Zondag 1 juli 2018

Jaargang 10 : 498    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur     

                                                         koffiedrinken in de kerk na de dienst                                                                                     

Voorganger:

Ds. S.W. Bijl

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. J. Smid

Dhr. J.D. Pijper

Mw. P. v. Keulen

Rieneke Doorn

Jeannette Dijkhuizen-Wijma en Orianne Wieringa

Mw. B. Bansema-Ronda

Mw. T. A. v.d. Ploeg-Bronsema (reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

 -Inleidend orgelspel

-Predikant en leden kerkenraad nemen plaats op voorste bank.

-Welkom en mededelingen

-Aanvangslied 146: 1 en 3

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied 146: 4 en 5

 -Gebed om ontferming, afgesloten met beurtzang 301f

-Glorialied 216

 

-Gebed om de Heilige Geest

-Kinderlied 288, waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan

-Eerste Schriftlezing, Jesaja 3: 25 - 4: 6 gelezen door de lector

-Lied 176: 1 en 6

-Tweede Schriftlezing Marcus 5: 22 - 43

-Lied 938

-Verkondiging

-Lied 855 (na voorspel van melodie)

 

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied 422

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

 

Collecte

De  eerste collecte is voor het JOP -jeugdwerk- en de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. B. Sonneveld-van Essen, Westersingel 4.

De fam. H.E. Scheele, De Kluft 19 vierde afgelopen vrijdag 29 juni hun 45 jarig huwelijk jubileum. Na overleg krijgen zij de bloemen op een later tijdstip.

 

Erediensten:                    8 juli                 ds. J.C. Schimmel     overstapdienst

 

Op zondag 8 juli om 09.30 uur is er een overstap dienst in de Andreas kerk in Spijk.

In deze dienst nemen een aantal kinderen afscheid van de kindernevendienst en van de tienerdienst.

Het thema van de dienst is “Kom uit je nest”,

De voorganger is ds. Jake Schimmel, en ook zingt het kinderkoor “Jong Vocalia” olv Diana Spoelman uit Leens enkele liederen.

                                                Dus….. vroeg uit de veren, en tot ziens

 

Zomerdiensten

In de zomervakantie worden er op de zondagen 22 juli t/m 26 augustus kerkdiensten gehouden wisselend in Spijk en Bierum/Holwierde.      Alle diensten hebben als aanvangstijd 09.30 uur.

Collectebonnen zijn ook geldig in de zomerdiensten in Bierum en in Holwierde.

22 juli

Drs. Hoekstra

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

29 juli

Ds. A. Linde

Spijk

 

5 aug.

Ds. I. Boer

Holwierde

3 collectes     Kerk/Ark van Noach/ Diaconie

12 aug.

Ds. W. Spoelstra

Spijk

 

19 aug.

Ds. M. de Jager

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

26 aug.

Ds. G. Knol

Spijk

 

Het is momenteel nog niet mogelijk om gezamenlijke diensten buiten Spijk via de kerkomroep te beluisteren.     Informatie m.b.t. kerkauto kunt u vinden in KERKNIJS 4/5 of bij de scriba.

 

Beste gemeenteleden,

De afgelopen periode hebben wij ons als gemeente bezonnen op de vraag of wij ruimte willen geven aan mensen van hetzelfde geslacht om een zegen te vragen over hun huwelijk. Er zijn twee gemeenteavonden geweest over dit onderwerp, en er is een groep geweest die samen een boek heeft gelezen en besproken over de plaats van homo’s en lesbiennes in de kerk.

Op de tweede gemeenteavond, waarop een besluit zou worden genomen, hebben de aanwezige gemeenteleden zich unaniem uitgesproken vóór het geven van ruimte aan mensen van hetzelfde geslacht om een zegen over hun huwelijk te vragen. Vervolgens is het op 19 juni in de kerkenraad besproken, en ook daar is unaniem gekozen om mensen van hetzelfde geslacht die met elkaar willen trouwen, de ruimte te geven om een zegen te laten vragen over hun huwelijk in onze gemeente.

Mocht hij of zij daar moeite mee hebben, dan blijft het de predikant, ook een evt. later te beroepen predikant, vrij om zich daarbij afzijdig te houden; hetzelfde geldt voor anderen die een rol zouden vervullen in de dienst.

Wij zijn als kerkenraad dankbaar dat we dit gesprek als gemeente aan konden gaan. Dankbaar voor de open en kwetsbare sfeer op deze avonden. En dankbaar dat wij als gemeente een richting hebben kunnen kiezen.

Vriendelijke groet,      

De kerkenraad

 

Kopij inleveren voor Kerknijs nr. 5 die loopt van 22 juli t/m 16 sept.

kan tot 9 juli 12 uur bij Truus West, Jonker 2,  e-mail;