Zondag 28 jan. 2018

Jaargang 9 : 475      

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         9.30 uur       Heilig Avondmaal

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Aanwezig ouderling:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Kinderlied:

Dhr. J.Cijsouw

Mw. A. Pestman-Galema

Mw. P.A. Datema-Smit

Dhr. J.W. Rijzinga

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Gerda Wiersema

Janny Flikkema-Dijkman

Mw. M. Hoving-Baar

Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman (reserve)

Lied 288

 

 

Orde van dienst

-Binnenkomst

-Welkom

-Intochtslied: Lied 108: 1 en 2

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Zingen: Hemelhoog 16 / Opwekking 281

-Gebed

-Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Schriftlezing: Markus 2:1-12

-Zingen: Lied 534 – Hij die de blinden weer liet zien

-Overdenking

-Zingen: Lied 377: 1, 2, 3, 4 – Zoals ik ben, kom ik nabij

-Gezongen geloofsbelijdenis (staande): NLB 340 b

-De kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-De tafel wordt gereedgemaakt

-Zingen: Lied 912: 1 en 2 – Neem mijn leven, laat het, Heer

-Nodiging en tafelgebed

-Zingen: Lied 912: 3 en 4

-Delen van brood en wijn

-Zingen: Lied 912: 5 en 6

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Slotlied: Lied 416: 1, 2 en 4

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte

 De  eerste collecte is voor catechese en educatie  en de tweede collecte is voor de diaconie.


 

Plaatselijke regeling.

 In de kerkorde is al eerder vastgesteld dat ook gezinsleden of familieleden in de kerkenraad zitting mogen nemen.

De kerkenraad heeft besloten dit ook als wijziging in de plaatselijke regeling van de gemeente Spijk-Losdorp te doen. Op 28 januari a.s. zal na de dienst de gemeente worden gehoord.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en als teken van bemoediging van de gemeente naar  dhr. G. Dijkman, De Kamp 11.

Deze week zijn er bloemen gebracht bij dhr. K.G. Hofstee, Kleine Dijkstraat 9 die thuis kwam uit het ziekenhuis. Het herstel gaat voorspoedig en hij bedankt ieder die een kaart heeft gestuurd.       

 

                                                 

Eredienst:     4 febr.     9.30 uur   ds. F. Volbeda, Groningen         Zending/Werelddiaconaat

                                                           m.m.v. CBS      

                       11 febr.    9.30 uur  ds. J.C. Schimmel       koffiedrinken na de dienst in de kerk

 

   
   
   
   

De collecte op de zondag voor het werelddiakonaat op 4 februari a.s. is voor:

Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Laten we samenwerken aan een wereld van gerechtigheid

 

 

Vraag van een gemeentelid

In het voorjaar zal Petra Wiersema als vrijwilliger meegaan op een reis van een ziekenhuisschip van Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijke organisatie die in het buitenland mensen helpt die geen toegang hebben tot medische hulp, door die hulp gratis te bieden. Petra vraag de gemeenteleden of ze haar willen sponsoren om de reis te kunnen betalen. Voor meer vragen kunt u bij haar terecht: of 06-12111123. Een eventuele donatie kunt u doen op NL16RABO0131793764 t.n.v. P.F. Wiersema. Ook namens de kerk zal zij hiervoor een gift ontvangen.

 

 

Meditatie in de 40 dagentijd

In de 40 dagentijd wil ik graag een aantal keer met een groepje mediteren. Het zullen korte bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Hopelijk ga je daarna met rust in je lichaam en voedsel voor je ziel verder de 40 dagen door.

In de eerste bijeenkomst oefenen we wat basisbeginselen van meditatie.

Tijdens de andere bijeenkomsten lezen we een Bijbeltekst of een gedicht met hart en ziel. Het gaat er daarbij niet om wat er precies bedoeld is, maar wat je zelf raakt. We maken gebruik van verschillende vormen van christelijke meditatie, die oude wortels hebben in de middeleeuwen. Het zijn simpele handreikingen die gemakkelijk te oefenen zijn.

Iedere bijeenkomst zullen we beginnen met een lichaamsmeditatie: met je gedachten ga je je lichaam langs. Dit is bedoeld om tot rust te komen, om de dingen van alledag even de dingen te laten.

Ik wil proberen om in ieder geval eenmaal een meditatie te doen bij een Bijbeltekst (of een gedicht) die in een kerkdienst ook gebruikt zal worden. Zo wordt de meditatie tegelijk een voorbereiding op een dienst.

De avonden zijn op 15 en 22 februari en 8, 15 en 22 maart.

Ze vinden plaats in het koor van de Petrus en Pauluskerk, maar als het te koud is zitten we in de consistorie (de deur aan de zijkant, Wirdumerweg is open).

Opgave kan bij ds Tjalling Huisman: 0596 57 13 93 /