Zondag 29 april. 2018

Jaargang 10 : 488    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur   

                                                                                             na de dienst is er koffiedrinken in de kerk

Voorganger:

Ds. A. Linde

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. A. Pestman

Mw. M. de Winter-van Esch

Mw. J. Smid

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Kornelia Keizer

Trisha Berends

Mw. E. Pastoor-Herder

Mw. P.A. Datema-Smit (reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

 Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 69: 1 en 4 (Red mij o God, het water stijgt……)

Voorbereiding.

Stil Gebed

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G.: die hemel en aarde gemaakt heeft

V.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid

G.: En laat niet los wat Zijn hand is begonnen

V.: God, Gij die het licht der wereld zijt

  1. G. : Gij weet waaraan de wereld lijdt

V.: Kom haastig, want de wereld wacht

G.: En wees het licht ook in onze nacht

V.:  Vergeef onze grote schuld

G.: De boosheid en het ongeduld

V.: Vrede en zegen voor u en jullie allen

G.: Vrede en zegen ook voor u

V.: Door Christus onze Heer

G.: Amen.

V.:Drempelgebed:

G.: Amen.

Zingen: Psalm 69: 9

Gemeente gaat zitten

Zingen: Lied 281: 1  (Wij zoeken hier uw aangezicht….)

Gebed om ontferming

Zingen:  Lied 281: 6, 7 en 8 (De zon straalt van uw aangezicht….)

Gebed bij de opening van het Woord

Welkom voor de kinderen uit Wit Rusland/Belarus

Zingen: Kinderlied: Lied 288 (Goede morgen, welkom allemaal….)

Kinderlied op het scherm (youtube): Zingen met meester Richard, God zei tegen Noach…..

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Genesis 6: 5 – 22

Zingen: Lied 163b (Zeshonderd jaar is Noach oud….)

Schriftlezingen:  Sirach 44: 16 – 18

                              Hebreeën 11: 7

                              2 Petrus 2: 5

Zingen: Lied 339a (U komt de lof toe…..)

Verkondiging

Zingen: Lied 350: 1, 3, 4, 5 en 7  (Het water van de grote vloed….)

Gebed – Stil Gebed – Onze Vader

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecte

Slotlied: Lied 755 (Toch overwint eens de genade…)

Zegen

Zingen:  Amen, amen, amen.

Zingen Lied 708: 1, 6  (Wilhelmus van Nassouwe)

 

Collecte

 De  eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. I. Baar, Hoge Akkers 11.

Koninklijke onderscheiding

Het heeft de Koning behaagd.....we feliciteren mw. P. Pijper-Bultena, t'Loug 20 van harte met haar Koninklijke onderscheiding. De tweede bos bloemen vanuit de gemeente is voor de fam. Pijper.

 

Erediensten:    

  6 mei            19.00 uur  in de Johanneskerk te Losdorp     Groningen zingt...  In de storm.

  10 mei            9.30 uur      ds. J.C. Schimmel     Hemelvaart       kerk in Losdorp

  13 mei            9.30 uur      ds. W.T. Spoelstra-Postmus

 

Groningen zingt…    In de storm

Vanuit de Johanneskerk te Losdorp    Op 6 mei 2018 om 19:00 uur

We hebben allemaal moment in ons leven dat het niet makkelijk gaat, dat het onrustig is. Zoals een storm op het water.

Ons levenschip word alle kanten op geslagen. Niets blijft heel, niets blijft op zijn plek staan. Het is onrustig en lawaaierig.

We zijn bang en in paniek. Wat verlangen we dan naar rust en een behouden vaart.

Op 6 mei 19:00 organiseert de stichting Groningen zingt in de Johanneskerk in Losdorp een zangdienst.

We staan dan stil bij het thema de storm en mogen bijpassende liederen zingen.

De organist is Dennis Wubs. Deze bekende Ontwedder mag de samenzang met zijn mooie orgelspel begeleiden.

De stichting Groningen zingt is een stichting die in de stijl van Nederland zingt zangdiensten in de hele provincie Groningen organiseert

 

Gemeenteleden die graag naar deze dienst willen en die zelf niet beschikken over vervoersmogelijkheden kunnen dit  doorgeven aan dhr. G.Dijkhuizen, tel.592338.

Op 20 mei a.s. is er weer een Clusterdienst om 10.00 uur in Loppersum. We willen zowel graag nog gemeenteleden hebben die

eventueel dan gemeenteleden kunnen meenemen die graag naar deze dienst willen gaan.

Graag z.s.m. bij de scriba aanmelden.

 

Welkomsdienst

Zondag 29 April is er om 19:00 uur een welkomdienst voor de kinderen uit Wit-Rusland. Tijdens deze dienst heten we de kinderen welkom in Delfzijl en willen we een zegen vragen over het project. Dus voel je welkom om samen met de gastouders en kinderen een goed begin te geven aan dit mooie project! De dienst zal zijn in de Baptistengemeente Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 8 Delfzijl.