Zondag  20 jan. 2019

Jaargang 10 : 529

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur            Heilig Avondmaal

                                                                                                                     

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Aanwezig ouderling:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Tienernevendienst:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. A. Pestman

Mw. P. Datema-Smit

Mw. M. de Winter-van Esch

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Mw. P. Pijper-Bultena

Rieneke Doorn-Vos

Astrid Pestman

Janette Dijkhuizen-Weima en Orianne Wieringa

Mw. T. West-Kolk

Mw. C. Knook-Nieuwkerk (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

-Binnenkomst

-Welkom

-Intochtslied: Lied 98: 1 en 3 – Zing een nieuw lied voor God de Here

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Zingen: Lied 912: 1, 2, 3 en 6

-Gebed

-De kinderen mogen naar voren komen

-Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Schriftlezing door de lector: 1 Johannes 4:7-10

-Zingen: Lied 838: 1 en 2 – O grote God, die liefde zijt

-Schriftlezing: 1 Johannes 4:17-21

-Zingen: Lied 838: 3

-Overdenking

-Luisteren: Opwekking 705 – Toon mijn liefde

-Gezongen geloofsbelijdenis (staande): NLB 340 b in wisselzang (allen, vrouwen, mannen)

-De kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-De tafel wordt gereedgemaakt

-Nodiging en tafelgebed

-Zingen: Lied 568a, 4x – Ubi Caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est

Vertaling: waar vriendschap en liefde is, daar is God.

-Delen van brood en wijn

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Slotlied: ELB 212: 1 en 2 – Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor het Oecumene, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de mw. H.C. ter Veer-Hospers, De Kamp 2.

Er worden bloemen gebracht bij de fam.K. Kloosterman-Pool, Hoogwatum 25, k.202 in Delfzijl die zaterdag, 12 jan. hun 64 jarig huwelijks jubileum vierden.

 

Erediensten:             27 jan.            ds. S.W. Bijl, Groningen                                       

 

Kopij KERKnijs inleveren

Kopij inleveren voor nr. 1  van 3 februari  t/m 24 maart kan tot 21 jan. uiterlijk 12 uur bij

Truus West, Jonker 2. e-mail; 

 

Woensdagmiddaggebed
Op woensdag 23 januari is er een woensdagmiddaggebed in de Andreaskerk. Het is geen kerkdienst, maar een eenvoudige en korte viering, bedoeld om midden in de week even stil te staan. We komen met een klein groepje bij elkaar, zingen een paar liederen, lezen uit de Bijbel, worden een moment stil en bidden met elkaar voor wat er op dat moment speelt. De deur staat open, u bent van harte welkom!

 

Donderdag 24 jan. 19.30 uur in de Andreaskerk oefenavond voor lectoren.

 

Viering week van Gebed - 23 januari 2019
Evenals voorgaande jaren wordt er weer een Week van Gebed gehouden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Als kerken en christelijke geloofsgemeenschappen van de gemeente Delfzijl houden we weer een gezamenlijke viering, en wel op woensdag 23 januari, 's avonds om 19.30 uur in Het Lichtbaken, Huibertplaat 57 Delfzijl. De organisatie is deze keer in handen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKv) en de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) te Delfzijl. Het thema dit jaar is 'Recht voor ogen' en is gekozen door de kerken in Indonesië.  Ze geven aan dat het belangrijk is het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land ervaren ze hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Onrecht gaat  God aan het hart. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht. We hopen u 23 januari te ontmoeten.

Namens de GKV en CGK:               Harry Mulder, Jeanet Knot, Henk Brouwer, Gerda Leene

 

De landelijke Actie Kerkbalans gaat van start op zaterdag 19 januari 2019.

In veel gemeenten worden de kerkklokken geluid om letterlijk Actie Kerkbalans in te luiden.

Vanaf maandag 21 januari wordt de enveloppe voor Kerkbalans bij u bezorgt.

In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen is er juist nu de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk. Help mee dit in stand te houden!

Geeft u om de kerk? Doe dan mee!                                      

College van Kerkrentmeesters

 

 

Namens de commissie “Schoonheid met een ziel” van de Protestantse Gemeente Groningen wil ik u en uw kerkelijke gemeente graag attenderen op een bijzondere muzikale liedmiddag in de Martinikerk in Groningen op zondag 27 januari a.s. om 16.00 uur.

Op deze middag zal Antoine Oomen met zijn koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek uit Amsterdam onder de titel “Boom aan levend water”  een cyclus van tien psalmen en een requiem ten gehore brengen.  Het koor wordt begeleid door Roland Aalbers (piano) en Heleen Oomen (klarinet),

Waarschijnlijk zal ook de 85-jarige Huub Oosterhuis aanwezig zijn om sommige teksten toe te lichten.

De aanwezige bezoekers worden in de gelegenheid gesteld in beurtzang met het koor mee te zingen (o.a. het bekende lied “De steppe zal bloeien’).

De toegang is gratis; bij de uitgang wordt een collecte gehouden.