Zondag 1 april. 2018

Jaargang 10 : 484    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                     1e Paasdag               GEEN koffiedrinken in de kerk   

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Muzikale begeleiding:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Projectlied:

CBS  o.l.v.  dhr. S. Visser

Mw. M. de Winter-van Esch

Mw. P.A. Datema-Smit

geen

Jannette Dijkhuizen-Weima en Anneke Pestman

Mw. C. Knook-Nieuwkerk

Mw. T. West-Kolk (reserve)

Lied 981: 1

 

 

Orde van dienst

 

 Voorafgaand aan de dienst: CBS speelt muziek

Binnenkomst, welkom

Intochtslied: LB 624/LvdK 215: 1 en 2 – Christus, onze Heer verrees

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Opwekking 71 – Jezus leeft in eeuwigheid

Gebed

Zingen: Kleuren, kleuren, allemaal kleuren

Aandacht voor het project van de Kindernevendienst

Kinderlied: LvdK 488b/LB 981:1 - Zolang er mensen zijn op aarde

Schriftlezing: het Paasverhaal uit de Prentenbijbel van Marijke ten Cate: “Het graf is leeg”

Zingen: ELB 427: 1, 2, 3, 4, 7 – De Heer is waarlijk opgestaan

Overdenking

Zingen: ELB 122: 1, 3 en 4 – Daar juicht een toon

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

We luisteren naar het lied “Kijk naar de regenboog”

Inzameling van de gaven, CBS speelt muziek

Slotlied: ELB 132: 1, 2 en 3 – U zij de glorie

Zegen

We brengen zingend het kruis naar buiten, begeleid door trompetspel:

LB 642/LvdK 218: 1, 2, 4, 5, 8 - Ik zeg het allen dat Hij leeft

 

Collecte 

De  eerste collecte is voor JOP -jeugdwerk-  en de tweede collecte is voor de kerk.

  

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. H.C. ter Veer- Hospers, De Kamp 2 en naar mw. M. Knoop, Vlasakker 2 die na een operatie thuis kwam.

De afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij dhr. M.L. Heun, Havenweg 18 die eveneens thuis kwam uit het ziekenhuis.

 

 

Erediensten:

2 april              9.30 uur         ds. J.S. Schimmel                            2e Paasdag   kerk in Losdorp

8 april             11.00 uur        ds. G. Knol, Bierum

 

Bloemschikking

In de afgelopen weken hadden we steeds een symbolische bloemschikking hier in de kerk.

Met als thema: ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde.’

Vandaag, op deze Paasmorgen verbeeldt de bloemschikking een ‘Paastuin’,

een feestelijk en kleurrijk geheel, een uitbeelding van één groot feest van liefde en nieuw leven!

Mensen, wij, wandelen door die tuin, als kleine kaarsjes, aangestoken en opgewekt, door het licht van Pasen. De koninklijke gouden weg van Jezus, de weg van liefde en trouw, verbindt ons met God en met elkaar. Jezus de Levende wijst ons zo de weg naar waarachtig leven, naar Gods toekomst van recht en vrede.

Jezus is de deur naar een wereld als een open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen.

Een open deur, naar een wereld van onvoorwaardelijke liefde…

 

Spaardoosjes-actie 2018.

Op weg naar Pasen sparen voor één of meerdere partners van Kerk in Actie? Dat kan! Met uw spaardoosje kon u zes weken lang sparen. Dit jaar is het thema voor de 40 dagentijd  ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Vandaag kunt u de spaardoosjes inleveren.

De Diaconie en ZWO.

 

Kopij inleveren voor Kerknijs nr. 3 die loopt van 22 april t/m 3 juni

kan tot 9 april 12 uur bij Pie Pijper, t'Loug 20,  e-mail;

 

Foutje.....

In KERKNIJS staat dat er op 15 april een jongerendienst is........een foutje......

dat moet zijn 22 april, 10.30 uur met ds. J.C. Schimmel.

 

Jeugdwerk 

Op dinsdag 3 april is er weer een flessenactie van het jeugdwerk.

Vanaf 18.00 uur komt de jeugd bij u langs om de lege flessen op te halen.

 

Bedankje

Ik wil iedereen bedanken voor alle leuke reacties en steun, welke ik vanuit de gemeente ontvangen heb. Ik kijk ontzettend uit naar mijn tijd
in Kameroen. Op 31 maart vlieg ik naar Douala (Kameroen) en ik kom eind juli weer thuis. Nogmaals Bedankt!
Vriendelijke groet,
Petra Wiersema