Zondag 5 jan. 2020 - Jaargang 11 : 578

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur    

 

                                   Na de dienst Nieuwjaars koffie drinken in het MFCVoorganger: dhr. G. de Kok (proponent)

Organist: Dhr. J.W. Rijzinga

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied          Lied 280: 1, 2, 3, 5 (De vreugde voert ons naar dit huis

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied    Psalm 107:1, 7 (Gods goedheid houdt ons staande)

Gebed van verootmoediging

Apostolische vermaning               Efeziërs 4:21-32 (NBV)                    

Antwoordlied          ELB 86: 1, 2, 3 (Bekleedt u met de nieuwe mens)

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied      Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Oude Testament [lector]    Jona 1 (NBV)

Lied    Psalm 69: 4, 8           

Schriftlezing Nieuwe Testament     Lukas 8:22-25 (NBV)

Verkondiging           Met Hem in hetzelfde schuitje

Meditatief orgelspel

Lied    ELB 187: 1, 2, 3 (’t Scheepke onder Jezus’ hoede)

Dankzegging en voorbeden   Stil gebed   Onze Vader

Inzameling van de gaven, de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied           Lied 974: 1, 2, 3 (Maak ons uw liefde God)

Zegen

Antwoord gemeente   Lied 416 : 4 

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede is voor de diaconie.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. I. Baar, Hoge Akkers 11.

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr.1 van 19 jan. t/m 8 mrt. 2020 kan tot 6 jan. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Erediensten 12 jan.                       9.30 uur          ds. J.C. Schimmel                    Doopdienst

                                                                                                              er is feliciteren na de dienst in het MFC

 

12 januari doopdienst
Op zondag 12 januari wordt Jonathan Meindert Lenting gedoopt, het pasgeboren zoontje van Henk en Lisette Lenting.
U bent allemaal van harte welkom!