Zondag 30 sept. 2018

Jaargang 10 : 511    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                          

Voorganger:

Ds. M. Roepers

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv.  Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. A. Pestman

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Dhr. J.D. Pijper

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Tjitske Burgstra-Prins

Janny Flikkema-Dijkman

Mw. E.v.Lune-Pieterman

Mw.  A.Reijerse-Liebeton(reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

 

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied:  intredelied Psalm 42: 1 en 7

Stil gebed

Bemoediging

Groet

Verootmoedigingsgebed

Wetslezing: Matteus 22: 36 - 40

Antwoordlied: gezang 912: 1, 2 en 3  Neem mijn leven, laat het Heer.

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied: Lied 288

              kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing, gelezen door de lector, Johannes 4: 1-14, 25-42

Zingen Apostolische geloofsbelijdenis: Lied 340B (Ik geloof in God de Vader) (staande)

Verkondiging

Lied:  De ware kerk des Heren Gezang 968: 1 en 2

Gebeden   Dankzegging voorbeden;  stil gebed;   Onze Vader

             kinderen komen terug in de kerk

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 800: 1 en 3 (Wat zou ik zonder u geweest zijn)

Zegen    

driemaal gezongen ‘Amen’


Collecte

De  eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. S. Pestman, Westersingel 14 i.v.m. hun 25 jarig huwelijks jubileum van afgelopen maandag 24 sept.

 

Erediensten:                   7 okt.             ds. E. Rooseboom, Drachten            9.30 uur                                                                                                                                               

                                                                                            Koffie drinken na de dienst in de kerk

 

 

Vanuit de kerkenraadsvergadering 25 september 2018.

Onderwerp : Voorzitterschap.

 Dhr.P.M.Wiersema wordt voorzitter van de kerkenraad. Hij leidt de moderamen-en kerkenraadsvergadering.  

Verder bezoekt hij gemeenteleden als er problemen zijn.

Dhr.W. Bruinius leidt de gemeenteavonden.

Namens de kerkenraad,

P.J.Ritzema    Scriba.

 

www pkn-spijklosdorp.nl

Op onze web site  staat voor belangstellenden het Winterprogramma 2018-2019  van het Cluster Hogeland-Oost van de gemeenten Loppersum-Maarland / ’t Zandt- Godlinze / Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp ter informatie.

 

 

Zondag 7 oktober jongerendienst in Uithuizermeeden
Op zondag 7 oktober om 19.00 uur is er een regio-jongerendienst in Het Anker in Uithuizermeeden, georganiseerd door de kerken in Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool, met als thema: 'Wie is de mol'. Voorganger is ds. Jake Schimmel, en de dienst wordt muzikaal begeleid door de Huisband uit Ten Boer.

 

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

IN GRONINGEN EN DRENTHE

De provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe organiseert daarom een oecumenisch werkbezoek aan Emmen op zaterdag 27 oktober 2018, voor alle leden van plaatselijke raden van kerken in Groningen en Drenthe en voor allen die in die twee provincies oecumenisch geïnteresseerd zijn.

We gaan op werkbezoek bij de Raad van Kerken in Emmen.

-          Hoe is daar de opvang geregeld van vreemdelingen?

-           Wat doen kerken en christenen daar om  vluchtelingen op te vangen en mee te werken aan hun integratie in de samenleving?

Motto voor dat werkbezoek: “vreemdelingen zijn we allemaal”.

Want we zijn zelf mee betrokken bij de positie van vreemdelingen in ons land. Misschien kwamen onze voorouders ook ooit naar Nederland als vluchteling.

Door samen te kijken hoe het in Emmen gaat, doen we nieuwe ideeën op voor de oecumene in onze eigen omgeving.