Zondag  6 jan. 2019

Jaargang 10 : 527

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur

                                                                                   Nieuwjaars koffiedrinken na de dienst in het MFC                                           

Voorganger:

Ds. I. J. de Boer

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J. Cijsouw

Mw. J. Smid

Dhr. J.D. Pijper

Mw. J. Dijkhuizen-Wijma

Kornelia Keizer

Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Tineke Pestman

Mw. E. Pastoor-Herder

Mw. P.A. Datema-Smit (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

Intochtslied:    Psalm 72: 1 en 3

Votum:             V.: Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar

                             zijn wij hier samengekomen in de Naam van de Vader

                             en de Zoon en de Heilige Geest.

Begroeting:     V.: De HEER zij met u!

                        A.: Ook met u zij de HEER

Bemoediging: V.: Onze hulp is in de Naam van de HEER

                        A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Afsluiting van de intocht: Psalm 72: 7 (hierna gaan allen zitten)

Kyrie: V.: ….bidden wij allen samen:

  1. zingen: Kyrie eleison (Lied 367d)

Gloria:             Lied 871, alle verzen 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

De Kindernevendienst (groepen 1 t/m 8) gaat beginnen

Zingen:            Lied 288

Eerste lezing: Jesaja 60: 1 t/m 6   (gelezen door de lector)

Zingen:            Lied 444, alle verzen

Tweede lezing: Matteüs 2: 1 t/m 12 

Zingen:            Lied 498: 1, 4 en 5 

Overdenking

Meditatieve muziek

Zingen:            Lied 496, alle verzen

Gebeden met stil gebed en “Onze Vader”

Collecte 

Slotlied:        Lied 518: 1 en 2

Zegen

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. I. Baar,

Hoge Akkers 15.

 

Erediensten:             13 jan.            ds. J.C. Schimmel     Voorbereiding Heilig Avondmaal

                                                                                               Doopdienst

                                                                                                           

Doopdienst
Tijdens de dienst van 13 januari  zal  Jan Lieuwe Wieringa,, in ons midden worden gedoopt, en mogen we hem in de gemeente verwelkomen. Hij is de zoon van Jan Herman en Orianne Wieringa, Jonker 18.

U bent van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren.

Na de dienst is er in het MFC koffie/thee  drinken.

 

Belijdenisgroep

In het nieuwe jaar ga ik starten met een nieuwe groep voor de belijdeniscatechese.

Net als in het verleden wil ik deze groep gaan geven op een aantal zondagen, om 11.00 uur, na de kerkdienst, bij mij thuis: op 20 januari, 10 februari, 3 maart, 17 maart, 10 april en 5 mei.

Als afsluiting hebben we een feestelijke dienst, die we samen gaan plannen en voorbereiden. Als je erover nadenkt, of behoefte hebt om er eens samen met mij over na te denken, laat het gerust weten!

Ds. Jake Schimmel

 

Talstelling ( ambtsdragers) 2019.

In verband met het periodiek aftreden van enkele ambtsdragers worden

de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld namen door te geven voor

nieuw te benoemen ambtsdragers.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn :

Ouderling-kerkrentmeester                   Dhr. W. Bruinius

Ouderling-scriba                                   Dhr. P.J. Ritzema

Ouderling                                              Mw .P.A. Datema-Smit

Ouderling                                              Mw. I. Ernsten-ten Hove.

Zondag 6 januari en zondag 13 januari zijn er stembriefjes in de kerk/MFC

aanwezig. Deze kunt u inleveren   bij de scriba.

Tevens kunnen de leden ook via de mail, die u krijgt, uw stemmen doormailen

t.a.v.

U kunt uw stembriefje inleveren tot en met 15 januari.

De stembriefjes worden in het moderamen van 29 januari besproken.

In de kerkenraad vergadering van 12 februari  zullen deze worden vastgesteld.

Daarna zullen de gemeenteleden waarop gestemd zijn, conform de procedure

van de kerkorde, worden bezocht.