Een ANBI is een algemeen nut beoogde instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De volgende onderdelen van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp zijn geregistreerd ANBI instellingen:
* Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
* Diaconie van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp


A.    Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
Telefoonnummer: 0596-592023
RSIN/fiscaalnummer:  82.308.26.35
Website adres: www.pkn-spijklosdorp.nl
Email:
Adres: 't Loug 1
Postcode: 9909 AA
Plaats: Spijk
   
ANBI diaconie: Diaconie van de Protestantse gemeente te Spijk-Losdorp
RSIN/fiscaalnummer: 82.413.36.14
Adres: 't Loug 1
Postcode: 9909 AA
Plaats: Spijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.) ordinantie1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.


B.    Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eind verantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (ordinantie 11 artikel 3)


C.    Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de enige heilige apostolische en katholieke of algemeen christelijke Kerk die zich, delend aan de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en heilige Geest.

D.    Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp kunt u vinden via de link: www:PKN-SpijkLosdorp.nl

E.    Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.    Verslag activiteiten

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoording voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de afzonderlijke colleges, waaronder het College van kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Jaarrekening Prot. Gem Spijk Losdorp
Jaarrekening Diaconie Prot. Gem Spijk Losdorp

Samenvatting verloop Kerkbalans 2015-2019

G.    Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk(of kerk-zijn) vertoond een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn verzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H.    Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Overzicht baten lasten


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de beoogde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Aktie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, gebouwen en landerijen. Soms wordt aan de gemeente giften of legaten nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk) gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van het ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden het ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belasting en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster en overig personeel) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren