Zondag  13 jan. 2019

Jaargang 10 : 528

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur            Doopdienst   /  voorber. HA

                                                                                      koffiedrinken na de dienst in het MFC                                   

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Dhr. J. B. Doorn

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Mw. J. Pijper-Rowaan

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Mw. H. Maarsingh en Petra Wiersema

Rieneke Doorn-Vos

Mw. M. Sikkema-Kap

Mw. E. Vos-Dijkstra (reserve)

Lied 288

 

Doopdienst
Tijdens deze dienst zal  Jan Lieuwe Wieringa,, in ons midden worden gedoopt, en mogen we hem in de gemeente verwelkomen. Hij is de zoon van Jan Herman en Orianne Wieringa, Jonker 18.  Na de dienst is er in het MFC koffie/thee  drinken.

 

Orde van dienst

-Welkom

-Intochtslied: Lied 139: 1 en 2

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Drempelgebed

-Zingen: Lied 139: 8 en 9

Bediening van de doop

-Onderwijzing

-Bekendmaking (door de ouderling van dienst)

-Doopvragen

-Doopgebed

-Staande zingen we de geloofsbelijdenis: NLB 340b

-Bediening van de Heilige Doop aan Jan Lieuwe Wieringa  (de kinderen mogen naar voren komen)

-De doopkaars wordt aangestoken (door de ouderling van dienst, en op de tafel gezet)

-Zingen: Lied 416: 1, 2 en 3 – Ga met God

-Geloften

-Verwelkoming door de gemeente

-Kinderlied: Lied 288 - Goedemorgen, welkom allemaal

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Gebed om de Heilige Geest

-Eerste Schriftlezing: Psalm 139: 1-6 en 13-14, uit de Bijbel in gewone taal – door de lector

-Zingen: Lied 978: 1 en 2 – Aan U behoort, o Heer der Heren

-Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 13:13, uit de NBV

-Zingen: Lied 978: 3 en 4

-Overdenking

-Zingen, begeleid door de schermen: Lied 139b – Heer, U doorgrondt en kent mij

-Voorbereiding Heilig Avondmaal

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: Lied 704: 1, 2 en 3 – Dank, dank nu allen God

-Zegen

-Na de zegen: Lied 416: 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn

 

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor het zeemanshuis, de tweede collecte is voor de diaconie.


De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de doopouders.

 

Erediensten:             20 jan.            ds. J.C. Schimmel    Heilig Avondmaal                                       

 

Kopij KERKnijs inleveren

Kopij inleveren voor nr. 1  van 3 februari  t/m 24 maart kan tot 21 jan. uiterlijk 12 uur bij

Truus West, Jonker 2. e-mail; 

 

Talstelling ( ambtsdragers) 2019.

In verband met het periodiek aftreden van enkele ambtsdragers worden

de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld namen door te geven voor

nieuw te benoemen ambtsdragers.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn :

Ouderling-kerkrentmeester                 Dhr. W. Bruinius

Ouderling-scriba                                  Dhr. P.J. Ritzema

Ouderling                                              Mw .P.A. Datema-Smit

Ouderling                                              Mw. I. Ernsten-ten Hove.

Ook zou het fijn zijn als we de diaconie kunnen versterken met één persoon..

 

Zondag 13 januari zijn er stembriefjes in de kerk/MFC aanwezig. Deze kunt u inleveren bij de scriba.

Tevens kunnen de leden ook via de mail, die u krijgt, uw stemmen doormailen

t.a.v.

U kunt uw stembriefje inleveren tot en met 15 januari.

De stembriefjes worden in het moderamen van 29 januari besproken.

In de kerkenraad vergadering van 12 februari  zullen deze worden vastgesteld.

Daarna zullen de gemeenteleden waarop gestemd zijn, conform de procedure

van de kerkorde, worden bezocht.

 

 

De landelijke Actie Kerkbalans gaat van start op zaterdag 19 januari 2019.

In veel gemeenten worden de kerkklokken geluid om letterlijk Actie Kerkbalans in te luiden.

Vanaf maandag 21 januari wordt de enveloppe voor Kerkbalans bij u bezorgt.

In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen is er juist nu de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk. Help mee dit in stand te houden!

 Geeft u om de kerk? Doe dan mee!                                      

College van Kerkrentmeesters