Zondag 31 juli 2016.
Jaargang 8 : 395

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Ds. A. Ferwerda
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst:  Mw. J. Smid
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. J.W. Rijzinga
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:  Kornelia Keizer en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lisa Heun
Bloemen bezorgen: Mw. E. Vos-Dijkstra
reserve: Mw. M. Sikkema-Kap
Lied met de kinderen: ELB 422: 1, 2 en 4 n.a.v. Filippenzen 1:27- 2:11

 

Orde van dienst

Intochtspsalm 146c:1,2,3
Stilte
Begroeting
Gebed
Lied 218
Gebed
Kinderviering, ingeleid door het zingen van lied 422 uit de ELB
Lezing: Prediker 5:9-19 (lector)
Zingen: Lied 718
Lezing: Lukas 12:13-21
Zingen; Lied 979:1,2,3,11,12,13,14
Verkondiging
Zingen: Lied 905:1,3
Dank- en voorbeden
Inzameling van gaven / kinderen komen terug in de dienst
Slotlied 425
Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. A.J. Frik,
De Kluft 6.

Erediensten 7 aug. 9.30 uur Ds. F. Kristensen, Warffum

Vakantie
Ds. J.C. Schimmel heeft vakantie van 25 juli t/m 21 aug.