Zondag 11 febr. 2018

Jaargang 9 : 477      

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur       koffiedrinken na de dienst in de kerk

 

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Kinderlied:

Annejet Dijkman

Mw. A. Dijkman-Keizer

Dhr. J.W. Rijzinga

Dhr. J.D. Pijper

Corrie Kooi

Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Anneke Pestman

Mw. M.Sikkema-Kap

Mw.E. Vos-Dijkstra  (reserve)

Lied 288

 

 

Orde van dienst

 Welkom

Intochtslied: Lied 92: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 971 – Zing een nieuw lied voor God de Here

Gebed

Aandacht voor de kinderen      Kinderlied: Lied 288 - Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing, door de lector: Genesis 1:31 t/m 2:3

Zingen: Lied 869: 1, 3, 6 – Lof zij de Heer, ons hoogste goed

Tweede Schriftlezing: Markus 2:23-3:6

Zingen: Lied 84a: 1, 2 en 3 – Wat hou ik van Uw huis

Overdenking

Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3 – Jezus roept hier mensen samen

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

De kinderen komen terug in de kerk

Inzameling van de gaven

Slotlied: Hemelhoog 399 – Samen in de naam van Jezus

Zegen, gevolgd door gezongen ‘amen’

 

Collecte

De  eerste collecte is voor het Missionairwerk en de tweede collecte is voor de kerk.

 

Collecte Kindernevendienst.

Tijdens iedere kindernevendienst gaat het spaarvarken rond en kunnen de kinderen het meegebrachte geld erin doen. Het geld gaat naar een goed doel. De komende weken sparen we voor de reis die Petra Wiersema met Mercy Ships gaat maken. Sparen jullie mee?

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar Rosa Wiegman, De Kluft 12 die haar 25ste verjaardag viert vandaag. De tweede bos bloemen gaat naar Cor en Siena Reens, Kwelderweg 4 die beiden thuis mogen herstellen na een operatie.       

                                          

Eredienst:      18 febr.    9.30 uur  ds. E. Rooseboom, Drachten

 

Talstelling.
In verband met het aftreden van ambtsdragers en het zoeken naar nieuwe ambtsdragers verzoekt de kerkenraad u als gemeente om namen door te geven voor de vacatures van ouderlingen en diakenen.
Als kerkenraad hopen wij twee nieuwe diakenen en zo mogelijk ook een of twee nieuwe ouderlingen te vinden.
U kunt uw briefjes voorzien van uw naam en adres met vermelding wie u voor welk ambt (ouderling of diaken) voordraagt. Deze kunt u tot en met 27 februari inleveren bij de scriba.

 Aftredend zijn :

Mw.A.Dijkman-Keizer             (ouderling - voorzitter van de kerkenraad)

Dhr.J.W.Rijzinga                     (diaken)

Mw. I.Ernsten-ten Hove          (ouderling)

Dhr.W. Bruinius                      (kerkrentmeester)

 

Vraag van een gemeentelid

In het voorjaar zal Petra Wiersema als vrijwilliger meegaan op een reis van een ziekenhuisschip van Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijke organisatie die in het buitenland mensen helpt die geen toegang hebben tot medische hulp, door die hulp gratis te bieden. Petra vraag de gemeenteleden of ze haar willen sponsoren om de reis te kunnen betalen. Voor meer vragen kunt u bij haar terecht: of 06-12111123. Een eventuele donatie kunt u doen op NL16RABO0131793764 t.n.v. P.F. Wiersema. Ook namens de kerk zal zij hiervoor een gift ontvangen.

 

Vanaf heden gaan we als kerk meer gebruik maken van email.

Dit bespaart de kerk veel geld en menskracht. Afgelopen week hebben we aan alle leden waarvan we een email adres hebben, een email gestuurd over de wijkavonden. Wanneer deze email in uw Spambox is terecht gekomen, ligt dit niet aan de afzender. De kerk kan daar niets aan veranderen. De “spambox” moet leren dat dit geen spam is. Uit testen is gebleken dat het vooral om emailadressen van gmail gaat.

U kunt dit voorkomen door het emailadres: aan uw contacten toe te voegen. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan hoor ik dat graag.

U kunt reageren per mail:      

vr.gr. Janny Bruinius

 

Vesperviering

Vanmiddag is er weer een vesperviering. Deze keer in de Andreaskerk  te Spijk.

Met medewerking van o.a. Tjerk de Vries (orgel) en Tineke Postema (zang).

Ds. Gerard Knol zal enige woorden zeggen over de Belijdenissen van Augustinus.

De dienst begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen vindt deze vesperviering NIET plaats in BIERUM maar in SPIJK.

 

16 februari   Filmavond: Paterson    (Jim Jarmusch, 2016)
Ook in februari is er weer een film te zien in de Vredekerk in Loppersum. Deze keer is het Paterson, een Amerikaanse film uit 2016 van regisseur Jim Jarmusch. In de film wordt de dichtende buschauffeur Paterson gevolgd, die leeft volgens een ijzeren routine, waar hij niet van afwijkt. De Volkskrant gaf de film vijf sterren en schreef: "In Paterson laat [Jarmusch] zien dat in zo'n voortkabbelend leven juist de schoonheid van het onopvallende gaat opvallen."
Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Wilt u graag meerijden dan kunt u contact opnemen met Marjan de Winter, 581680,
Datum: vrijdag 16 februari
Plaats: Vredekerk Loppersum, Burg. van der Munnikstraat 16
Aanvang: 19:45 uur
Toegang: een kleine vrijwillige bijdrage in de onkosten

 

Kopij inleveren voor Kerknijs nr. 2 die loopt van 4 maart t/m 15 april kan tot 19 febr. 12 uur

bij Truus West, Jonker 2,  e-mail;