Zondag 2 april. 2018

Jaargang 10 : 484    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                     2de Paasdag     kerk in Losdorp

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Dhr. J. Cijsouw

Mw. A. Dijkman-Keizer

Dhr. J.W. Rijzinga

Mw. T. Menninga-Bokje

 

 

Orde van dienst


Binnenkomst

Welkom

Intochtslied: Lied 118: 1, 8 en 10

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Lied 630: 1, 3 en 4 – Sta op! Een morgen ongedacht

Gebed

Lied: Lied 634 – U zij de glorie

Schriftlezing: Lukas 24:13-35, door Truus Menninga

Lied: Lied 646 – De Heer is onze reisgenoot

Overdenking

Luisterlied: Sela - Emmaüs

Dankgebed en voorbede, stil gebed

Inzameling van de gaven

Slotlied: ELB 125 – Geprezen zij de Heer

Zegen, gevolgd door lied 415:3

 

 

Collecte

De  eerste collecte is voor JOP -jeugdwerk-  en de tweede collecte is voor de kerk.

 

Erediensten:

8 april             11.00 uur        ds. G. Knol, Bierum

 

 

Kopij inleveren voor Kerknijs nr. 3 die loopt van 22 april t/m 3 juni

kan tot 9 april 12 uur bij Pie Pijper, t'Loug 20,  e-mail;

 

 

Jeugdwerk 

Op dinsdag 3 april is er weer een flessenactie van het jeugdwerk.

Vanaf 18.00 uur komt de jeugd bij u langs om de lege flessen op te halen.

 

 

Bedankje

Ik wil iedereen bedanken voor alle leuke reacties en steun, welke ik
vanuit de gemeente ontvangen heb. Ik kijk ontzettend uit naar mijn tijd
in Kameroen. Op 31 maart vlieg ik naar Douala (Kameroen) en ik kom eind
juli weer thuis. Nogmaals Bedankt!
Vriendelijke groet,
Petra Wiersema