Z

ondag 25 okt. 2015.

Jaargang 7 : 357 Week 44

 

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk aan de HZ    

 

Voorganger:

ds. P. Lootsma

Koster:

dhr. M. Flikkema

Gastvr./hr.:

Janny Bruinius en Anja Oosterhuis

Organist:

dhr. J.W.F. Veldman

Ouderling van dienst:

mw. J. Smid

Diakenen:

dhr. J.W. Rijzinga

Collectant:

dhr. E. Blokzijl

Lector:

dhr. J.W. Rijzinga

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Henny Maarsingh en Rieneke Doorn

Kinderoppasdienst:

Trisha Berends en Marjan Kooistra

Bloemen bezorgen:              

mw. T.v.d.Ploeg-Bronsema

reserve:

mw. B. Bansema-Ronda

Lied met de kinderen:

'Durf te zijn een Daniel'

 

Orde van dienst

           

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst, waar na we gaan staan

Lied: Psalm/Lied 130:1,3  Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer

Groet, bemoediging en gebed:

V. De Heer zij met u

G. Ook met u zij de Heer

V. God, dank dat U met uw Geest in ons midden bent

     laat het ons opmerken, er stil van worden ….    

     God van hemel en aarde, zonder U soms te noemen, roepen mensen tot U om hulp, redding

G. Laat ons als gemeente van Jezus Christus het roepen horen van mensen in nood,

     wij, die uw ogen mogen zijn, uw oren, uw hart vol liefde

    Amen.

Hierna gaan we zitten

Gebed, met de woorden van Psalm 146 (in de bewerking van Huub Oosterhuis)

Glorialied: Lied 146 c:1,5,7 Alles wat adem heeft love de Here

Gebed om de leiding van de Heilige Geest nu wij uit de Bijbel gaan lezen

Aandacht voor de kinderen die naar de Kindernevendienst gaan (groep 1 t/m 8)

Zingen: Durf te zijn een Daniël

Eerste lezing:   Jesaja 59:1-8

Zingen:  Lied 860:1,3  Gij die ons hebt geschapen

Tweede lezing: Marcus 10:46-52

Zinge: Lied 935  Je hoeft niet bang te zijn

Verkondiging   Jezus – Bartimeüs – en wij anno 2015

Zingen: Lied 800:1,3  Wat zou ik zonder U geweest zijn

(de gemeente gaat staan)

Wij gedenken dhr. Pieter Baar

* 17 juni 1933 -  †  19 oktober 2015

We zingen: 'Lied om Zegen'

Gebeden

Inzameling van de financiële gaven  Kinderen komen terug uit de Kindernevendienst

Slotlied: Lied 838  O grote God die liefde zijt

Uitzending en zegen, beantwoord met driemaal gezongen: Amen

   

 

Kindernevendienst

De komende tijd tot aan advent behandelen we de verhalen rond Daniël tijdens de kindernevendienst.

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet  en felicitatie van onze gemeente naar de fam. J.Bouma-v.Dijken, Westersingel 12 die 22 okt. jl. 50 jaar waren getrouwd en naar de fam. D.J.Vos-Dijkstra, Hoofdweg Zuid 17 die 23 okt. jl. 45 jaar waren getrouwd.

Ook is er een bos bloemen naar mw. E. Pastoor Herder gebracht die de afgelopen week geopereerd is aan haar knie en thuis verder mag revalideren.

 

Eredienst :       1 nov.  ds. M. Heule            9.30 uur        Zendingsdienst          kerk in 't Loug

                                       m.m.v.: Mannenensemble Duodecime uit Leens

 

 

Nieuwe hulp in Pro Rege
Mw. K. Keizer heeft gereageerd op de oproep voor tijdelijke beheerder Pro Rege met daaraan het verzoek om de woning (tijdelijk) te mogen gebruiken. Per 1 nov. 2015 zal zij deze taak op zich nemen.

Actie t.b.v. de voedselbank Delfzijl e.o.

Woensdag 4 nov. (Dankdag) en zondag 8 nov. tijdens de kinderdienst kunt u weer houdbare producten inleveren voor een inzameling die we houden voor de voedselbank Delfzijl e.o. We willen de actie nu al onder de aandacht brengen omdat ook hier de nood hoog is.

De diakonie /ZWO.

 

Het schoenmaatjes project

Het is al weer even geleden maar dit jaar organiseert de kindernevendienst weer het schoenmaatjes project van Edukans. Het is de bedoeling dat er in de kinderdienst van 8 november zo veel mogelijk versierde schoenendozen worden ingeleverd, deze gaan dan naar kinderen van ver. Mocht 8 november niet lukken, dan kunnen ze tot 14 november in geleverd worden bij Henny Maarsingh, Hoofdweg - Zuid 35.

In de doos moeten een aantal artikelen, aangevuld met wat speelgoed o.i.d. Bij de beide uitgangen  liggen folders welke u kunt meenemen, hierop staat precies wat er in mag, en wat niet. Ook zit er een machtigingsformulier bij voor de verzendkosten, deze graag erbij inleveren.

Mocht u thuis geen geschikte doos hebben? Geen nood, ook deze kunt u van ons krijgen, zodat de doos in elk geval de juiste afmetingen heeft.

U doet toch ook mee?

 

Zondag 1 november is er een zendingsdienst.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De dienst is in de kerk in ’t Loug en begint om 9.30 uur. 

In deze dienst zal  ds. M. Heule voorgaan en er wordt muzikale medewerking verleend door het Mannenensemble Duodecime uit Leens