Zondag  27 jan. 2019

Jaargang 10 : 530

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur           

                                                                                                                     

Voorganger:

Ds. S.W. Bijl

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J.W. Rijzinga

Mw. M. de Winter van Esch

Dhr. A. Maarsingh

Dhr. A. Maarsingh

Corrie Kooi

Emmy Pijper en Kornelia Keizer

Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema

Mw. B. Bansema-Ronda (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

-Inleidend orgelspel

-Predikant en leden kerkenraad nemen plaats op voorste bank.

-Welkom en mededelingen door ouderling van dienst; aanvangslied wordt aangekondigd

-Handdruk ouderling en predikant; predikant neemt plaats op de kansel

-Aanvangslied 67: 1 en 2

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied 67: 3

 -Gebed om ontferming 301f

-Glorialied 305

-Gebed om de Heilige Geest

-Kinderlied 288, waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector, Jesaja 61: 1 - 9

-Lied 176: 1 en 2

-Tweede Schriftlezing Lucas 4: 14 - 21

- Lied 530

-Verkondiging

-Orgelspel en dan lied 534

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied 212: 1, 4 en 5

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor het jeugdwerk JOP, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. J. C. Bansema-Ronda, Nesweg 4a die een goed bericht kregen uit het ziekenhuis.

                       

Erediensten 3 febr.    ds. E.C. Rooseboom uit Drachten

                                    m.m.v. enkele leden van het Molukse koor uit Appingedam

                                    Er is koffiedrinken na de dienst in de kerk

 

Namens de commissie “Schoonheid met een ziel” van de Protestantse Gemeente Groningen wil ik u en uw kerkelijke gemeente graag attenderen op een bijzondere muzikale liedmiddag in de Martinikerk in Groningen op zondag 27 januari a.s. om 16.00 uur.

Op deze middag zal Antoine Oomen met zijn koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek uit Amsterdam onder de titel “Boom aan levend water”  een cyclus van tien psalmen en een requiem ten gehore brengen.  Het koor wordt begeleid door Roland Aalbers (piano) en Heleen Oomen (klarinet),

Waarschijnlijk zal ook de 85-jarige Huub Oosterhuis aanwezig zijn om sommige teksten toe te lichten.

De aanwezige bezoekers worden in de gelegenheid gesteld in beurtzang met het koor mee te zingen (o.a. het bekende lied “De steppe zal bloeien’).

De toegang is gratis; bij de uitgang wordt een collecte gehouden.

 

Zondag voor het werelddiakonaat 3 februari 2019

Kerk in Actie steunt Bangladesh

Noodhulp en rampenpreventie in Bangladesh

In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig

overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar

voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.

Via Kerk in Actie steunt u Bengaalse organisaties om de bevolking zo veilig mogelijk te

laten leven in dit waterrijke en vruchtbare land.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.deren te

kleren, pannen, vissersboot

 

Zanger Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk

Op donderdag 7 februari om 20.00 uur komt de bekende Groningse zanger Erwin de Vries in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.  Zanger, tekstschrijver, componist en gitarist Erwin de Vries treedt al zo’n vijfentwintig jaar op in Stad en Ommeland. Vroeger met Deheleboel, tegenwoordig solo maar vaak met zijn eigen begeleidingsband.

De avond met Erwin de Vries is een initiatief van de Protestantse kerk Loppersum – Maarland. De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen aanwezigen een bijdrage geven.

 

Kloosterweekend meditatie

Omdat het klooster graag duidelijkheid wil of het weekend doorgaat, deze aankondiging:

Graag nodig ik u / jou uit voor een kloosterweekend, waarin meditatie centraal zal staan. In dit weekend gaan we samen een aantal meditaties doen, niet alleen zittend maar ook lopend. En we gaan in gesprek met de kloosterbewoners over hoe zij hun momenten van meditatie aanpakken en ervaren. Natuurlijk doen we zoveel mogelijk mee in het ritme van de vaste getijden van het kloosterleven.

Plaats van dit weekend in het Lioba klooster in Egmond. We zitten daar in het gastenverblijf, waar ook een geschikte groepsruimte is. Ik heb het weekend van 21 tot 23 juni (2019) laten reserveren voor onze komst. Dat is nog ver weg, maar als je graag mee wilt geef je toch snel op. Dan kan ik het klooster duidelijkheid geven over of het door kan gaan. Kosten voor het weekend zijn 120,- euro, maar waarschijnlijk kunnen we nog wel wat subsidie krijgen. En als je dit bedrag niet kunt betalen, kan er altijd meer subsidie geregeld worden.

Graag zo snel mogelijk opgeven bij ds Tjalling Huisman: 0596 57 13 93 /