Zondag  11 nov. 2018

Jaargang 10 : 518    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                                                                                                                

Voorganger:

Ds. J.T.. Fortuin

Koster:

Dhr. M.J.W. Ritzema

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Annejet Dijkman

Dhr. P.M. Wiersema

Dhr. A. Maarsingh

Mw. P. Pijper-Bultena

Henny Maarsingh

Janny Flikkema-Dijkman

Mw. A. Reijerse-Liebeton

Mw. E.v.Lune-Pieterman (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

Orgelspel

Mededelingen

Beginlied: Psalm 2: 1, 2. Wat drijft de volken…

STIL GEBED

Bemoediging en groet

Beginlied (vervolg): Psalm 2: 3, 4. Ik roep op aarde…

Gebed om ontferming

Na elke bede (3):

v: Daarom roepen wij tot u

a: KYRIE, KYRIE, KYRIE ELEISON

    KYRIE, KYRIE, KYRIE ELEISON

(Jacques Berthier, Dienstboek; liturgisch gezang 19, pag. 588)

 

Loflied: Lied 705: 1, 4.Ere zij aan God de Vader…

Zondagsgebed

Kinderlied: Lied 288.Goede morgen, welkom allemaal…

Eerste Lezing:

Hebreeën 9: 11 – 14, 24 – 28.

Lied: 302: 1, 2.God in de hoog' alleen zij eer…

Tweede Lezing: Openbaring 5.

Lied:  302: 3, 4. O Jezus, die de Christus zijt…

Uitleg en Verkondiging

Lied:  726: 1, 2, 3, 6.Hoor, een heilig koor van stemmen…

Dienst der gebeden

Inzameling van de gaven   De kinderen komen terug

Slotlied:  758.Bij 't steken der bazuinen…

Wegzending en zegen

allen: AMEN, AMEN, AMEN.

 

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor de Kerk in Actie -Binnenlandsdiaconaat, de tweede collecte is voor de kerk.


De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. D.J. Pijper, Grote Dijkstraat 7.

 

Geboorte

We feliciteren de JanHerman, Orianne en Aline Wieringa, Jonker 18,  met de geboorte van hun zoon en broertje

Jan Lieuwe op 4 nov. jl.

 

 

WIJZIGING BANKNUMMER

Per 1 november 2018 is het banknummer van de CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is:            NL35 RABO 03737 29 367.

Wilt u vanaf heden dit nummer gebruiken voor uw betalingen?

De door ons aan u toegezonden acceptgiro’s waarop nog het oude nummer staat

vermeld, kunnen niet meer gebruikt  worden.

Indien u gebruik maakt van automatische betalingen/overboekingen dient u er

zorg voor te dragen dat het nummer gewijzigd wordt. (Aanpassen in uw systeem van internetbankieren of doorgeven aan uw bank).

Ook het nummer van het Verjaardagfonds is gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is: NL13 RABO 03737 29 375.

 

 

Vesperviering

Zondag 11 november a.s. is er weer een vesperviering. Deze keer in de Stefanuskerk te Holwierde.Met medewerking van o.a. Frits Postema en John Veldman (orgel).

De viering begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

 

 

Erediensten:                          18 nov.  ds. G. Knol,  Bierum        11.00 uur                                                                                                                    


Wijkindeling

Ouderling, dhr. P.M. Wiersema neemt m.i.v. heden wijk 4 over.  (Westersingel, Parklaan. Zwarteweg en Hoge Akkers)

 

Voedselbank

Diaconie – ZWO protestantse Gemeente Spijk - Losdorp organiseert een inzamelingsactie voor de voedselbank Appingedam – Delfzijl     Voor de kerkdienst kunnen de producten worden ingeleverd.

De voedselbank is dringend op zoek naar de volgende producten:

blikgroenten, koffie, thee, suiker, aardappelpuree, frisdranken, broodbeleg, zuivel-houdbaar- en verzorgingsproducten.

Uw kunt de producten ook inleveren bij / laten ophalen:

Harry Berends tel. 568970 ( van te voren even bellen ) of geld overmaken aan de voedselbank

Bankrekening IBAN: NL80RABO012.22.95.730  tnv Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

 

Koopvaardijdienst

Op zondag 11 november 2018 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven

Aanvang 16.00 uur  Voorganger Pastor S. Standhardt  Met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Appingedam. De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen.

                                                                                                         

Gemeenteleden,

hierbij nodigen wij u uit voor een gemeenteavond op donderdag 29 november

om 20.00 uur a.s. in het MFC

De uitnodiging volgt binnenkort.