Zondag 16 sept. 2018

Jaargang 10 : 509    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       10.00 uur    in de kerk !!!                                                                     

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

   

Muzikale begeleiding:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Bloemenbezorgen:

CBS  o.l.v. Annejet Dijkman

Dhr. P.M.Wiersema

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Mw. P.Pijper-Bultena

Mw. C. Knook-Nieuwkerk

Mw. T. West-Kolk (reserve)

 

Orde van dienst

Vooraf: CBS speelt

Welkom

Zingen: Lied (Psalm) 34: 1, 2 en 9

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: ELB 246: 1 en 2 – Ik bouw op U (Opwekking 124)

Gebed

Zingen: NLB 218 - Dank U voor deze nieuwe morgen

Moment voor de kinderen

Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4 – God heeft het eerste woord (LvdK gezang 1)

Schriftlezing: Johannes 3:1-13

Zingen: Lied 316: 1, 3 en 4 – Het woord dat u ten leven riep (LvdK gezang 7)

Overdenking

Muzikaal intermezzo door CBS

Zingen: Opwekking 733 - Tienduizend redenen

Dankgebed en voorbede, afgesloten met stil gebed

Inzameling van de gaven, CBS speelt muziek

Slotlied: Lied 838: 1, 2 en 4 – O grote God die liefde zijt (LvdK gezang 481)

Zegen

 

Collecte

De  eerste collecte is voor het eigen jeugdwerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam G. Dijkhuizen-Froma, Ubbenasingel 52. Mw. is na een korte opname in het ziekenhuis weer thuis gekomen.

 

Erediensten:                   23  sept.       ds. F. Volbeda, Groningen

 

 

Zondag 16 september vieren we onze Startzondag.

De dienst begint om 10.00 uur in de kerk in 't Loug en ds. J. Schimmel is de voorganger.

CBS zorgt voor de muzikale omlijsting.

Voorafgaand aan de dienst (9.30 uur) drinken we koffie/thee of fris in en rondom de kerk.

Tijdens deze dienst is er geen kindernevendienst en geen kinderoppas. Kinderen, ook de hele kleinen, zijn welkom in de dienst.

Na de dienst gaan we in groepjes van 2 aan de wandel om onderweg met elkaar

in gesprek te gaan.

Voor de kinderen in de lagere schoolleeftijd is er een speciaal programma bij

MFC Pro Rege.

Na afloop van de wandeling gaan we samen eten bij/in MFC Pro Rege.

Zowel op de vrijdagavond als op de zondag is iedereen welkom van 0 tot 100 jaar.

 

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

IN GRONINGEN EN DRENTHE

 

Hoe kunnen we samen

onze inzet voor de oecumene vernieuwen?

Hoe kunnen we elkaar daarbij inspireren

en zelf inspiratie opdoen?

De provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe organiseert daarom een oecumenisch werkbezoek aan Emmen op zaterdag 27 oktober 2018, voor alle leden van plaatselijke raden van kerken in Groningen en Drenthe en voor allen die in die twee provincies oecumenisch geïnteresseerd zijn.

We gaan op werkbezoek bij de Raad van Kerken in Emmen.

-          Hoe is daar de opvang geregeld van vreemdelingen?

-           Wat doen kerken en christenen daar om  vluchtelingen op te vangen en mee te werken aan hun integratie in de samenleving?

Motto voor dat werkbezoek: “vreemdelingen zijn we allemaal”.

Want we zijn zelf mee betrokken bij de positie van vreemdelingen in ons land. Misschien kwamen onze voorouders ook ooit naar Nederland als vluchteling.

Door samen te kijken hoe het in Emmen gaat, doen we nieuwe ideeën op voor de oecumene in onze eigen omgeving.

Schrijf daarom die datum in je agenda en kom gewoon!

Dat zal ons allemaal goed doen.