Zondag 4 febr. 2018

Jaargang 9 : 476      

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         9.30 uur       

Voorganger:

Ds. F. Volbeda

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Muzikale begeleiding:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

CBS o.l.v. dhr. S. Visser

Mw. M. de Winter-van Esch

Mw. J. Smid

 

Rieneke Doorn

Trisha Berends

Mw. E. Pastoor-Herder

Mw. P.A. Datema-Smit (reserve)

Lied 218

 

 

Orde van dienst

 

*Woord van welkom

*Zingen:   tekst lied 146c:1,5,6, melodie : Gez. 21 uit het oude liedboek

 

*Bemoediging en groet

 v: Onze hulp is in de naam van de Heer

 g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

 v: die trouw houdt tot in eeuwigheid

 g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

 v: Genade zij u en vrede van God onze Vader

    en van onze Heer Jezus Christus

    in de gemeenschap met de heilige Geest.

 g: AMEN

*Gebed van toenadering

 v: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien

 g: ZIE ONS HIER STAAN

 v: Wij die van U hebben gehoord

 g: HOOR GIJ ONS AAN

 v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt

 g: WEES ONZE HULP

 v: En dat Gij alles hebt gemaakt

 g: MAAK ALLES NIEUW

 v: En dat Gij ons bij name kent

 g: LEER ONS U KENNEN

 v: Die Bron van leven wordt genoemd

 g: DOE ONS WEER LEVEN

 v: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn

 g: WEES HIER AANWEZIG

    (hierna gaat de gemeente zitten)

*Zingen:   Gez. 350 vers 1,2,3,4 uit het oude liedboek

 

*Filmpje over de visserijslaven in Ghana van kerk in Actie

*Voordracht lied 745 vers 2: Voor het kind dat niet kan spelen

*Zingen:   Gez. 313 vers 1,3,7 uit het oude liedboek

 

*Gebed                                  

*Zingen:  kinderlied 218 vers 1 t/m 5 uit het nieuwe liedboek / de kinderen gaan naar de nevendienst

 

*Schriftlezing: Psalm 146

*Zingen:  Psalm 146 vers 1,3,4  

 

*Overdenking                                    

*Muziek CBS             *De kinderen komen terug 

*Zingen:  tekst lied 995  O vader trek het lot u aan, vers 1 en 2, melodie van Gez. 48 uit het oude liedboek

 

*Collecte voor het bestrijden van de visserijslaven

*Zingen:   Someone’s crying Lord Kumba yah 3x

              Oh Lord Kumbayah

*Voorganger

*Zingen:  Someone’s dying Lord Kumba yah 3x

              Oh Lord Kumbayah

*Voorganger

*Zingen:  Someone’s praying Lord Kumba yah 3x

              Oh Lord Kumbayah

*Voorganger

*Zingen:   Gez. 488A 1 t/m 5 uit het oude liedboek

 

*Zegen

*Zingen:  Amen

 

 

Collecte

De  eerste collecte is voor het Werelddiaconaat / voor het bestrijden van de visserijslaven in Ghana

 

Collecte Kindernevendienst.

Tijdens iedere kindernevendienst gaat het spaarvarken rond en kunnen de kinderen het meegebrachte geld erin doen. Het geld gaat naar een goed doel. De komende weken sparen we voor de reis die Petra Wiersema met Mercy Ships gaat maken. Sparen jullie mee?

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar  mw. M. Wiersema-  Everts,  Parklaan 4 die in huis is gevallen, naar het ziekenhuis moest maar gelukkig weer thuis is.

 De tweede bos bloemen is voor dhr. P. Pijper, ‘t Loug 20 die thuis kwam na een operatie, het gaat allemaal weer de goeie kant op.

                                                  

Eredienst:      11 febr.    9.30 uur  ds. J.C. Schimmel       koffiedrinken na de dienst in de kerk

 

De collecte op de zondag voor het werelddiakonaat op 4 februari a.s. is voor:

Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Laten we samenwerken aan een wereld van gerechtigheid

 

Vraag van een gemeentelid

In het voorjaar zal Petra Wiersema als vrijwilliger meegaan op een reis van een ziekenhuisschip van Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijke organisatie die in het buitenland mensen helpt die geen toegang hebben tot medische hulp, door die hulp gratis te bieden. Petra vraag de gemeenteleden of ze haar willen sponsoren om de reis te kunnen betalen. Voor meer vragen kunt u bij haar terecht: of 06-12111123. Een eventuele donatie kunt u doen op NL16RABO0131793764 t.n.v. P.F. Wiersema. Ook namens de kerk zal zij hiervoor een gift ontvangen.

 

Vanaf heden gaan we als kerk meer gebruik maken van email. Dit bespaart de kerk veel geld en menskracht.

Afgelopen week hebben we aan alle leden waarvan we een email adres hebben, een email gestuurd over de wijkavonden. Wanneer deze email in uw Spambox is terecht gekomen, ligt dit niet aan de afzender.

De kerk kan daar niets aan veranderen. De “spambox” moet leren dat dit geen spam is.

Uit testen is gebleken dat het vooral om emailadressen van gmail gaat.

U kunt dit voorkomen door het emailadres: aan uw contacten toe te voegen.

 Heeft u vragen en/of opmerkingen dan hoor ik dat graag.

U kunt reageren per mail:      

vr.gr. Janny Bruinius