Zondag 8 april. 2018

Jaargang 10 : 485    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       11.00 uur                           

Voorganger:

Ds. G. Knol

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. J. Smid

Dhr. J.D. Pijper

Dhr. J.D. Pijper

Henny Maarsingh

Emmy Pijper en Rieneke Doorn-Vos

Mw. B. Bansema-Ronda

Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema  (reserve)

Lied 288

 

 

Orde van dienst

 

Zondag 2 van Pasen (Quasi modo geniti; als pasgeboren kinderen)

Welkom door de ouderling van dienst

Stilte

Vg.:     De vrede van de HEER is met u

Allen:  Vrede ook met u.

Vg.:     Wij verwelkomen het nieuwe bestaan uit Uw hand

Allen:  rondom het open graf

Vg.:     Wij vieren het nieuwe leven

Allen:  Uw licht lacht ons tegen

Vg.:     Wij kunnen het niet geloven

Allen:  Wij willen uw macht loven

Vg:      die breekt door dood en steen

Allen:  het is vol wonderen om ons heen   Amen.

Lied 220: 1,2,3

Gebed

Lied 281: 1,4,7,10

Thema

Lied 653: 1,7

Kinderlied 288    kinderen naar de nevendienst

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Jesaja 26, 7 – 12

Lied 1: 1,2,3

Lezing: Johannes 20, 24 – 31

Lied 284

Verkondiging

Stilte

Orgelspel

Lied 654: 1,3,4,5

Gebeden

Afgesloten met gezamenlijk “Onze Vader …”

Inzamelingen    kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: Lied 642: 1,2,3,4,5

Zending en zegen    Allen: Amen (gezongen)

 

Collecte

 De  eerste collecte is voor Eredienst en Kerkmuziek  en de tweede collecte is voor de kerk.

 

Collecte Eredienst en Kerkmuziek.

Ruimte om te vieren.

Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de

zondagse eredienst. Gemeenten zoeken om die reden naar nieuwe vormen en andere

muziek voor hun vieringen. Op verschillende plaatsen in ons land zijn pioniersplekken

ontstaan waar mensen wekelijks mee kunnen doen met een morgengebed en een

avondgebed. De Protestantse Kerk bundelt de ervaringen en deelt materiaal om nieuwe

vormen van vieren een stimulans te geven.

In de Kerk van Rwanda ( EPR) spelen muziek en dans van oudsher een grote rol. In iedere

Kerk zijn er koren en muziekgroepen. De kerk biedt ruimte aan jongeren om hun eigen

muziek in de dienst  en in een kindernevendienst te laten horen.

Vanaf 2018 zullen 2 uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie de muziekgroepen en het

andere jongerenwerk van de Kerk gaan versterken.

De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda.

Geef aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun

geloof kunnen vieren.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A.v.Heuvelen-Klevering, Kleine Dijkstraat 11 die na een operatie aan haar voet weer thuis kwam.

 

De nieuwe Paaskaars; de symboliek

De boot met het kruis herinnert ons er aan ons vertrouwen te stellen op Jezus Christus, hoe onstuimig het leven ook lijkt. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden vaart.  De duif symboliseert God de Heilige Geest

en is tevens het symbool van vrede.

 

Erediensten:          15 april              9.30 uur  ds. H. Koolhaas, Winschoten

 

Voorgenomen huwelijk

Op 20 april hopen Henk Lenting en Lisette Woortman, die sinds kort lid zijn van onze gemeente, te gaan trouwen. Zij willen daarbij God om een zegen vragen over hun huwelijk.

De dienst is om 14.30 uur in de Andreaskerk.

 

Geboorte

We feliciteren Gert-Jan, Hendrieke en Lieke met de geboorte van hun zoon en broertje NIELS op 28 maart jl. Hun adres is Lage Trijnweg 18a, 9909 TD in Spijk.

 

Spaardoosjes-actie 2018.

Uw spaardoosje nog niet ingeleverd?

U kunt deze afgeven bij Harry Berends, Zwarteweg 11

 

Kopij inleveren voor Kerknijs nr. 3

die loopt van 22 april t/m 3 juni kan tot 9 april 12 uur bij Pie Pijper, t'Loug 20,  e-mail;

 

Foutje.....

In KERKNIJS staat dat er op 15 april een jongerendienst is........een foutje......

dat moet zijn 22 april, 10.30 uur met ds. J.C. Schimmel.

 

Zingen naar de Zondag   14 april 2018

Thema “God is goed voor ons”

Gereformeerde kerk Appingedam, Dijkstraat 73    Aanvang: 19:00 uur

Voorganger ds. J. van der Wal,  Organist: Ties Wildeboer

Protestantse Gemeente Appingedam

Hervormde gemeente Tjamsweer

Baptistengemeente Appingedam

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Appingedam