Het College van Diakenen.

In het College van Diakenen (CvD/ZWO) hebben alle diakenen en ZWO leden zitting en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

We willen een diaconale en missionaire gemeente zijn. In woord en daad willen we staan voor wat we zeggen te zijn. Dat betekent groei in betrokkenheid en bewogenheid. Allereerst in de voorbeden, persoonlijk en liturgisch, geven we hier inhoud aan. Maar ook in het bezig zijn met de structurele vragen inzake barmhartigheid en gerechtigheid in deze wereld. Ook in de dorpen willen we ons presenteren zodat we zichtbaar aanwezig zijn. We willen naar buiten toe kerk zijn. We hebben een opdracht om ook om te zien naar onze dorpsgenoten.

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat/ZWO. In het diaconaat/ZWO laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Diaconaat/ZWO geeft handen en voeten aan barmhartigheid en gerechtigheid. Wil ieder mens tot zijn of haar recht komen, kunnen meetellen zoals God dat gewild heeft, dan moet er nog veel veranderen in de samenleving. De diaconie/ZWO speelt hierin een belangrijke rol. Diakenen en ZWO-leden proberen de noden in de samenleving te onderkennen. Zij zullen op ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale houding. Diaconaat en ZWO-werk is niet alleen een taak van de diakenen en de ZWO-leden. De hele gemeente is geroepen tot dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid, onderdrukking.

Dit komt tot uiting in:

 • Collecteren tijdens de erediensten.
 • Verantwoordelijk voor het Heilig Avondmaal en het Huisavondmaal.
 • Overmaken van diaconale en ZWO collectes.
 • Organiseren van het bezorgen van de kerstattenties aan zieken, ouderen en anderen die ervoor in aanmerking komen.
 • Het sturen van kaarten naar zieken.
 • Het regelen van collectes in acute noodsituaties.
 • Contacten met de voedselbank.
 • Vertegenwoordiging in Cluster en Classis.
 • Publicaties in de Protestante Kerkbode en Hetzelfde Spoor, op kerknieuws en de website.
 • Kerk in Actiefolders neerleggen in kerk.
 • ZWO project "Hart voor Moldavie" ( t/m/2016)
 • ZWO najaarscollecte
 • ZWO kerkdienst in november.
 • 40 dagen project : spaardoosjes uitdelen in de gemeente.