Zondag  18 nov. 2018

Jaargang 10 : 519    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       11.00 uur                                                                                                                                                                

Voorganger:

Ds. G. Knol

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:                   

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Kinderlied:

Dhr. A. Pestman

Mw. M. de Winter-van Esch

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Mw. M. Hoving-Baar

Tjitske Burgstra

Trisha Berends

Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

Mw. M. Hoving-Baar (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

Orgelspel.

Mededelingen.

Aanvangslied  213 : 1.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Lied  213 : 2 en 3.

Gebed om ontferming.

Lied 281 : 1 en 3 ( kyrie) en 6 en 10 ( gloria).

Gebed om de Heilige Geest.

Kinderlied 288, waarna de kinderen naar kindernevendienst gaan.

Eerste schriftlezing

Psalm 16, gelezen door de lector.

Lied 912 : 1 en 2.

Tweede schriftlezing

Marcus 12,38- 13,2.

Lied 284.

Verkondiging.

Lied 971 : 1,2 en 3.

Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met  het Onze Vader.

Kinderen komen terug in de kerk.

Inzameling van de gaven.

Slotlied 974 : 1,2 en 3.

Zegen ( gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’).

 

Collecte  

De eerste collecte is voor de Kerk, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. S. Vegter, Kleine Dijkstraat 5.

 

Aandacht voor elkaar

Al jaren een gewoonte / traditie om de kerstattentie rond te brengen.

Zondag 2 en 9 december heeft u de mogelijkheid om envelop(pen) mee te nemen uit de kerk.

Wilt u ook graag een kerstattentie bezorgen maar u kan niet op 2 december naar de kerk komen. Laat het ons weten. ( Margree Reijerse tel. 591117)

Ophalen van de kerstattentie op zaterdagochtend 15 december in de kerk.

Namens de Diaconie / ZWO

 

WIJZIGING BANKNUMMER

Per 1 november 2018 is het banknummer van de CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is:            NL35 RABO 03737 29 367.

Wilt u vanaf heden dit nummer gebruiken voor uw betalingen?

De door ons aan u toegezonden acceptgiro’s waarop nog het oude nummer staat

vermeld, kunnen niet meer gebruikt  worden.

Indien u gebruik maakt van automatische betalingen/overboekingen dient u er

zorg voor te dragen dat het nummer gewijzigd wordt. (Aanpassen in uw systeem van internetbankieren of doorgeven aan uw bank).

Ook het nummer van het Verjaardagfonds is gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is: NL13 RABO 03737 29 375.

 

Erediensten:                 25 nov.  ds. J.C. Schimmel    laatste zondag kerkelijk jaar      9.30 uur                                                                                                                    

                                                                                                          

Gemeenteleden,

hierbij nodigen wij u uit voor een gemeenteavond op donderdag 29 november om 20.00 uur a.s. in het MFC

De uitnodiging is inmiddels naar de gemeenteleden gebracht.

 

Rekening 2017 en begroting 2019

Bij de uitgang van de kerk liggen samenvattingen van de jaarrekening 2017 en de begroting 2019.

Deze worden besproken op de komende gemeenteavond van 29 november a.s.

U kunt hiervan een exemplaar meenemen.