Zondag 12 jan. 2020 - Jaargang 11 : 579

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 9.30 uur     Doopdienst

                                                                                              Na de dienst is er koffie drinken in het MFCVoorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                 mw. G. Wiersema-Bouma

Koster:                    mw. W. Veldman-Klinkhamer

er is medewerking van het         Christelijk Mannenkoor Appingedam o.l.v. Nico Dijkman

                                                      en Praiseband The Messengers

 

Bloemschikking doop

De witte lelie symboliseert de dopeling en is verbonden met de drie witte rozen Vader, Zoon en Heilige Geest, in wiens naam hij wordt gedoopt. De dopeling is ook verbonden met zijn vader en moeder, om hem heen de familie en de gemeente; dit wordt weergegeven door het gipskruid. Het vingerblad symboliseert als het ware Gods hand, die ons allen draagt en de hedera Zijn grote trouw.

 

 

Orde van dienst

-Welkom

-Intochtslied: Geroepen om te zingen 79: 1, en 2 – Verbonden met vader en moeder

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Drempelgebed

-Psalm 105 (een aantal coupletten), door het mannenkoor

 

Bediening van de doop

-Onderwijzing

-Doopvragen

-Doopgebed

-Staande zingen we de geloofsbelijdenis, in wisselzang: 340b

-De kinderen mogen naar voren komen

-Bediening van de Heilige Doop aan Jonathan Meindert Lenting

-De doopkaars wordt aangestoken (door de ouderling van dienst, en op de tafel gezet)

-Zingen, begeleid door de band: Opwekking 710 – Zegenlied

-Geloften

-Verwelkoming door de gemeente

 

Ik wil iedereen vragen om te gaan staan,

zodat we Jonathan welkom kunnen heten in onze gemeente.

Voorganger:

Gemeente, draag Jonathanen zijn ouders, Henk en Lisette, in uw gebeden, en ga met hen de weg van Gods Koninkrijk.

Gemeente:

Welkom, kind van God,

Welkom in de kerk van Christus,

Wereldwijd en in ons midden.

 

-Lied door het koor: Slaapliedje - Guten Abend, Gut’ Nacht

 

-Kinderlied: Lied 288 - Goedemorgen, welkom allemaal

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

-Gebed om de Heilige Geest

-Eerste Schriftlezing: Jesaja 43:1-3a

-Zingen, begeleid door de band: Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde

-Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-12

 

-Overdenking

-Zingen, begeleid door de band: Opwekking 599 – Kom tot de Vader

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Lied door het koor: Er is een God die hoort

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en geven een cadeautje aan de doopouders

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: Lied 416 – Ga met God (koor samen met de gemeente, muzikale begeleiding door de band)

-Zegen

 

 

Collecte

De eerste collecte is voor het Zeemanshuis , de tweede is voor de diaconie.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst geven we met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente

mee aan de doopouders.

 

Erediensten 19 jan.                       9.30 uur          ds. J.C. Schimmel   voorbereiding Heilig Avondmaal    

 

 Talstelling ambtsdragers 2020

In verband met het periodiek aftreden van enkele ambtsdragers worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld namen door te geven voor nieuw te benoemen ambtsdragers.

Meer informatie krijgt u aan het eind van de dienst uitgereikt bij de uitgang.

 

Huub Oosterhuis en Antoine Oomen in de Martinikerk

Op zondag 26 januari 2020 wordt in de Martinikerk in Groningen een bijzonder concert (met

samenzang!) georganiseerd samen met musicus Antoine Oomen en zijn Koor voor nieuwe

Nederlandse religieuze muziek. Het koor wordt begeleid door pianist Roland Aalbers.

aanvangstijd; het programma begint om 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur zijn de kerkdeuren open.