Zondag 21 jan. 2018
Jaargang 9 : 474

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorganger:                           Ds. J.C. Schimmel
Koster:                                   Dhr. M.J.W. Ritzema
Organist:                                Dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst:            Mw. J. Smid
plv. Diaken:                           Dhr. J.D. Pijper
Lector:                                   Mw. I. Ernsten-ten Hove
Kindernevendienst:gr 1/8:     Kornelia Keizer
Kinderoppas:                         Rieneke Doorn
Bloemenbezorgen:                Mw. E.v.Lune-Pieterman,  Mw. A. Reijerse-Liebeton (reserve)                           

Kinderlied:                             Lied 288

 

Orde van dienst
Welkom
Intochtslied: Lied 125: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 919: 1, 2 en 4 – Gij die alle sterren houdt
Gebed
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied: Lied 288 - Goedemorgen, welkom allemaal
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 25a - Mijn ogen zijn gevestigd
Eerste Schriftlezing, door de lector: 1 Samuël 3:1-10
Zingen: Lied 941: 1 en 2 - Waarom moest ik uw stem verstaan
Tweede Schriftlezing: Markus 1:14-22
Zingen: Lied 941: 3 en 4
Overdenking
Zingen: Hemelhoog 386: 1, 2 en 5 – Wil je opstaan en mij volgen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader
De kinderen komen terug in de kerk
Inzameling van de gaven – filmpje op de schermen van Petra Wiersema
Slotlied: Lied 939 – Op U alleen
Zegen, gevolgd door gezongen ‘amen’

 

Collecte
De eerste collecte is voor Oecumene en de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en als teken van bemoediging van de gemeente naar mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Zuid 36.Kleur schermen zwart of wit
Zondag 21 jan. willen wij u graag een ander kleur scherm laten zien.
Nu is het zwart met witte letters, 21 jan. laten we u een wit scherm met zwarte letters zien.
Graag horen we van u na de dienst d.m.v. hand op steken welke kleur de voorkeur heeft.
Alvast dank voor uw medewerking.
Het schermteam.

 

Eredienst: 28 jan. 9.30 uur ds. J.C. Schimmel Heilig Avondmaal

 

Plaatselijke regeling.
In de kerkorde is al eerder vastgesteld dat ook gezinsleden of familieleden in de kerkenraad zitting mogen nemen.
De kerkenraad heeft besloten dit ook als wijziging in de plaatselijke regeling van de gemeente Spijk-Losdorp te doen.
Op 7 en 14 januari zal dit op het kerknieuws en bij de afkondigingen worden vermeld ; tevens ook in de eerstvolgende KERKNIJS.
Op 28 januari a.s. zal na de dienst de gemeente worden gehoord.
Namens de kerkenraad,
P.J.Ritzema
scriba.

 

St. Hulp Tsjernobyl Kinderen Delfzijl 
In 2018 hopen we weer een nieuwe groep kinderen te verwelkomen in Delfzijl en omgeving.
De periode zal zijn van 28 april -11 juni.
De groep van minimaal 25 kinderen, 2 leerkrachten komen uit het dorp Belaucha.
Dit dorp ligt vlakbij Stolin.
Het is voor onze werkgroep de eerste keer dat we een groep kinderen uit dit dorp ontvangen.
Om deze kinderen weer een onvergetelijke tijd te geven in Nederland zijn we
op zoek naar gastgezinnen die gedurende deze periode een kind onderdak willen bieden.
Mochten er gezinnen zijn die gastgezin willen zijn dan kan
dit worden doorgegeven aan Jolanda Flikkema,
of Jocé vd Zee,

 

De collecte op de zondag voor het werelddiakonaat op 4 februari a.s. is voor:
Visserijslaven in Ghana naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Laten we samenwerken aan een wereld van gerechtigheid

 

Vraag van een gemeentelid
In het voorjaar zal Petra Wiersema als vrijwilliger meegaan op een reis van een ziekenhuisschip van Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijke organisatie die in het buitenland mensen helpt die geen toegang hebben tot medische hulp, door die hulp gratis te bieden. Tijdens de dienst wil Petra door middel van een filmpje aandacht vragen voor deze reis, en mensen vragen of ze haar willen sponsoren om de reis te kunnen betalen. Voor meer vragen kunt u bij haar terecht: of 06-12111123. Een eventuele donatie kunt u doen op NL16RABO0131793764 t.n.v. P.F. Wiersema. Ook namens de kerk zal zij hiervoor een gift ontvangen.