Zondag  25 nov. 2018

Jaargang 10 : 520    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur   

                                                                                  Laatste zondag kerkelijk jaar

                  Genodigden nodigen we uit om na de dienst koffie te komen drinken in het MFC Pro Rege                                                                        

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Dhr. W. Bruinius

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Rieneke Doorn

Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Anneke Pestman

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. E. Pastoor-Herder (reserve)

Lied 288

 

Uitleg bloemschikking

We denken aan hen die ons ontvallen zijn.
In de schikking zien we een driehoek waarvan de zijden symbool staan voor geloof, hoop en liefde. Daarbij  witte lelies als teken van  verbondenheid met het Licht van de Eeuwige. Het draad geeft de verbinding aan die we hebben met onze overledenen en met elkaar.

 

gedicht bij de schikking

De draad van de liefde verbindt mij met jou.

de draad van het gemis verbindt mij met jou

zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen.

altijd is er die draad met jou ze doorkruist alle andere draden.

ze geeft betekenis aan alle levensdraden.

de draad van de liefde verbindt voor altijd de draad van het gemis
verweeft zich met die van de liefde.

Orde van dienst

Voor de dienst: Gereformeerd Kerkboek gezang 60 – Lazarus van Betanië

Binnenkomst, welkom

Intochtslied: Lied 63: 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Aansteken van de Paaskaars

Kyriëgebed, afgewisseld met gezongen Kyrie
Lied 836: 1, 2 en 4 – O Heer, die onze Vader zijt

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied: NLB 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Johannes 11:31-44

Lied 852: 1 t/m 4 – U komt mij, lieve God

Overdenking

Moment van stilte

Meditatief orgelspel

De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk

Gedicht: Ook Jezus weende

Lied: Gereformeerd Kerkboek gezang 60 – Lazarus van Betanië

Inleiding

Lied: Wij noemen U de namen

Wij noemen de namen van wie ons zijn ontvallen.

Anderen mogen een kaarsje aansteken om te gedenken wie hen zijn ontvallen.

Lied: Hemelhoog 460 - Ik zal er zijn

 

In memoriam   Sietje Trijntje (Siny)  Pilon-Heun

We  lezen in haar nagedachtenis couplet 2 van ‘Ik zal er zijn’

 

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

De kinderen van de oppas komen terug in de kerk

Inzameling van de gaven

Slotlied: Wij geloven in het leven

Zegen

 

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de diaconie.


De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. C. Bansema-de Vries, Alberdaweg 2.

 

WIJZIGING BANKNUMMER

Per 1 november 2018 is het banknummer van de CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is:            NL35 RABO 03737 29 367.

Wilt u vanaf heden dit nummer gebruiken voor uw betalingen?

De door ons aan u toegezonden acceptgiro’s waarop nog het oude nummer staat

vermeld, kunnen niet meer gebruikt  worden.

Indien u gebruik maakt van automatische betalingen/overboekingen dient u er

zorg voor te dragen dat het nummer gewijzigd wordt. (Aanpassen in uw systeem van internetbankieren of doorgeven aan uw bank).

Ook het nummer van het Verjaardagfonds is gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is: NL13 RABO 03737 29 375.

 

Erediensten:                 2 dec.  ds. J.C. Schimmel    1e advent      9.30 uur    

                                                                       koffie drinken in de kerk na de dienst                                                                                                    

Gemeenteleden,

hierbij nodigen wij u uit voor een gemeenteavond op donderdag 29 november om 20.00 uur a.s. in het MFC

.

Aandacht voor elkaar

Al jaren een gewoonte / traditie om de kerstattentie rond te brengen.

Zondag 2 en 9 december heeft u de mogelijkheid om envelop(pen) mee te nemen uit de kerk.

Wilt u ook graag een kerstattentie bezorgen maar u kan niet op 2 december naar de kerk komen.

Laat het ons weten. ( Margree Reijerse tel. 591117)

Ophalen van de kerstattentie op zaterdagochtend 15 december in de kerk.

Namens de Diaconie / ZWO

  

Rekening 2017 en begroting 2019

Bij de uitgang van de kerk liggen samenvattingen van de jaarrekening 2017 en de begroting 2019.

Deze worden besproken op de komende gemeenteavond van 29 november a.s.

U kunt hiervan een exemplaar meenemen.