10 mei 2018  

Jaargang 10 : 490                          kerk in Losdorp

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur        Hemelvaart     

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. J. Smid

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Dhr. J. Cijsouw

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Mw. J. Smid

Mw. I. Ernsten-ten Hove

 

 

Orde van dienst

 Binnenkomst

Welkom

Intochtslied: Lied 93: 1 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Lied 871: 1, 2 en 4 – Jezus zal heersen waar de zon

Gebed

Zingen: Hemelhoog 609 – Machtig God, sterke Rots

Eerste lezing: Mattheüs 28:16-20

Zingen: Lied 666 – De Heer is opgetogen

Tweede lezing: Handelingen 1:9-12

Zingen: Hemelhoog 214 (LvdK gez. 235) – In bidden en in smeken

Overdenking: Ik ben met jullie

Zingen: Lied 663 – Al heeft Hij ons verlaten

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Hemelhoog 216 (ELB 140) – Kroon Hem met gouden kroon

Zegen, gevolgd door lied 415:3

 

Collecte

De  eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

 

Erediensten:       13 mei             9.30 uur        ds. W.T. Spoelstra-Postmus

 

Pinksteren 2018 vieren we samen!!

Samen Pinksteren vieren in één Pinsterdienst, dat doen we als Protestante kerken van  Bierum- Holwierde – Krewerd,  Loppersum – Maarland, Spijk-Losdorp en ‘tZandt- Godlinze.

Deze dienst vindt plaats op zondag 20 mei om 10.00 uur in de Vredekerk  Burgemeester van der Munnikstraat 16 in  Loppersum.

Thema van deze dienst is: Veel Kleurigheid!

Voorgangers zijn ds Tjalling Huisman en ds Jake Schimmel.

De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Ties Oldenhuis en door een muziekgroep samengesteld uit de verschillende kerken onder leiding van Anne Nijland.

Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 t /m 5 van de basisschool.

Na afloop van de dienst is er voor iedereen koffie ,thee of frisdrank met wat lekkers erbij, gebakken door gemeenteleden uit de verschillende kerken.

We nodigen  iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

 

 

Op 20 mei a.s. is er weer een Clusterdienst om 10.00 uur in Loppersum. We willen zowel graag nog gemeenteleden hebben die eventueel dan gemeenteleden kunnen meenemen die graag naar deze dienst willen gaan.  Graag z.s.m. bij de scriba aanmelden.

 

 

Vooraankondiging

Persbericht voorbereidingsbijeenkomst Israëlzondag en synagogelezing 2018

De werkgroep Kerk en Israël Groningen Drenthe organiseert ook dit jaar weer een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag 2018. Deze bijeenkomst is op dinsdag 11 september in de Synagoge te Zuidlaren. Zuiderstraat 1, van 12.00 – 15.00 uur.

De jaarlijkse synagogelezing zal gehouden worden op donderdag 18 oktober in de synagoge van Zuidlaren. Aanvang 20.00 uur. De inleider is Dr. Bart Wallet. Het onderwerp is “Antisemitisme, zonde tegen God”. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren. Verdere informatie volgt deze zomer.

Verder wil ik u er op wijzen dat de werkgroep een nieuwe website heeft onder de naam: www.kerkenisraelnoord.nl

Het is onze bedoeling dat deze website zich, in de loop van de tijd zal ontwikkelen tot een coördinatie en info-site voor Noord-Nederland op het gebied van Kerk en Israël. Wij vragen u dan ook om activiteiten die u aanbiedt aan ons te melden.

Bien van Noord – Hasper

(Secr. Kerk & Israël Groningen Drenthe)