Zondag  14 apr. 2019

Jaargang 11 : 541

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur     6e zondag 40 dagentijd

                                                                                                          voorbereiding Heilig Avondmaal

                                                                                                                                 

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Dhr. M.J.W. Ritzema

Orgel: 

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J.W. Rijzinga

Mw. A. Pestman-Galema

Dhr. J.D. Pijper

Dhr. J.D. Pijper

Gerda Wiersema

Jannette Dijkhuizen en Orianne Wieringa

Mw. T. West-Kolk

Mw. C. Knook-Nieuwkerk (reserve)

Projectlied

 

Koffiedrinken

Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk en zullen de vrijwilligers van Elim in het zonnetje worden gezet voor het vele werk dat zij hebben gedaan.

 

Orde van dienst

​Voor de dienst op de schermen:

Sela – juich, hosanna!    https://www.sela.nl/liederen/5/juich-hosanna.html

Welkom

Intochtslied (staand): Lied 118: 7 en 9

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: lied 556: 1, 4 en 5 – Alles wat over ons geschreven is

Gebed

Projectlied: Elly en Rikkert – Elke dag een stapje dichterbij (2 coupletten)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing (door de lector): Zacharia 9:9-10

Zingen: lied 550 – Verheug u, gij dochter van Sion

Tweede Schriftlezing: Johannes 12:12-19

Zingen: lied 554: 1, 2, 3 en 4 – Welkom, welkom, koning Jezus

Overdenking

We luisteren naar Sela – God zal om ons juichen   https://www.youtube.com/watch?v=ePkN7Sfk06o

Dankgebed, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug in de kerk; aandacht voor het project van de kindernevendienst

Slotlied: lied 552 – Dit is een dag van zingen

Zegen, gevolgd door lied 416:4

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor  het jeugdwerk (JOP), de tweede collecte is voor de diaconie.

 

Vanuit de kindernevendienst.

ook dit jaar hebben we een Paasproject voorbereid. We sluiten deze 40 dagen tijd aan bij het project van TEAR. Het thema is : Vieren.  We hebben een aantal verhalen uit het Nieuwe Testament gekozen die met vieren te maken hebben. Het is een periode van bezinning, maar we mogen ook uitkijken naar het feest van Pasen. We willen de kinderen vertellen hoe goed het is om belangrijke momenten in het leven te vieren. Dit willen we graag leren: vieren wat Jezus ons geeft, en dat met zoveel mogelijk mensen delen.      

Eerste Paasdag is het de gewoonte dat de kinderen na de dienst weer een  Paasattentie bij de ouderen (vanaf 80 jaar) brengen. De kinderen hebben dit gemaakt tijdens de kindernevendienst.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. I. Dijkhuis-v.d.Ploeg, Parklaan 2 die weer thuis kwam.

De tweede bos bloemen gaat naar dhr. S.Klevering, Ubbenasingel 51 die kort in het ziekenhuis is geweest na een val maar  nu verder thuis mag  revalideren.

Afgelopen week zijn er door de ouderling bloemen gebracht bij dhr. J.J. de Haan, Ubbenasingel 33 die thuis gekomen was uit het ziekenhuis.

 

Bloemschikking   

Zondag 14-4   Intocht in Jeruzalem                                                                                                                                        

We zien een rode doek dat samen met de rode bloemen een weg vormt, deze vormde voor Jezus de rode loper toen hij de stad Jeruzalem binnen trok op een ezel.

Palmblad werd gebruikt bij de intocht van Jezus om hem te verwelkomen. De kleur rood houdt in: liefde, lijden en offer.                                                                      

De handen juichen mee. Hij komt de Koning van de vrede

 

Erediensten             18 april    Witte Donderdag    19.00 uur   ds. J.C. Schimmel       HA

                                  19 april     Goede Vrijdag       19.00 uur

                                  20 april     Stille Zaterdag      19.00 uur

                                  21 april     1e Paasdag             9.30 uur  ds. J.C. Schimmel

                                   2 april     2e Paasdag              9.30 uur ds. K. Pieterman      kerk in Losdorp                                             

                         

Spaardoosje 40-dagentijd Tear / Schoon Drinkwater In Oeganda

Heeft u meegespaard ? Volgende week zondag, 21 april,  kunt u het spaardoosje voorafgaand aan de dienst op 1e Paasdag inleveren in de kerk. Het is ook mogelijk het spaardoosje in te leveren bij Marleen Kooistra Hoofdweg Zuid 13 Spijk of bij Ina Ernsten Fraeilemaweg 21 Losdorp.

Bent u niet in de gelegenheid het spaardoosje in te leveren ? Het spaardoosje kan worden opgehaald. U kunt daarvoor contact opnemen met Grietje Blokzijl tel. 591730 of

Marjolein Hoving tel. 851164.

 

Paasontbijt

Op 1e paasdag, 21 april a.s. ,willen we weer gezellig met elkaar gaan ontbijten in het MFC.

We beginnen om 8.30 uur. Daar we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen , vragen we u/jullie zich op te geven voor 17 april bij:

Piet en Gerda Wiersema, tel. : 591727, mail :

Christien Scheele, tel. 592009 , mail :

 

The Passion

Thema; "Je bent niet alleen"

Samen kijken naar de live uitzending van The Passion.

Witte Donderdag 18 april, aanvang 20.30 uur   MFC, inloop vanaf 20.00 uur

 

De collecte voor Mozambique van zondag 7 april heeft het mooie bedrag van €262,90 opgebracht.

 

U4C April

Wanneer? Zondagavond 21 April

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Spreker?   Kees Roggema

            U4C April is dit jaar op paaszondag, de dag dat we vieren dat onze Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood en het graf achter zich liet. Uitstekende gelegenheid om dat te komen vieren bij U4C!