Zondag 16 febr. 2020 - Jaargang 11 : 583

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur

                                                                                              

 

Voorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                Annejet Dijkman

Koster:                   mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Welkom

Lied: Psalm 25: 2 en 4

Moment stilte; bemoediging en groet

Lied: 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht

Verootmoedigingsgebed

Als ‘wetslezing’: Galaten 5:22-23

Lied: ELB 213 – Ik wil jou van harte dienen

Gebed om de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Bijbellezing: Mattheüs 4:17-23 (door de lector)

Lied: 531: 1 en 2 – Jezus die langs het water liep

Bijbellezing: Efeziërs 3:14-21

Lied: 531: 3

Overdenking

Lied: Opwekking 687 – Heer, wijs mij Uw weg

Dankgebed

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: 425 – Vervuld van uw zegen

Zegen, gevolgd door lied 415: 3

 

Collecte

De eerste collecte is voor de diakonie , de tweede is voor de kerk. 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar

mevr. C. de Haan-Smit, Kleine Dijkstraat 6a.

 

 

Erediensten 23 febr.                    9.30 uur          ds. W.T. Spoelstra-Postmus                                   

 

Op 26 februari, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd.

Een periode van bezinning en voorbereiding op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding.

In deze periode is er vanouds ook de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.

Het thema is dit jaar “Sta op”.

Op zondag 23 februari en 1 maart worden er, na afloop van de kerkdienst, spaardoosjes uitgedeeld door de diaconie.

 

Heeft u al een Liederen top 5 ingeleverd?

Formulieren liggen achter in de kerk, inleveren kan bij mij in de brievenbus of inleveren bij de collecte.   1 maart hoop ik alle briefjes binnen te hebben.

Ds. Jake Schimmel

 

Geloofsopvoeding       4 maart 20.00uur in het MFC

Voor velen van ons was het in hun jeugd vanzelfsprekend dat je mee ging naar de kerk. Die tijd lijkt voorbij. We geven kinderen en jongeren op allerlei gebieden meer keuzes, meestal ook wat betreft kerkbezoek. Jongeren raken vaak gedemotiveerd om mee te gaan, omdat de kerkdienst (niet altijd) aansluit bij hun belevingswereld. Hoe geef je het geloof door aan kinderen en jongeren als ze hun interesse hierin verliezen?

Op deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan. 

Kortom: Deze avond is voor een ieder die interesse heeft in het geloof doorgeven aan kinderen en jongeren anno 2020. 

 

 Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen

De veertig dagen voor Pasen zijn in de kerk altijd een tijd van bezinning, van nadenken over hoe je in je leven en in je geloof staat.
Omdat al het andere in die dagen natuurlijk gewoon doorgaat, kan het je helpen om regelmatig samen te komen.
Dit jaar kun je  vanaf 2 maart tot Pasen wekelijks meedoen aan de bespreking van een boek van Thomas Halik: Raak de wonden aan.

We komen op zes maandagavonden bij elkaar in het gebouwtje Elthato, Borgweg 8, naast de toren in Zeerijp.
De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april.
We beginnen om 19.30 uur en gaan tot uiterlijk 21.00 uur door. Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie en aanmelding: / 0596 57 13 93

 

U4C

De volgende U4C avond staat gepland op zondag 16 februari om 19.30 uur.

Deze avond komt Geert Bijma spreken en hij gaat het hebben over het thema:

‘HG doet wat hij belooft!’

Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid- en/of dankpunten.

Onze band, U4C Worship, zal de aanbidding leiden.