Zondag 13 mei 2018

Jaargang 10 : 491    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                                               

Voorganger:

Ds. W.T. Spoelstra-Postmus

Koster:

Dhr. M.J.W. Ritzema

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Tienernevendienst:

Kinderoppas:

Kindernevendienst gr. 1/8:

Knd voor de kinderen uit Belarus:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. A. Pestman

Mw. J. Smid

Dhr. A. Maarsingh

Dhr. A. Maarsingh

Astrid Pestman

Jannette Dijkhuizen-Weima en Emmy Pijper

Rieneke Doorn

Jelena Brontsema

Mw. T. West-Kolk

Mw. C. Knook-Nieuwkerk (reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

Afkondigingen door de ouderling van dienst.

Psalm van de intocht: Psalm 118 : 1

Groet en  drempelgebed

Vg.      De Heer met u allen!

Gem.   ZIJN VREDE MET U

Vg.      Gezegend gij, die de morgen ontbood

            en het licht hebt geroepen!

Gem.   DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!

Vg.      Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde:

Gem.   DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!

Vg.      Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw Rijk:

Gem.   DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!

Vg.      En met Christus opstaan.

AMEN

Vervolg psalm van de intocht: Psalm 118 : 9 ( hierna gaan we zitten)

Kyriegebed met  na: zo bidden wij: lied 367d

Glorielied: Psalm 30 : 1 , 2

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kinderlied Lied 288

Kinderen naar hun eigen ruimte

1.e lezing: Jesaja 54 : 1 – 14 a  ( gerechtigheid zal je fundament zijn.)    

Zingen: lied 176 : 1 , 2 , 3

2.e lezing: Openbaring 21 : 1 – 4     Zingen: lied 766 : 1 , 2 , 3

Uitleg/verkondiging

Zingen: lied 737 : 1 , 2 , 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21

Gebeden afgesloten met Onze Vader , tekst lied 369d

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Inzameling van de gaven. Kinderen komen terug

Slotlied: lied 763 : 1 , 2 , 3 ,4, 5

Wegzending en zegen

 

Collecte

De  eerste collecte is voor ZWO straatkinderen en de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente en als teken van bemoediging naar de fam. A.H.v.Dam, W. de Merodelaan 27

 

Erediensten:      20 mei             10.00 uur        Clusterdienst   1e Pinksterdag   kerk in Loppersum

                            21 mei              9.30 uur        ds. J.C. Schimmel  2e Pinksterdag  kerk in Losdorp

 

Pinksteren 2018 vieren we samen!!

Samen Pinksteren vieren in één Pinsterdienst, dat doen we als Protestante kerken van  Bierum- Holwierde – Krewerd,  Loppersum – Maarland, Spijk-Losdorp en ‘tZandt- Godlinze.

Deze dienst vindt plaats op zondag 20 mei om 10.00 uur in de Vredekerk  Burgemeester van der Munnikstraat 16 in  Loppersum.

Thema van deze dienst is: Veel Kleurigheid!  Voorgangers zijn ds Tjalling Huisman en ds Jake Schimmel.

De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Ties Oldenhuis en door een muziekgroep samengesteld uit de verschillende kerken onder leiding van Anne Nijland.

Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 t /m 5 van de basisschool.

Na afloop van de dienst is er voor iedereen koffie ,thee of frisdrank met wat lekkers erbij, gebakken door gemeenteleden uit de verschillende kerken.

We nodigen  iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

 

Rijden en/of meerijden

De scriba hoort graag zo spoedig mogelijk of er gemeenteleden zijn die naar deze dienst gaan en iemand mee kunnen nemen. Ook hoort hij graag wie er mee willen rijden.

 

Beste gemeenteleden,

Het verheugt de kerkenraad zeer, dat wij u nieuwe ambtsdragers  kunnen voorstellen.

Dit betekent wel dat de bevestiging/herbevestiging/aftreden van ambtsdragers verplaatst is van 3 juni naar 10 juni, omdat er op 3 juni een aantal ambtsdragers niet aanwezig kan zijn.

 

De aftredende ambtsdragers zijn;

Mw. A.Keizer-Dijkman ( ouderling / voorzitter kerkenraad)

Dhr. J.W.Rijzinga ( voorzitter college van diakenen).

Tevens treedt dhr. M.Bolt af in de functie van wijkbezoeker en mw. C. Rijzinga-Koerts als lid van het ZWO.

 

Mw. I.Ernsten-ten Hove ( ouderling ) en de dhr. W.Bruinius ( voorzitter kerkrentmeesters) hebben hun ambtsperiode  met een jaar verlengd. Ook de wijkbezoeksters mw. B.Bansema-Ronda  en mw. G.Wiersema-Bouma hebben hun functie met een jaar verlengd.

 

Nieuwe ambtsdragers;

Mw. G.Blokzijl-Veldman en mw.J.Pijper-Rowaan zijn bereid om het ambt van diaken op zich te nemen.  Dhr.P.M.Wiersema is bereid om het ambt van ouderling op zich te nemen.

 

Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zullen de genoemde ambtsdragers op 10 juni worden bevestigd/ herbevestigd. De afgetreden ambtsdragers en de wijkbezoeker worden dan van hun functie vrijgesteld.

 

Na de dienst kunt u in het MFC ( Pro Rege)  de nieuwe en vertrekkende ambtsdragers/wijkbezoeker de hand schudden  en een kopje koffie/ thee/ frisdrank drinken.

 

Namens de kerkenraad,   Pieter Ritzema (scriba)

 

 

Vooraankondiging

Persbericht voorbereidingsbijeenkomst Israëlzondag en synagogelezing 2018

De werkgroep Kerk en Israël Groningen Drenthe organiseert ook dit jaar weer een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag 2018. Deze bijeenkomst is op dinsdag 11 september in de Synagoge te Zuidlaren. Zuiderstraat 1, van 12.00 – 15.00 uur.

De jaarlijkse synagogelezing zal gehouden worden op donderdag 18 oktober in de synagoge van Zuidlaren. Aanvang 20.00 uur. De inleider is Dr. Bart Wallet. Het onderwerp is “Antisemitisme, zonde tegen God”. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren. Verdere informatie volgt deze zomer.

Verder wil ik u er op wijzen dat de werkgroep een nieuwe website heeft onder de naam: www.kerkenisraelnoord.nl

Het is onze bedoeling dat deze website zich, in de loop van de tijd zal ontwikkelen tot een coördinatie en info-site voor Noord-Nederland op het gebied van Kerk en Israël. Wij vragen u dan ook om activiteiten die u aanbiedt aan ons te melden.

Bien van Noord – Hasper

(Secr. Kerk & Israël Groningen Drenthe)