Zondag 29 dec. 2019 - Jaargang 11 : 577

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur    Voorganger: ds. S.W. Bijl

Organist: Annejet Dijkman

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

welkom en mededelingen

ps. 93: 1,2 en 3

moment van stilte, bemoediging en groet

ps. 93: 4

Kyrie-gebed, afgesloten met in beurtzang 301f

glorialied 481: 3

gebed van de zondag

kinderviering met lied 288

lezing door lector Jes. 61: 10 - 62: 3

lied 176: 1 en 2

lezing Lucas 2: 22 - 38

lied 159a

eerste preek na Kerstfeest

orgelspel

lied 601

dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

kinderen komen terug in de kerk

collecte

lied 416

zegen, met lied 423

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de

fam. H.G. Scholtens, Grote Dijkstraat 3.

 

Kopij KERKnijs

Kopij inleveren voor nr.1 van 19 jan. t/m 8 mrt. 2020 kan tot 6 jan. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

De nieuwjaarsdienst is om 10.00 uur in het MFC

 

Erediensten 31 dec.   Eindejaarsdienst                                        19.00 uur        ds. J.C. Schimmel

                        1 jan.       Nieuwjaarsdag   dienst in het MFC      10.00 uur        gemeenteleden 

                       

                        5 jan.                                                                       9.30 uur          dhr. G. de Kok, Groningen     na de dienst koffie in het MFC (Nieuwjaarsviering)

                        12 jan.                 Doopdienst                                9.30 uur          ds. J.C. Schimmel

 

 

12 januari doopdienst
Op zondag 12 januari wordt Jonathan Meindert Lenting gedoopt, het pasgeboren zoontje van Henk en Lisette Lenting.
U bent allemaal van harte welkom!