Het College van Diakenen.

We willen een diaconale en missionaire gemeente zijn.

In woord en daad willen we staan voor wat we zeggen en ook in het bezig zijn met de structurele vragen inzake barmhartigheid en gerechtigheid in deze wereld.

In de dorpen willen we ons presenteren zodat we zichtbaar aanwezig zijn.

We willen naar buiten toe kerk zijn en hebben een opdracht om ook om te zien naar onze dorpsgenoten.

In het College van Diakenen hebben alle diakenen zitting en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat.

In het diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien.

Wil ieder mens tot zijn of haar recht komen, kunnen meetellen zoals God dat gewild heeft, dan moet er nog veel veranderen in de samenleving.

De diaconie speelt hierin een belangrijke rol.

Diakenen proberen de noden in de samenleving te onderkennen en zullen op ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale houding.

Diaconaat is niet alleen een taak van de diakenen maar van de hele gemeente.

Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid en onderdrukking.

Dit komt tot uiting in:

            *Collecteren tijdens de erediensten.

            * Verantwoordelijk voor het Heilig Avondmaal en het Huisavondmaal.

            * Overmaken van diaconale collectes

            * Organiseren van het bezorgen van de kerstattenties aan zieken, ouderen en

               personen die op dat moment een stukje aandacht nodig hebben.

            * Het regelen van collectes in acute noodsituaties.

            * Contacten met de voedselbank.

            * Najaarscollecte.

            * 40 dagen project (deeldoosjes).

            * Werelddiaconaatzondag (1ste zondag in februari)

            * Publicaties in de Protestante Kerkbode—Nieuwsbrief—Beamer—Kerknijs--Websit