Zondag 23 sept. 2018

Jaargang 10 : 510    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                          

Voorganger:

Ds. F. Volbeda

Koster:

Dhr. J.B. Doorn

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv.  Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J. Cijsouw

Mw. J. Smid

Dhr. W. Bruinius

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Henny Maarsingh

Emmy Pijper en Kornelia Keizer

Mw. B.Bansema-Ronda

Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema (reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

inleidend orgelspel

welkom en mededelingen door ouderling van dienst

zingen: Psalm 107:1,2

stil gebed, bemoediging en groet

zingen: Psalm 107:19

gebed om ontferming

zingen: Lied 217 (als glorialied)

gebed om de Heilige Geest

kinderlied:  Lied 288

             de kinderen gaan naar de nevendienst

thoralezing: Exodus 2,23-25 (door lector)

epistellezing: Romeinen 8,18-26 (door lector)

zingen: Lied 324

evangelielezing: Mattheus 5,1-12

zingen: Lied 313:1,2,5

verkondiging

zingen: Lied 756

dankzegging en voorbeden; stil gebed, afgesloten met het Onze Vader

            de kinderen komen terug in de kerk

inzameling van de gaven

slotlied: Lied 326

zending en zegen (met gezongen Amen)

 

 

Collecte

De  eerste collecte is voor Vredesweek en de tweede collecte is voor de kerk .

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar  mw. H.v.Dijken-de Graaf, De Kamp 17.

 

Erediensten:                   30 sept.         ds. M. Roepers, Loppersum            9.30 uur                                                 

 

 

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

IN GRONINGEN EN DRENTHE

Hoe kunnen we samen  onze inzet voor de oecumene vernieuwen?

Hoe kunnen we elkaar daarbij inspireren  en zelf inspiratie opdoen?

De provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe organiseert daarom een oecumenisch werkbezoek aan Emmen op zaterdag 27 oktober 2018, voor alle leden van plaatselijke raden van kerken in Groningen en Drenthe en voor allen die in die twee provincies oecumenisch geïnteresseerd zijn.

We gaan op werkbezoek bij de Raad van Kerken in Emmen.

-          Hoe is daar de opvang geregeld van vreemdelingen?

-           Wat doen kerken en christenen daar om  vluchtelingen op te vangen en mee te werken aan hun integratie in de samenleving?

Motto voor dat werkbezoek: “vreemdelingen zijn we allemaal”.

Want we zijn zelf mee betrokken bij de positie van vreemdelingen in ons land. Misschien kwamen onze voorouders ook ooit naar Nederland als vluchteling.

Door samen te kijken hoe het in Emmen gaat, doen we nieuwe ideeën op voor de oecumene in onze eigen omgeving.

Schrijf daarom die datum in je agenda en kom gewoon!

Dat zal ons allemaal goed doen.