen lofprijzing: Lied 903: 1 Zou ik niet van harte zingen …
Woord
Gebed
Zingen : AWN deel 1 lied 16
kinderen naar de nevendienst
1e Schriftlezing: Jes. 61: 10 – 62: 3
Zingen: Lied 176: 1 en 3 Om Sions wil zwijg ik niet stil …
2e Schriftlezing: Lucas 2: 22 - 32
Zingen: lied 159a: 1 en 2 Nu is het woord gezegd …
Verkondiging
Zingen: Lied 552: 1 Dit is een dag van zingen …

Dankzegging
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Gebed des Heren.
Collecte
Slotzang: Lied 425: 1 Vervuld van Uw zegen …
Zegen

 

Bericht van de kindernevendienst,
Vanwege activiteiten in Elim, is de kindernevendienst en kinderoppas de maand december in Pro Rege. We hebben besloten dat we de decembermaand tot het eind van  de kerkdienst in Pro Rege blijven en daar de afsluiting doen. Mede ook  voor de veiligheid van de kinderen.
Kunt U na kerktijd de kinderen zo snel mogelijk weer ophalen?
De leiding van de kindernevendienst.

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. Bultena-Stalman, Hoofdweg N. 18 i.v.m. hun 50 jarig huwelijk jubileum van jl. woensdag 23 dec. en naar              dhr. D.J. Vos Hoofdweg Z 17 die weer thuis kwam uit het ziekenhuis.

 

Erediensten:   31 dec.  19.00 uur  ds. J.C. Schimmel  kerk in 't Loug
  1 jan. 10.00 uur gemeenteleden kerk in Pro Rege
    09.30 uur beginnen met koffie  
  3 jan. 09.30 uur ds. K. Pieterman, Niekerk  kerk in 't Loug
      koffiedrinken na de dienst  in Pro Rege