Zondag  9 dec. 2018

Jaargang 10 : 522  

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                          

Voorganger:

Ds. W.T. Spoelstra-Postmus

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. J.Pijper-Rowaan

Mw. P.v.Keulen

Kornelia Keizer

Jannette Dijkhuizen-Weima en Emmy Pijper

Mw. C. Knook-Nieuwkerk

Mw. T. West-Kolk (reserve)

 

Kindernevendienst adventsproject:
Op de adventszondagen lezen we verhalen van drie profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. Bij die nieuwe toekomst hoort een nieuwe leider, die goed zal zorgen voor het volk van God. Wie die nieuwe leider is? Dat is nog geheim!

Iedere zondag zien we een filmpje over Anne en Kasper. Zij horen over een bijzondere persoon die met Kerst zal komen. Ze zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit naar wie de bijzonder gast is. Ze komen elke week iemand tegen die hen meer vertelt over deze persoon.

Orde van dienst

Welkom en afkondigingen door de ouderling

De adventskaarsen worden aangestoken

Zingen: Lied 280 : 1 ,2 , 3

Bemoediging:

V:         onze hulp is in de naam van de Eeuwige

G:        die hemel en aarde gemaakt heeft

V:         die trouw is tot in eeuwigheid

G:        en niet loslaat het werk van zijn handen

Gebed van toenadering:

V:         God, onze Vader, nu wij hier zijn samengekomen,

            bij U en bij elkaar,

            moeten wij U zeggen dat wij soms ver weg zijn

            van U en van elkaar.

Gebedsstilte

G:        neem ons bij de hand en help ons

            dat we samen verder gaan op uw weg: Amen

Groet:

V:         De Heer zij met u

G:        Zijn Geest is in ons midden.

Kyriegebed door te zingen: Lied 437 1, 2,3,4,5,6,

Gebed bij de opening van Gods woord

Adventsproject:    Film, Een bijzondere gast

Kinderen komen naar voren, de luikjes op de poster worden geopend

Orgelspel, de kinderen verlaten de kerk

1.e Lezing: Exodus: 3 : 7 -12 + 4 : 13 – 17, lector

Zingen: lied 168 : 1 ,2

2.e Lezing: Lucas 1 : 26 – 38

Zingen: Lied 504 : 1 , 2 , 3

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: lied 839 : 1 , 2

Gebeden met Onze Vader, tekst NBV, zie lied 369d

Inzameling van de gaven   /   kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: lied 542 : 1 ,2 ,3

Wegzending en zegen

 

Uitleg bloemschikking

In alle schikkingen voor Advent en Kerst hebben we de bét, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal staan. De letter lijkt op een huis en betekent ook huis, maar het is niet gesloten, het huis is op de linker kant open en geeft uitzicht op het Licht dat komen gaat. Elke zondag in de advent komt het Licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de bét te schijnen.

     De bét staat deze zondag iets schuin naar boven als symbool van: richt je op God.

We hangen twee bloemen ondersteboven in de bét als symbool dat Johannes door zijn oproep de gangbare normen en waarden op zijn kop zet.

 

Tekst bij de schikking

In de woestijn klinkt een stem, roept tot ons, maakt de paden recht  

dicht de kloven, maakt kromme wegen recht.

Dan zal je zien de Eeuwige die redding brengt.

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor het Pastoraat, de tweede collecte is voor de kerk.


De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. J.Brontsema-Huisman, Westersingel 7 die afgelopen vrijdag hun 45 jarig huwelijksjubileum vierden.

 

KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 8 die loopt van 23 dec. t/m 27 jan. 2019 kan tot 10 dec. tot 12 uur bij

Pie Pijper, 't Loug 20 of

 

Woensdagmiddaggebed
Komende woensdag, 12 december, is er om 13.00 uur een gebedsviering in de Andreaskerk. Het is geen kerkdienst, maar een eenvoudige en korte viering, bedoeld om midden in de week even stil te staan. We komen met een klein groepje bij elkaar, zingen een paar liederen, lezen uit de Bijbel, worden een moment stil en bidden met elkaar voor wat er op dat moment speelt.

 

Erediensten:                 16 dec.  ds. J.C. Schimmel   3e advent      9.30 uur              

                                                      m.m.v. Sound of Joy uit Winsum                                                                                                        

 

Met een groepje gemeenteleden zijn we alweer bezig met de kerstdienst.

Het lijkt ons leuk om een kort toneelstukje te doen met gemeenteleden. Hiervoor hebben we 4 volwassenen nodig en 2 kinderen.  Lijkt het u leuk om mee te doen, geef u dan op bij Rieneke Doorn of Corrie Kooi

 

Aandacht voor elkaar    Al jaren een gewoonte / traditie om de kerstattentie rond te brengen.

Zondag 2 en 9 december heeft u de mogelijkheid om envelop(pen) mee te nemen uit de kerk.

Wilt u ook graag een kerstattentie bezorgen maar u kan niet op 2 december naar de kerk komen.

Laat het ons weten. ( Margree Reijerse tel. 591117)

Ophalen van de kerstattentie op zaterdagochtend 15 december in de kerk.

Namens de Diaconie / ZWO

 

Adventsviering    Op woensdag 19 december is er in het MFC (Pro Rege) een adventsviering.

Alle inwoners van Spijk en Losdorp vanaf 75 jaar zijn van harte welkom.

De viering begint om 16.00 uur en zal worden afgesloten met een broodmaaltijd.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met Grietje Blokzijl   tel: 591730