Zondag 6 nov. 2016.

Jaargang 8 : 410

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                  9.30 uur.              

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Dhr. J.B. Doorn

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. J.W. Rijzinga

Mw. M. de Winter-van Esch

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 en 8

Mw. G. Breedijk-Brontsema

Dhr. S. Waltje

Corrie Kooi

Kinderoppasdienst: Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. T.v.d.Ploeg-Bronsema

reserve:

Lied met de kinderen:

(reserve)

ELB 262

                                            

Orde van dienst

Binnenkomst predikant, ouderling en diaken

Afkondiging

Openingslied: ELB 30 – Loof de Here, alle gij volken (in canon)

Stil gebed; bemoediging en groet

Het mannenkoor zingt twee liederen:            -Zie de zon

                                                                       -Samenwerken

Gebed

Kinderlied: ELB 262 – Uw Woord is een lamp

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing (door de lector): Mattheüs 18:19-20

Lied: Hemelhoog 386: 1, 3 en 4 – Wil je opstaan en mij volgen

Gedicht: Waar twee of drie in mijn naam, voorgelezen door Harry Berends

Het mannenkoor zingt twee liederen:            -Kent Gij mijn dier’bre Jezus niet

                                                                       -Ruwe stormen

Verkondiging

Lied: ELB 398 – Handen heb je om te geven

Gedicht: Uit het geknakte riet

 

-In memoriam (voor zover mogelijk, staande)

Dhr. Pieter Jan Flikkema

geboren 4 juni 1938 – overleden 28 oktober 2016.

 

Lied: Lichtstad met uw paar’len poorten, vers 1, 3 en 4

Gebed

Inzameling van de gaven

Het mannenkoor zingt twee liederen:            -Wijs mij de weg

                                                                       -Ga met God

Zegen, afgesloten met Lied 415:3

 

 Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk.

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de KIA Zending, de deur collecte is voor het onderhoud van de gebouwen


 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en als teken van bemoediging van de gemeente naar mw. A. Veltman-Buitenwerf,

Tweehuizerweg 9b.

 

Erediensten     13 nov.         9.30 uur              ds. J.C. Schimmel

                                                                                  laatste zondag kerkelijk jaar           

 

Na deze dienst is er geleneheig    om elkaar te ontmoeten, in Pro Rege staat de koffie op u te wachten.        

 

13 nov.

Op zondag 13 nov. vind de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het Zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2. De aanvangstijd is 16.00 uur en Pastor S. Standhardt zal de dienst leiden.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor de zeevarenden.

U bent van harte uitgenodigd.

 

18 nov. Stamppotbuffet

17.30 uur in Pro Rege. Kosten €7,50 p.p kinderen €4,50 p.p

De opbrengst is voor Worldvision, sponsorprogramma 'Stop de honger in Zimbabwe'

Opgave graag voor 14 nov. bij Greet Breedijk, tel. 591215 of Christien Scheele, tel. 592009

 

Verzoek vanuit de kerkenraad

Voor de Cluster Pinksterdienst van 2017 zoeken we gemeenteleden die zitting zouden willen nemen in de voorbereidingscommissie. Aanmelden kan via uw wijk-ouderling/bezoeker of de scriba.

 

Clusteractiviteit

Op 23 november is de eerste avond in een reeks van drie over 'de realiteit van God'.

(zie voor meer info het Cluster-winterprogramma)

Inleider: ds. G. Knol

Tijd: 20.00 uur

Plaats: gebouw Irene, Hereweg 25 te Bierum.

Opgave:

U bent van harte welkom.

Laat aub even weten of u komt en met hoeveel personen.

De andere data zijn: 25 januari en 29 maart 2017 zelfde tijd en zelfde plaats.