Zondag  2 dec. 2018

Jaargang 10 : 521    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur   

                                                                                  Er is koffiedrinken in de kerk na de dienst

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Annejet Dijkman

Dhr. P.M. Wiersema

Dhr. J.D. Pijper

Dhr. J.D. Pijper

Gerda Wiersema

Rieneke Doorn-Vos

Mw. E. Vos-Dijkstra

Mw. M. Sikkema-Kap (reserve)

 

Kindernevendienst adventsproject:
Op de adventszondagen lezen we verhalen van drie profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. Bij die nieuwe toekomst hoort een nieuwe leider, die goed zal zorgen voor het volk van God. Wie die nieuwe leider is? Dat is nog geheim!

Iedere zondag zien we een filmpje over Anne en Kasper. Zij horen over een bijzondere persoon die met Kerst zal komen. Ze zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit naar wie de bijzonder gast is. Ze komen elke week iemand tegen die hen meer vertelt over deze persoon.

Orde van dienst

Thema; Licht in de duisternis

 

Welkom

Intochtslied: Lied 50: 1, 2 en 11

Stil gebed, bemoediging en groet

De adventskaars wordt door een kind aangestoken, en er wordt een gedichtje voorgelezen

Zingen: Lied 598 – Als alles duister is (Nederlands, 2x)

Gebed

Zingen: Lied 442 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Inleiding op het kindernevendienstproject

Filmpje

De kinderen komen naar voren

Kinderpraatje

De kinderen gaan, begeleid door orgelspel, naar de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing: Lukas 5:1-17

Zingen: Lied 438: 1 en 2 - God lof! Nu is gekomen

Tweede Schriftlezing: Maleachi 3:13-24

Zingen: Lied 438: 3 en 4

Overdenking

Moment van stilte

Zingen: Lied 440: 1, 3 en 4

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

De kinderen komen terug in de kerk

Inzameling van de gaven

Slotlied: Hemelhoog 122: 1, 2 en 3 – Al wie dolend in het donker

Zegen, gevolgd door gezamenlijk zingen:

Amen, amen, amen

 

Uitleg bloemschikking

In alle schikkingen voor Advent en Kerst hebben we de bét, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal staan. De letter lijkt op een huis en betekent ook huis, maar het is niet gesloten, het huis is op de linker kant open en geeft uitzicht op het Licht dat komen gaat. Elke zondag in de advent komt het Licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de bét te schijnen, want in Beth-lehem, dat broodhuis betekent, is ons een kind geboren. Het Kind van het LIcht

 

Gedicht bij de schikking

Kijk

klein en verborgen

ontkiemt het Leven

in een knop,

het koninkrijk van God

is nabij.

Het Licht

zoekt ons

wil in ons

en in het huis van de wereld

wonen

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor het Missionair Werk, de tweede collecte is voor de kerk.


De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. F. Smalbil- Riepma, Mw. E. Dijkhuizenlaan 3 die thuis mag herstellen na een knie operatie.

De tweede bos bloemen gaat naar mw. G.S. Uilhoorn, Ubbenasingel 63 die een nierinfarct heeft gehad en nu herstellende is. 

 

Erediensten:                 9 dec.  ds. W.T. Spoelstra-Postmus    2e advent      9.30 uur                                                                                                                                   

 

Aandacht voor elkaar

Al jaren een gewoonte / traditie om de kerstattentie rond te brengen.

Zondag 2 en 9 december heeft u de mogelijkheid om envelop(pen) mee te nemen uit de kerk.

Wilt u ook graag een kerstattentie bezorgen maar u kan niet op 2 december naar de kerk komen.

Laat het ons weten. ( Margree Reijerse tel. 591117)

Ophalen van de kerstattentie op zaterdagochtend 15 december in de kerk.

Namens de Diaconie / ZWO

  

Adventsviering met de band Lifesong

Zondagavond 9 december a.s. zal er een adventsviering plaatsvinden in de gereformeerde kerk in Wagenborgen. Het thema van de dienst zal zijn “Immanuel”.  Adventstijd, een tijd van hoop, een tijd van wachten en verlangen. Daarover gaat het in deze viering
De laagdrempelige dienst wordt wederom door de band Lifesong uit Leeuwarden geleid en daarnaast zal er een gelegenheidsduo van zich laten horen. Net als voorgaande edities zal de kerk weer sfeervol aangekleed en verlicht zijn. De aanvang is om 19.00 uur. We hopen weer veel mensen te mogen begroeten.

 Iedereen, is van harte welkom op 9 december a.s. In de gereformeerde kerk aan de Kerkstraat 48 in Wagenborgen.