Stille week  18-20 apr. 2019

Jaargang 11 : 541

 

Goedenavond, hartelijk welkom in deze diensten        

Erediensten             18 april    Witte Donderdag   19.00 uur   ds. J.C. Schimmel       HA

                                   19 april     Goede Vrijdag       19.00 uur

                                   20 april     Stille Zaterdag        19.00 uur

                                                                                                                                                                    

18 april Witte Donderdag

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Aanwezig ouderling:

Diaken:

Lector:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Dhr. P.M. Wiersema

Mw.J. Smid

Mw. J. Pijper-Rowaan

Mw. A. Dijkman-Keizer

 

 

Orde van dienst

Binnenkomst, welkom door ouderling van dienst

Zingen: Psalm 42: 1 en 3

Inleidende woorden

Gebed

Lezing (door de lector): Johannes 13:1-11

Zingen: Lied 569: 1 en 2 – Toen Jezus wist: nu is gekomen

Lezing (door de lector): Johannes 13:12-17

Zingen: Lied 569: 3 en 4

Lezing (door de lector): Johannes 13:21-30

Stilte

Korte meditatie

Zingen: Lied 653: 2, 3 en 5 – Gij zijt..

Inzameling van de gaven

Lezing (door de predikant): Mattheüs 26:26-30

Zingen, begeleid door voorzanggroep: Zie hier het lichaam en bloed van de Heer

John Veldman begeleidt dit lied op het orgel

Het groepje zingt het refrein en vers 1, dan zingen we gezamenlijk de rest van het lied

Viering van het Heilig Avondmaal, in een kring:

Gebed

Dankgebed

Zegen

Zingen: Lied 895 – Wij gaan de nacht door, 3x

We verlaten in stilte de kerk (geen orgelspel)

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor  de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk.

 

Bloemschikking   

Witte donderdag              

De handen zijn gebogen als teken van onderdanigheid. Op de tafel ligt een brood en uit het kannetje komen druiven (symbool voor brood en wijn). Op de grond staat een kom met water en de doek komt vanuit de kom en gaat naar de kan, dit staat symbool voor de reiniging.

 

The Passion

Thema; "Je bent niet alleen"

Samen kijken naar de live uitzending van The Passion.

Witte Donderdag 18 april, aanvang 20.30 uur   MFC, inloop vanaf 20.00 uur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 April Goede Vrijdag

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

 

Orde van dienst

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Dhr. A. Maarsingh

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Voor de dienst: stilte (geen orgelspel)

Zingen: Lied 556: 1, 2 en 3 – Alles wat over ons geschreven is

Woord van welkom

Zingen (als Kyrië): lied 558: 1, 4, 6, 8 en 9 – Jezus, om uw lijden groot

Lezing (door de lector): Johannes 19:16b-22

Zingen: Lied 587: 1 en 2 – Licht voor de wereld

Lezing (door de lector): Johannes 19:23-24

Zingen: Lied 587: 3 en 4

Lezing (door de lector): Johannes 19:25-27

Zingen: Lied 587: 5

Lezing  (door de lector): Johannes 19:28-30

Zingen: Lied 590: 1 – Nu valt de nacht

De kaars wordt gedoofd, door de ouderling van dienst

Stilte

Korte meditatie – geschreven door Jos Douma

Zingen: Lied 63: 1 en 3

Dankgebed

Zingen: Lied 895 – Wij gaan de nacht door, 3x

Wij verlaten de kerk in stilte (geen orgelspel)

 

Bloemschikking:

Het kruis van Jezus, de handen reiken naar de hemel, 1 hand is verdraait als teken  van onze zonden.

--------------------------------------------------------------------------

20 april Stille Zaterdag

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

 

 

 

Orde van dienst

Annejet Dijkman

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Mw. P. Pijper-Bultena

Voor de dienst: Stilte (geen orgelspel)

Zingen: Lied 895 – Wij gaan de nacht door, 3x

Woord van welkom

We zingen: Lied 600 – Licht, ontstoken aan het donker

Na couplet 1 wordt de Paaskaars binnengedragen

Dankgebed

Lezing: Ezechiël 36:26-28 (NBV, door de lector)

Zingen: Zonder water geen leven: 2, 3 en 4 (Mel.: Hoog 122)

Lezing: Romeinen 6:3-11 (Bijbel in gewone taal, door de lector)

Uitleg Paasnacht – doopgedachtenis

We zingen Lied 612 - Geroepen om te leven

Het water wordt in het doopvont gegoten

Gebed

Bij het doopwater (ds. Schimmel)

Stilte

Zingen: Lied om licht (melodie: Psalm 118)

Bevestiging van onze doop (staande)

We zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande)

Zending en Zegen

Zingend verlaten we de kerk Lied 642:1, 8

 

Bloemschikking:

De handen zijn teneer geslagen. Zoals iedereen teneer geslagen was over de dood van Jezus.            

Kortom diepe rouw.